Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Obywatel i prawo

Data dodania: 14.08.2012

Obywatel i prawo

Program „Obywatel i Prawo” ma na celu wspomaganie rozwoju różnych społecznych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnych, specjalistycznych informacji prawnych i porad, a także aktywizację obywateli w korzystaniu ze swoich praw w sferze publicznej.

O dotacje w wysokości do 37 tys. zł na projekty trwające 9-10 miesięcy mogą ubiegać się wyspecjalizowane, doświadczone organizacje pozarządowe oraz poradnie uniwersyteckie udzielające bezpłatnych specjalistycznych porad prawnych i obywatelskich najbardziej potrzebującym klientom indywidualnym.

Działania powinny zawierać następujące elementy:

  • prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego/obywatelskiego, o charakterze poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do klientów indywidualnych z grupy, do której jest skierowany projekt;
  • bezpłatną informację/edukację prawną/obywatelską skierowaną do klientów poradnictwa specjalistycznego;
  • działania informacyjne skierowane do środowisk prawniczych w celu zapoznania ich z problematyką udzielanego poradnictwa lub w celu motywowania prawników i studentów prawa do pracy “pro bono”.

W dotychczasowych sześciu edycjach programu (w latach 2002-2012) dofinansowano łącznie 132 projekty, w tym przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w małych miejscowościach. Projekty te umożliwiły udzielenie ok. 155 tysięcy porad prawnych, głównie osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ponadto w ramach projektów tworzone były nowe punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wydawane publikacje, organizowane szkolenia i konferencje. Łącznie na realizację konkursów grantowych PAFW przeznaczyła ponad 1,6 mln USD.

Poza konkursem grantowym, w Programie działa także Rada Ekspertów złożona z autorytetów środowisk prawnych, której zadaniem jest wypracowywanie rekomendacji odnośnie rozwiązań ułatwiających obywatelom dostęp do pomocy prawnej, oraz Forum „Aktywny Obywatel” - niezależne ciało, które zajmuje się badaniami nad barierami ograniczającymi frekwencję wyborczą oraz wypracowaniem i upowszechnianiem rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej obywateli.

Wnioski do VII edycji konkursu grantowego przyjmuje realizator programu - Instytut Spraw Publicznych do 15 października.

Kontakt: Agata Winiarska
poniedziałki i czwartki, godz. 14-17, tel. (22) 556 42 60 (61), fax. (22) 556 42 62
e-mail: prawo@isp.org.pl
więcej informacji na: www.isp.org.pl 

Źródło: PAFW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP