Polecamy
28,00 PLN 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Opinia SBP dot. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Data dodania: 05.10.2012

Opinia SBP dot. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Warszawa, 5 października 2012 r.

Sz. Pan
Mirosław Sielatycki
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Dotyczy:
projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Szanowny Panie Ministrze,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z zadowoleniem przyjął projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, w którym znalazły się zapisy poszerzające zadania bibliotek pedagogicznych uwzględniające ich znaczenie w realizowaniu polityki oświatowej państwa poprzez, m. innymi, kompleksowe wspomaganie nie tylko bibliotek szkolnych, ale także szkól oraz placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Potencjał i wieloletnie doświadczenie sieci bibliotek pedagogicznych może i powinno być wykorzystane w procesie realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju kapitału Społecznego (zwłaszcza priorytetu 3.1.1. Zwiększenie dostępności treści edukacyjnych, naukowych i kulturowych w domenie publicznej) oraz w projektach związanych z programami uczenia się przez całe życie.

Uwagi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczą trzech zagadnień, które powinny być uszczegółowione w Rozporządzeniu.

  1. §1 pkt. 2 ust. 3 i 4 - Zadania dotyczące wspomagania szkół i placówek oświatowych zostały w podobny sposób zapisane w rozporządzeniach dotyczących zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (projekt z dnia 12.09.2012 r.) oraz w sprawie placówek doskonalenia zawodowego (projekt z dnia 10.07.2012 r.). Idea budowania systemowego wspierania szkól i placówek oświatowych przez różne instytucje oświatowe jest zasadniczo słuszna, jednakże zakres wspomagania powinien uwzględniać specyfikę każdej z placówek oświatowych. Zbyt ogólny zapis, identyczny dla każdej z wymienionych wyżej instytucji, będzie powodował rozbieżności interpretacyjne zadań poszczególnych placówek.
  2. § 2 pkt. 2 - Nowe zadania wspomagające działalność szkół i placówek oświatowych będą wymagały kwalifikacji związanych z zawodem nauczyciela. Obecnie w bibliotekach pedagogicznych większość personelu stanowią nauczyciele bibliotekarze. Należy więc uwzględnić w § 2 pkt. 2 nauczycieli bibliotekarzy.
  3. W rozporządzeniu brakuje koncepcji sieci bibliotek pedagogicznych. Brak wojewódzkich bibliotek pedagogicznych, pełniących funkcje koordynujące wobec innych bibliotek pedagogicznych w województwie będzie utrudniał systemową współpracę, wymianę doświadczeń, tworzenie wspólnych projektów.

Łączę wyrazy poważania

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP