Polecamy

Paweł Braun

Data dodania: 07.05.2012

dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
wykształcenie: wyższe (filozofia)
studia podyplomowe (zarządzanie zasobami ludzkimi)
14 lat pracy w bibliotece

Pomorski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Paweł Braun, od początku kariery zawodowej związany z WiMBP w Gdańsku, został jej dyrektorem w 2009 r. Dążąc do podniesienia rangi biblioteki w środowisku lokalnym postawił na nowoczesność i innowacyjność – zarówno w zarządzaniu nią, jak i wdrażaniu do codziennej pracy rozwiązań stosowanych na świecie. Umiejętność współpracy z różnymi partnerami (także zagranicznymi) w połączeniu z efektywnością pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych pozwoliła mu zwiększyć atrakcyjność i jakość usług świadczonych przez podlegle placówki. W 2011 roku najlepszym krokiem w tym kierunku stało się wdrożenie Karty Do Kultury, która modyfikując rozwiązania europejskie okazała się innowacją w skali naszego kraju. Na zaproszenie WiMBP w Gdańsku przystąpiło do tego projektu ponad 30 instytucji kultury i nauki w woj. pomorskim (ich pełny wykaz znajduje się na stronie: www.kartadokultury.pl) tworząc różnorodną, bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną dla wszystkich grup czytelników. Za zrealizowanie tego projektu WiMBP w Gdańsku została wyróżniona „Sztormem 2011” w kategorii organizator.

Modernizacja bibliotek i procesów bibliotecznych
Paweł Braun wraz z zespołem rozpoczął pracę od wyposażenia wszystkich placówek i działów w nowoczesny sprzęt komputerowy, pozwalający na istotne usprawnienie organizacji pracy w kierowanej przez niego instytucji. W efekcie tej modernizacji, w 2011 roku we wszystkich filiach WiMBP stało się możliwe korzystanie z bezpłatnego internetu, z systemu obsługi bibliotecznej PATRON, z powszechnego dostępu do komputerowej bazy katalogowej. Wreszcie stało się możliwe wdrożenie i rozpowszechnienie Karty Do Kultury.
Kolejnym osiągnięciem kandydata była realizacja projektu „Biblioteka Manhattan”, to jest stworzenie w Centrum Handlowym Manhattan pierwszej na Pomorzu Biblioteki-Mediateki, czyli multimedialnej placówki bibliotecznej. Na podkreślenie zasługują tu: efektywność w pozyskiwaniu środków na realizację tego projektu oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w aranżacji pomieszczeń i wyposażeniu placówki.

Obsługa użytkowników
Karta do Kultury stała się hitem w procesie obsługi użytkowników biblioteki. Pełniąc funkcję karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich placówek bibliotecznych podlegających WiMBP w Gdańsku, oraz MBP w Rumii (zarówno mieszkańcm województwa pomorskiego, jak i innych regionów Polski) jest również kartą rabatową przy korzystaniu z oferty instytucji kulturalnych współpracujących z WIMBP w Gdańsku. Wprowadzenie Karty do Kultury przyczyniło się do rozwoju czytelnictwa (w 2011 roku zanotowano w filiach WiMBP wzrost liczby czytelników o ponad 10 000 osób oraz odpowiednio większy wzrost odwiedzin i wypożyczeń), spowodowało tez wzrost zainteresowania innymi formami działalności kulturalnej. Mediateka to kolejne rozszerzenie oferty dla użytkowników: umożliwienie im dostępu do wiedzy i rozwoju zainteresowań w niekonwencjonalny, nowoczesny sposób.

Promocja biblioteki
Wszystkie wyżej opisane inicjatywy, a szczególnie szeroko zakrojona współpraca instytucjami kultury i nauki, władzami samorządowymi, mediami promowały WIMBP w Gdańsku. Służyły temu także publikacje Pawła Brauna prezentujące zastosowane rozwiązania i uzyskiwane efekty w prasie codziennej, środkach masowego przekazu, informatorach, lokalnych czasopismach bibliotecznych (np. „Regał”) oraz na stronie internetowej WiMBP w Gdańsku.

Szkolenia
Doceniając wpływ szkoleń na kształtowanie wiedzy i postaw pracowniczych Paweł Braun zorganizował system doskonalenia umiejętności podległych mu bibliotekarzy. Powołał. w tym celu Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy, a na dokształcanie zawodowe uzyskiwał środki z projektów ogólnopolskich i europejskich. Dzięki temu, w 2011 roku, w różnych sesjach szkoleniowych wzięło udział 652 bibliotekarzy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane z inicjatywy Pawła Brauna szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, w którym wzięło udział 160 pracowników.
Warto tez podkreślić aktywny udział Pawła Brauna w prowadzeniu szkoleń dotyczących właściwych form promocji biblioteki w środowisku lokalnym, podnoszenia jej rangi i poprawy wizerunku naszej pracy.

Cechy osobowościowe
Komunikatywny, uprzejmy, posiada duże zdolności negocjacyjne i menedżerskie. Jest kreatywny i skuteczny (pozyskiwanie funduszy, przekonywanie do celowości swoich działań), cechuje go tez dojrzałość decyzyjna. W stosunku do podwładnych stanowczy, ale nie apodyktyczny, nie ogranicza im dostępu do swego gabinetu. Promując młodych pracowników ceni także starszych, widząc w nich raczej mentorów niż przeszkody na drodze do nowoczesności.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP