Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Małgorzata Rokicka-Szymańska

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
33 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Małgorzata Rokicka-Szymańska sprawuje opiekę merytoryczną nad 35 placówkami bibliotecznymi powiatu białostockiego w zakresie realizacji zadań statutowych. Świadczy pomoc instrukcyjno-metodyczną bibliotekom gminnym, organizuje doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, promuje zawód bibliotekarza i podległe jej biblioteki w mass mediach Współpracuje w tym zakresie z instytucjami kultury, bibliotekami różnych sieci, wydawnictwami, pracownikami naukowymi oraz aktywnie włącza się też w działania SBP.
Wyróżnia i promuje „osobowości bibliotekarskie oraz najaktywniejsze biblioteki w środowisku lokalnym” oraz władze samorządowe wspierające te placówki w powiecie białostockim tytułem „Przyjaciel biblioteki”.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Była inicjatorem powstania nowej filii bibliotecznej w Załukach w gminie Gródek, którą doposażyła w meble i księgozbiór. Kilka spotkań z organizatorami gmin poświęciła omówieniu spraw związanych z komputeryzacją procesów bibliotecznych, modernizacją lokali bibliotecznych i poprawą warunków pracy bibliotekarzy, gdyż nadal niektóre placówki powiatu białostockiego funkcjonują w pomieszczeniach ciasnych i nieprzystosowanych do potrzeb bibliotek.

Obsługa użytkowników
Inicjuje różnorodne działania kulturalno-oświatowe służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu białostockiego i adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. spotkania autorskie, wykłady, imprezy biblioteczne, cykliczne powiatowe eliminacje konkursowe dotyczące różnych zagadnień, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego).
Ten rodzaj działalności kandydatki jest bogaty i różnorodny, W 2011 roku współorganizowała 11 spotkań autorskich w placówkach terenowych oraz: rozmaite działania mające na celu rozwój książki i czytelnictwa takie jak programy: Biblioteka+ , Program Rozwoju Bibliotek, Żywa Biblioteka, Konkurs powiatowy „ Nic, co biblioteczne, nie jest nam obce”, Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena”, wymiana książek między Dyskusyjnymi Klubami Książki, organizacja spotkań szkoleniowych dla moderatorów czy akcja: „Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami”.

Szkolenia
W 2011 roku zorganizowała lub współorganizowała w instytucji macierzystej oraz w terenie różnorodne formy szkoleń, których tematyka oparta była na sugestiach bibliotekarzy samorządowych. Było ich w sumie 15, a dotyczyły m.in.: prawa autorskiego, wymiany doświadczeń, promocji bibliotek, spotkań autorskich, wyzwań jakie niesie bibliotekom publicznym XXI wiek. Była inicjatorem wyjazdów i wycieczek integracyjnych służących m.in. wymianie doświadczeń zawodowych (Augustów i okolice, Wiedeń i Bratysława, Wilno).

Publikacje
Systematycznie publikuje w czasopismach zawodowych regionalnych i ogólnopolskich. Swoją działalność i osiągnięcia w 2011 roku prezentowała na łamach czasopism: „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego” (11 artykułów), „Bibliotekarz Podlaski” (1 artykuł), „Poradnik Bibliotekarza” (2 artykuły), „Gazeta Michałowska” (1 artykuł).
W minionym roku opracowała ankiety „Radni gminni o bibliotekach” oraz „Radni Starostwa o bibliotekach”(wyniki zostały zmieszczone w „Bibliotekarzu Podlaskim”).
Przedsięwzięcia realizowane przez biblioteki powiatu białostockiego oraz własne pomysły i zamierzenia umieszcza także na stronach internetowych Starostwa Powiatu Białostockiego, Wrotach Podlasia, Książnicy Podlaskiej oraz w gablocie informacyjnej „Z życia bibliotek”.

Cechy osobowościowe
Małgorzata Rokicka-Szymańska jest osobą ambitną, aktywną i pracowitą. Cechuje ją wysoka kultura osobista. W stosunku do innych osób zawsze życzliwa, otwarta i koleżeńska. Łatwo nawiązuje kontakty, potrafi efektywnie współpracować. W połączeniu z kreatywnością i pomysłowością pozwala jej to realizować liczne przedsięwzięcia, imprezy i inicjatywy zawodowe.
Wyróżniona dyplomami, listami pochwalnymi za upowszechnienie książki i czytelnictwa oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. W sezonach 2004/05 i 2006/07 nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP