Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Komunikat Sekcji Publikacji Elektronicznych PIK

Data dodania: 25.07.2012

Komunikat Sekcji Publikacji Elektronicznych PIK

Sekcja Publikacji Elektronicznych Polskiej Izby Książki postanawia podjąć współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów i Wydawców „Polska Książka”, jedyną organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ), która jest upoważniona do zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi na rzecz wydawców książek i która przyjmuje wydawców książek i prasy – osoby prawne – w poczet swoich członków.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” jako OZZ w ramach zbiorowego zarządu jest gotowe do udzielania zainteresowanym użytkownikom licencji niewyłącznych na określony sposób korzystania z utworów powierzonych przez wydawców w zbiorowy zarząd.

Dla efektywnego wykonywania zbiorowego zarządu przez OZZ konieczne jest podpisanie umowy przekazania praw w zbiorowy zarząd (tzw. umowy powierniczej) pomiędzy OZZ a danym wydawcą. Umowa taka nie powoduje, że „Polska Książka” staje się automatycznie wyłącznym dysponentem wszystkich praw - zostają one przez wydawcę przekazane w celu ich wykonywania na polach eksploatacji, na których nie mógłby on sam nimi efektywnie zarządzać. W związku z tym wydawca może wyłączyć z umowy określone pola eksploatacji lub terytoria, a także w każdym czasie umowę wypowiedzieć. Z drugiej strony wydawca uzyskuje możliwość czerpania dochodów z działań, których sam nie mógłby realizować, a które może wykonywać „Polska Książka” jako OZZ – zarówno dzięki przyznanym jej przez prawo uprawnieniom, jak i dzięki jej modelowi działania.

SPE PIK upoważni „Polską Książkę” do:

  • otwartego negocjowania z wydawcami umowy przekazania praw oraz warunków przyszłych umów o eksploatację oferowanych użytkownikom (wzorców umownych), a także stawek wynagrodzeń przed rozpoczęciem procedury zatwierdzenia tabel wynagrodzeń przed Komisją Prawa Autorskiego;
  • w imieniu wydawców w ramach zbiorowego zarządu:
  • o zawierania z użytkownikami umów o eksploatację utworów,
  • o ochrony przekazanych praw autorskich,
  • o inkasowania od użytkowników należności z tytułu eksploatacji i redystrybuowania ich między wydawców;
  • uzyskiwania wynagrodzeń z tytułu wykorzystania utworów poza granicami kraju poprzez podpisanie przez „Polską Książką” umów o wzajemnej reprezentacji z zagranicznymi OZZ;
  • efektywnego reprezentowania wydawców, którzy powierzyli prawa w zbiorowy zarząd, przed policją i prokuraturą, a tym samym prowadzenia skutecznej polityki antypirackiej.

Całość komunikatu znajduje się na stronach PIK.

Źródło: PIK


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP