Polecamy

Małgorzata Rokicka-Szymańska

Data dodania: 07.05.2012

starszy kustosz, kierownik Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
33 lat pracy w bibliotece

Podlaski Bibliotekarz Roku 2011

Zarządzanie biblioteką
Małgorzata Rokicka-Szymańska sprawuje opiekę merytoryczną nad 35 placówkami bibliotecznymi powiatu białostockiego w zakresie realizacji zadań statutowych. Świadczy pomoc instrukcyjno-metodyczną bibliotekom gminnym, organizuje doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, promuje zawód bibliotekarza i podległe jej biblioteki w mass mediach Współpracuje w tym zakresie z instytucjami kultury, bibliotekami różnych sieci, wydawnictwami, pracownikami naukowymi oraz aktywnie włącza się też w działania SBP.
Wyróżnia i promuje „osobowości bibliotekarskie oraz najaktywniejsze biblioteki w środowisku lokalnym” oraz władze samorządowe wspierające te placówki w powiecie białostockim tytułem „Przyjaciel biblioteki”.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
Była inicjatorem powstania nowej filii bibliotecznej w Załukach w gminie Gródek, którą doposażyła w meble i księgozbiór. Kilka spotkań z organizatorami gmin poświęciła omówieniu spraw związanych z komputeryzacją procesów bibliotecznych, modernizacją lokali bibliotecznych i poprawą warunków pracy bibliotekarzy, gdyż nadal niektóre placówki powiatu białostockiego funkcjonują w pomieszczeniach ciasnych i nieprzystosowanych do potrzeb bibliotek.

Obsługa użytkowników
Inicjuje różnorodne działania kulturalno-oświatowe służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu białostockiego i adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. spotkania autorskie, wykłady, imprezy biblioteczne, cykliczne powiatowe eliminacje konkursowe dotyczące różnych zagadnień, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego).
Ten rodzaj działalności kandydatki jest bogaty i różnorodny, W 2011 roku współorganizowała 11 spotkań autorskich w placówkach terenowych oraz: rozmaite działania mające na celu rozwój książki i czytelnictwa takie jak programy: Biblioteka+ , Program Rozwoju Bibliotek, Żywa Biblioteka, Konkurs powiatowy „ Nic, co biblioteczne, nie jest nam obce”, Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena”, wymiana książek między Dyskusyjnymi Klubami Książki, organizacja spotkań szkoleniowych dla moderatorów czy akcja: „Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami”.

Szkolenia
W 2011 roku zorganizowała lub współorganizowała w instytucji macierzystej oraz w terenie różnorodne formy szkoleń, których tematyka oparta była na sugestiach bibliotekarzy samorządowych. Było ich w sumie 15, a dotyczyły m.in.: prawa autorskiego, wymiany doświadczeń, promocji bibliotek, spotkań autorskich, wyzwań jakie niesie bibliotekom publicznym XXI wiek. Była inicjatorem wyjazdów i wycieczek integracyjnych służących m.in. wymianie doświadczeń zawodowych (Augustów i okolice, Wiedeń i Bratysława, Wilno).

Publikacje
Systematycznie publikuje w czasopismach zawodowych regionalnych i ogólnopolskich. Swoją działalność i osiągnięcia w 2011 roku prezentowała na łamach czasopism: „Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego” (11 artykułów), „Bibliotekarz Podlaski” (1 artykuł), „Poradnik Bibliotekarza” (2 artykuły), „Gazeta Michałowska” (1 artykuł).
W minionym roku opracowała ankiety „Radni gminni o bibliotekach” oraz „Radni Starostwa o bibliotekach”(wyniki zostały zmieszczone w „Bibliotekarzu Podlaskim”).
Przedsięwzięcia realizowane przez biblioteki powiatu białostockiego oraz własne pomysły i zamierzenia umieszcza także na stronach internetowych Starostwa Powiatu Białostockiego, Wrotach Podlasia, Książnicy Podlaskiej oraz w gablocie informacyjnej „Z życia bibliotek”.

Cechy osobowościowe
Małgorzata Rokicka-Szymańska jest osobą ambitną, aktywną i pracowitą. Cechuje ją wysoka kultura osobista. W stosunku do innych osób zawsze życzliwa, otwarta i koleżeńska. Łatwo nawiązuje kontakty, potrafi efektywnie współpracować. W połączeniu z kreatywnością i pomysłowością pozwala jej to realizować liczne przedsięwzięcia, imprezy i inicjatywy zawodowe.
Wyróżniona dyplomami, listami pochwalnymi za upowszechnienie książki i czytelnictwa oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym. W sezonach 2004/05 i 2006/07 nominowana do Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP