Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Regulamin naboru na wolne stanowiska w bibliotece - odpowiedź prawnika

Data dodania: 24.04.2012

Regulamin naboru na wolne stanowiska w bibliotece - odpowiedź prawnika

PYTANIE:
W Protokole Kontroli Zarządczej przeprowadzonej w prowadzonej przeze mnie Bibliotece Publicznej w Złotowie, jako nieprawidłowość uznano brak opracowanego regulaminu naboru na wolne stanowiska w bibliotece. Czy taki Regulamin jest obowiązkowym dokumentem w Instytucjach kultury?

ODPOWIEDŹ:
W bibliotekach publicznych uchwalane są regulaminy naboru na wolne stanowiska urzędnicze, które określają wymagania stawiane potencjalnym kandydatom oraz szczegółowe procedury rekrutacyjne. Podstawy wydania tego rodzaju regulaminu upatruje się przede wszystkim w postanowieniach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w aktach regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego (np. art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) wraz z aktami regulującymi działalność danej biblioteki (np. statut).

Zauważyć należy, że w rozpatrywanej sytuacji Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie nie nakłada na dyrektora tej biblioteki obowiązku uchwalenia rozpatrywanego regulaminu.

Trzeba wskazać, iż Burmistrz Miasta Złotowa Zarządzeniem nr 102/09 z dnia 17.08.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Złotowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Złotów” ustalił przedmiotowy regulamin, który stanowi załącznik do tego zarządzenia. Tak więc procedura naboru została już uregulowana stosownym aktem.

Odpowiadając więc na postawione pytanie uznać należy, iż w świetle przepisów regulujących działalność biblioteki oraz wydanego przez Burmistrza Miasta Złotów zarządzenia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej nie ma obowiązku wydawania regulaminu naboru, jako że został on już wydany.

Mając jednak na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli należałoby sytuację tę dodatkowo wyjaśnić.

opracował mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP