Polecamy
48,00 PLN 65,00 PLN

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw,... więcej >

Pierwsze koty za płoty

Autor: Biblioteka: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 25.06.2012

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko od czerwca 2011 roku uczestniczy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek w roli biblioteki wiodącej. Jej bibliotekami partnerskimi są instytucje biblioteczne z gmin Nowa Ruda, Radków i Lewin Kłodzki. Ideą programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w małych miastach i na wsiach. Dzięki programowi oraz przyjętych zobowiązaniach przez Wójta Gminy Kłodzko pana Stanisława Longawę, biblioteki na terenie Gminy Kłodzko mają ogromną szansę stać się nowoczesnymi i aktywnymi miejscami, ułatwiającymi mieszkańcom, po zawiązaniu partnerskiej współpracy, pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, będąc miejscem dostępu do wiedzy, informacji i edukacji oraz oferując przestrzeń do spotkań i wydarzeń angażujących lokalną społeczność.

W ołdrzychowickiej instytucji 13 czerwca 2012 roku rozpoczął się cykl spotkań, których efektem ma być zawiązanie lokalnego partnerstwa w obszarze aktywizacji seniorów. Jest to grupa, która na terenie Gminy Kłodzko odczuwa wiele potrzeb. 53% badanych wskazało na „bycie potrzebnym innym”. Świadczy to o tym, że jednak osoby starsze mają poczucie wykluczenia, nawet pomimo zamieszkiwania z rodziną, bo samotni wśród respondentów stanowili tylko 25%. Następne miejsce w hierarchii potrzeb zajęła ochrona zdrowia – 45%. Na spotkania towarzyskie zagłosowało 43% badanych. 25% pragnie łatwego dostępu do kultury. Ponadto osoby starsze potrzebują pomocy młodszych, oferując im w zamian edukację kulinarną, z historii, rękodzieła ludowego, czy też savoir-vivre, co znalazło odzwierciedlenie we własnych wypowiedziach ankietowanych.

Spotkanie rozpoczęto od pokazania aktywności seniorów, na przykładzie Chóru Sołtysów im. Piotra Ćwichuły, który powstał w 2003 roku i śpiewa wszędzie, gdzie ich zaproszą. Następnie dyrektor BPGK Mariola Huzar zaproponowała, aby każdy z uczestników przedstawił się i opowiedział, czym się zajmuje w swoim środowisku. Dzięki temu namalował się obraz tego, co już istnieje w obszarze aktywności seniorów, tego czego brakuje i ew. obszary do zagospodarowania.

Po takiej dawce emocji animator Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, pan Damian Dec przedstawił w formie prezentacji multimedialnej założenia Programu Rozwoju Bibliotek oraz idee partnerstwa lokalnego, aby bardziej przybliżyć gościom cel i sens działania zespołowego. Pokazana została również prezentacja z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, wyniki badań przeprowadzonych w formie ankiety, sondażu internetowego i ulicznego. Ten ostatni przygotowano dzięki uprzejmości Telewizji Kłodzko. 

W żywiołowym dialogu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, blisko 40 osób. W tym m.in. zastępca Wójta Gminy Kłodzko pani Urszula Panterałka, Starosta Kłodzki pan Maciej Awiżeń, nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji pani Wioletta Martuszewska, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji pan Krzysztof Matysiak. Przedstawiciele organizacji skupiających seniorów w osobach pań Marioli Nakwasińskiej i Anny Piaseckiej oraz pana Henryka Skornąg. Sołtysi Ludwika Golec, Halina Witos i Bogusława Dziechciaronek. Bibliotekarze Urszula Poźniak – dyrektor z Ludwikowic Kłodzkich, Monika Fedak z Szalejowa Górnego i Stanisława Wyspiańska Skawina z Krosnowic. Na spotkaniu nie zabrakło prawdziwych przyjaciół biblioteki, dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej pana Krzysztofa Pindral, Dagmary Łastowskiej i Kazimierza Adamajtisa. Była też kamera Telewizji Kłodzko i red. Małgorzata Matusz z tygodnika Euroregio Glacensis. Oj, ścierały się różnice zdań, bo czy rola biblioteki tradycyjnej w erze społeczeństwa informacyjnego nie utraci swojego  pierwotnego przeznaczenia – pytała pani wójt. Współczesne biblioteki, którym zależy na dynamicznym rozwoju stają się ośrodkami życia społecznego, gdzie książka współistnieje z komputerem, kulturą, sztuką, edukacją i techniką i tu jest ogromna rola dla bibliotekarzy, aby zachować obie wartości i pogodzić tradycje ze współczesnością. W przeciwnym przypadku nasze statystyki i brak oferty, której oczekuje lokalna społeczność mogą doprowadzić do likwidacji bibliotek, utraty czytelników i odejście do tych miejsc, gdzie użytkownicy znajdą to, czego oczekują.

Regulaminowy czas spotkania upłynął błyskawicznie. Problem aktywności seniorów i zbudowania dla nich odpowiedniej oferty został zaledwie zarysowany. Zdecydowano, że dyskusja będzie kontynuowana na drugim spotkaniu partnerskim w miesiącu wrześniu. Jego celem będzie również wypracowanie zasad współpracy, określenia konkretnych obszarów i kierunków działań, zadań do realizacji oraz wybór lidera partnerstwa. Do tego czasu dyrektor BPGK zamierza odbyć robocze spotkania z organizacjami działającymi na rzecz seniorów w Krosnowicach i Szalejowie Dolnym.

 

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP