Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Paweł Braun

Data dodania: 07.05.2012

dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
wykształcenie: wyższe (filozofia)
studia podyplomowe (zarządzanie zasobami ludzkimi)
14 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Paweł Braun, od początku kariery zawodowej związany z WiMBP w Gdańsku, został jej dyrektorem w 2009 r. Dążąc do podniesienia rangi biblioteki w środowisku lokalnym postawił na nowoczesność i innowacyjność – zarówno w zarządzaniu nią, jak i wdrażaniu do codziennej pracy rozwiązań stosowanych na świecie. Umiejętność współpracy z różnymi partnerami (także zagranicznymi) w połączeniu z efektywnością pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych pozwoliła mu zwiększyć atrakcyjność i jakość usług świadczonych przez podlegle placówki. W 2011 roku najlepszym krokiem w tym kierunku stało się wdrożenie Karty Do Kultury, która modyfikując rozwiązania europejskie okazała się innowacją w skali naszego kraju. Na zaproszenie WiMBP w Gdańsku przystąpiło do tego projektu ponad 30 instytucji kultury i nauki w woj. pomorskim (ich pełny wykaz znajduje się na stronie: www.kartadokultury.pl) tworząc różnorodną, bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną dla wszystkich grup czytelników. Za zrealizowanie tego projektu WiMBP w Gdańsku została wyróżniona „Sztormem 2011” w kategorii organizator.

Modernizacja bibliotek i procesów bibliotecznych
Paweł Braun wraz z zespołem rozpoczął pracę od wyposażenia wszystkich placówek i działów w nowoczesny sprzęt komputerowy, pozwalający na istotne usprawnienie organizacji pracy w kierowanej przez niego instytucji. W efekcie tej modernizacji, w 2011 roku we wszystkich filiach WiMBP stało się możliwe korzystanie z bezpłatnego internetu, z systemu obsługi bibliotecznej PATRON, z powszechnego dostępu do komputerowej bazy katalogowej. Wreszcie stało się możliwe wdrożenie i rozpowszechnienie Karty Do Kultury.
Kolejnym osiągnięciem kandydata była realizacja projektu „Biblioteka Manhattan”, to jest stworzenie w Centrum Handlowym Manhattan pierwszej na Pomorzu Biblioteki-Mediateki, czyli multimedialnej placówki bibliotecznej. Na podkreślenie zasługują tu: efektywność w pozyskiwaniu środków na realizację tego projektu oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w aranżacji pomieszczeń i wyposażeniu placówki.

Obsługa użytkowników
Karta do Kultury stała się hitem w procesie obsługi użytkowników biblioteki. Pełniąc funkcję karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich placówek bibliotecznych podlegających WiMBP w Gdańsku, oraz MBP w Rumii (zarówno mieszkańcm województwa pomorskiego, jak i innych regionów Polski) jest również kartą rabatową przy korzystaniu z oferty instytucji kulturalnych współpracujących z WIMBP w Gdańsku. Wprowadzenie Karty do Kultury przyczyniło się do rozwoju czytelnictwa (w 2011 roku zanotowano w filiach WiMBP wzrost liczby czytelników o ponad 10 000 osób oraz odpowiednio większy wzrost odwiedzin i wypożyczeń), spowodowało tez wzrost zainteresowania innymi formami działalności kulturalnej. Mediateka to kolejne rozszerzenie oferty dla użytkowników: umożliwienie im dostępu do wiedzy i rozwoju zainteresowań w niekonwencjonalny, nowoczesny sposób.

Promocja biblioteki
Wszystkie wyżej opisane inicjatywy, a szczególnie szeroko zakrojona współpraca instytucjami kultury i nauki, władzami samorządowymi, mediami promowały WIMBP w Gdańsku. Służyły temu także publikacje Pawła Brauna prezentujące zastosowane rozwiązania i uzyskiwane efekty w prasie codziennej, środkach masowego przekazu, informatorach, lokalnych czasopismach bibliotecznych (np. „Regał”) oraz na stronie internetowej WiMBP w Gdańsku.

Szkolenia
Doceniając wpływ szkoleń na kształtowanie wiedzy i postaw pracowniczych Paweł Braun zorganizował system doskonalenia umiejętności podległych mu bibliotekarzy. Powołał. w tym celu Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy, a na dokształcanie zawodowe uzyskiwał środki z projektów ogólnopolskich i europejskich. Dzięki temu, w 2011 roku, w różnych sesjach szkoleniowych wzięło udział 652 bibliotekarzy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane z inicjatywy Pawła Brauna szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, w którym wzięło udział 160 pracowników.
Warto tez podkreślić aktywny udział Pawła Brauna w prowadzeniu szkoleń dotyczących właściwych form promocji biblioteki w środowisku lokalnym, podnoszenia jej rangi i poprawy wizerunku naszej pracy.

Cechy osobowościowe
Komunikatywny, uprzejmy, posiada duże zdolności negocjacyjne i menedżerskie. Jest kreatywny i skuteczny (pozyskiwanie funduszy, przekonywanie do celowości swoich działań), cechuje go tez dojrzałość decyzyjna. W stosunku do podwładnych stanowczy, ale nie apodyktyczny, nie ogranicza im dostępu do swego gabinetu. Promując młodych pracowników ceni także starszych, widząc w nich raczej mentorów niż przeszkody na drodze do nowoczesności.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP