Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Unijne przepisy prawne

Zestawienie unijnych aktów prawnych, ważnych dla bibliotek


1) Problematyka digitalizacji:

a) Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. ustanawiająca grupę wyznaczonych przez państwa członkowskie ekspertów w dziedzinie digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych (2007/320/WE) (Dz.U.UE.L.07.119.45 z dnia 9 maja 2007 r.),

b) Zalecenie Komisji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (2006/585/WE) (Dz.U.UE.L.06.236.28 z dnia 31 sierpnia 2006 r.),

2) Problematyka archiwalna


Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie (2005/835/WE) (Dz.U.UE.L.05.312.55 z dnia 29 listopada 2005 r.),

3) Problematyka praw autorskich:


a) Dyrektywa 200/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.06.372.12 z dnia 27 grudnia 2006 r.),

b) Dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki (Dz.U.UE.L.01.272.32 z dnia 13 października 2001 r.),

c) Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) (Dz.U.UE.L.06.376.28 z dnia 27 grudnia 2006 r.),

d) Dyrektywa Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U.UE.L.93.248.15 z dnia 6 października 1993 r.),

e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 209/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (Dz.U.UE.L.09.11.16 z dnia 5 maja 2009 r.),

f) Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U.UE.L.96.77.20 z dnia 27 marca 1996 r. z późn. zm.),

g) Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U.UE.L.04.157.45 z dnia 30 kwietnia 2004 r.),

h) Zalecenie Komisji 2005/737/WE z dnia 18 października 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (Dz.U.UE.L.05.276.54 z dnia 21 października 2005 r.),

i) Rozporządzenie Rady ((WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.U.UE.L.03.196.7 z dnia 2 sierpnia 2003 r.),

j) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004  z dnia 21 października 2004 r. ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.U.UE.L.04.328.16 z dnia 30 października 2004 r. z późn. zm.),

4) Problematyka wsparcia finansowego

Decyzja 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Kultura (2007-2013) (Dz.U.UE.L.06.372.1 z dnia 27 grudnia 2006 r. z późn. zm.),

5) Problematyka ochrony dóbr kultury

a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Wersja skodyfikowana) (Dz.U.UE.L.09.39.1 z dnia 10 lutego 2009 r.),

b) rozporządzenie Komisji (EWG) nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz.U.UE.L.93.77.24 z dnia 31 marca 1993 r. z późn. zm.),

c) Dyrektywa Rady 93/7/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium Państwa Członkowskiego (Dz.U.UE.L.93.74.74 z dnia 27 marca 1993 r. z późn. zm.),

6) Problematyka zamówień publicznych

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L.02.340.1 z dnia 16 grudnia 2002 r. z późn. zm.).

Oprac. Rafał Golat
Lipiec 2010 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP