Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Uczenie się przez całe życie

Data dodania: 13.08.2012

Uczenie się przez całe życie

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury opublikowała informację o naborach wniosków w Programie „Uczenie się przez całe życie” na 2013 rok. 

Program „Uczenie się przez całe życie” obejmuje wszystkie rodzaje i poziomy kształcenia i szkolenia oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a uczestniczyć w nim mogą wszystkie podmioty wymienione w art. 4 decyzji ustanawiającej program „Uczenie się przez całe życie”, przyjętej przez Parlament Europejski i Radę dnia 15 listopada 2006 r. (decyzja nr 1720/2006/WE).

Program „Uczenie się przez całe życie” jest otwarty dla wnioskodawców z siedzibą w jednym z następujących państw:

 • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
 • kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja,
 • Szwajcaria,
 • Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra oraz Serbia (tylko działania objęte programem wymienione w pkt A.2 załącznika do decyzji nr 1720/2006/WE).

Ponadto wnioskodawcy z byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii kwalifikują się do następujących działań:

 • wizyty przygotowawcze w ramach programów Comenius, Grundtvig, Erasmus i Leonardo da Vinci,
 • doskonalenie zawodowe w ramach programów Comenius i Grundtvig,
 • wizyty i wymiany w ramach programu Grundtvig,
 • mobilność studentów w ramach programu Erasmus,
 • mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus – działalność dydaktyczna,
 • wizyty studyjne w ramach pierwszego działania kluczowego programu międzysektorowego,
 • mobilność w ramach programu Leonardo da Vinci.

Całkowity budżet przeznaczony na ten program szacuje się na 1 276 mln euro. Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów różnią się zależnie od czynników takich jak rodzaj projektu czy liczba zaangażowanych państw.

Główne terminy naborów wniosków:

 • Indywidualna mobilność uczniów w ramach programu Comenius - 3 grudnia 2012 r.
 • Comenius, Grundtvig: Doskonalenie zawodowe - pierwszy nieprzekraczalny termin - 16 stycznia 2013 r.; kolejne terminy: 30 kwietnia 2013 r., 17 września 2013 r.
 • Praktyki w ramach programu Comenius - 31 stycznia 2013 r.
 • Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Projekty wielostronne, sieci i środki towarzyszące - 31 stycznia 2013 r.
 • Leonardo da Vinci: Wielostronne projekty w dziedzinie transferu innowacji - 31 stycznia 2013 r.
 • Leonardo da Vinci: Mobilność (w tym świadectwo mobilności Leonardo Da Vinci – the Leonardo da Vinci mobility certificate); Erasmus: Intensywne kursy językowe (EILC) - 1 lutego 2013 r.
 • Program Jean Monnet - 15 lutego 2013 r.
 • Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerstwa; Comenius: Partnerstwa Comenius Regio; Grundtvig: Warsztaty - 21 lutego 2013 r.
 • Erasmus: Programy intensywne (IP), mobilność studentów chcących studiować lub odbywać praktyki za granicą w ramach programu Erasmus (w tym zaświadczenie dla konsorcjów dotyczące organizowania staży w ramach programu Erasmus – Erasmus consortium placement certificate) oraz mobilność pracowników uczelni w ramach programu Erasmus (działalność dydaktyczna i szkolenie pracowników) - 8 marca 2013 r.
 • Grundtvig: Praktyki, projekty w ramach wolontariatu seniorów - 28 marca 2013 r.
 • Program międzysektorowy: Działanie kluczowe 1 – wizyty studyjne - pierwszy nieprzekraczalny termin: 28 marca 2013 r.; drugi termin: 15 października 2013 r.
 • Program międzysektorowy: wszystkie pozostałe działania - 28 lutego 2013 r.

Dla wizyt i wymian w ramach programu Grundtvig oraz wizyt przygotowawczych w ramach wszystkich programów sektorowych wyznaczono kilka terminów w zależności od państwa. Więcej informacji na stronie internetowej agencji krajowej danego państwa - w Polsce: www.grundtvig.org.pl

Pełny tekst „Ogólnego zaproszenia do składania wniosków dot. LLP 2011–2013 – Priorytety strategiczne na 2013 rok” wraz przewodnikiem po programie „Uczenie się przez całe życie” na 2013 rok oraz informacjami o dostępności formularzy wniosków można znaleźć pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm

Wnioski muszą spełniać wszystkie warunki określone w pełnym tekście zaproszenia do składania wniosków i w przewodniku po programie „Uczenie się przez całe życie” oraz muszą być składane na udostępnionych właściwych formularzach.

Źródło: ngo.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP