Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Izabela Gajda

Data dodania: 07.05.2012

kustosz, sam. stanowisko ds. źródeł elektronicznych Biblioteki Politechniki Łódzkiej
wykształcenie: wyższe techniczne
21 lat pracy w bibliotece

Łódzki Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką (udział w nowoczesnej organizacji zbiorów)
W 2011 roku Izabela Gajda początkowo była kierownikiem Oddziału Informacji Naukowej, a od czerwca została powołana na Samodzielne Stanowisko ds. Źródeł Elektronicznych, niezwykle prestiżowe zarówno dla biblioteki jak i dla uczelni. Obejmuje ono kompleksową obsługę źródeł elektronicznych od badania rynku, przez dostępy testowe, badanie potrzeb w tym zakresie i stopnia wykorzystania posiadanych źródeł, po przygotowanie dokumentacji do postępowań przetargowych.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W okresie kierowania Oddziałem Informacji Naukowej BPŁ uczestniczyła w implementacji nowych technologii w Bibliotece PŁ, wprowadzała też i popularyzowała nowe źródła elektroniczne, a także szkoliła użytkowników w zakresie ich obsługi. W październiku 2011 roku z ramienia BPŁ weszła w skład zespołu powołanego przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich do przygotowania informacji o dostępnych na polskim rynku multiwyszukiwarkach.

Obsługa użytkowników
Z racji pełnionych funkcji Izabela Gajda aktywnie i bezpośrednio uczestniczyła w obsłudze czytelników. Dziś zajmując się doborem źródeł elektronicznych ma bezpośredni kontakt z użytkownikami odpowiedzialnymi na wydziałach za politykę zapewnienia literatury naukowej z określonych dziedzin wiedzy. Utrzymuje również ścisłe kontakty z dystrybutorami źródeł elektronicznych, zapewnia użytkownikom profesjonalne szkolenia z ich obsługi, a także dba o zapewnienie środowisku nowych baz danych w postaci dostępów testowych.

Szkolenia
Jako kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki aktywnie uczestniczyła w spotkaniach bibliotekarzy organizowanych w jednostkach PŁ, wspierała też wszelkie przejawy podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników. Prowadziła zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku i zajęcia z Bibliografii i Informacji Naukowej dla dyplomantów. W roku 2011 uzyskała grant Rektora PŁ na opracowanie elektronicznego kursu: „System biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej – co student 1. roku wiedzieć powinien”, który w roku akademickim 2011/2012 zastąpił tradycyjnie prowadzone zajęcia z przysposobienia bibliotecznego.

Publikacje
Jest współautorką elektronicznego kursu: „System biblioteczno-informacyjny Politechniki Łódzkiej – co student 1. roku wiedzieć powinien” oraz artykułu „Wirtualna współpraca Biblioteki Politechniki Łódzkiej ze społecznością akademicką” wygłoszonego na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące” (Białystok 2011).

Cechy osobowościowe
Izabela Gajda jest pełną energii, inicjatywy i pomysłowości popartej wiedzą merytoryczną przedstawicielką współczesnego bibliotekarstwa. Jej kultura osobista, życzliwość dla świata i ludzi, wychodzenie naprzeciw potrzebom czytelników, aby umożliwić im dotarcie do poszukiwanych informacji – to cechy, które sama posiada i których wymaga od swoich współpracowników. Z kolei dzięki taktowi, pogodzie ducha, dynamizmowi i optymizmowi potrafi sobie zjednać każdego, z kim się zetknie.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP