Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Jubileusz 95-lecia SBP - relacja

Data dodania: 08.10.2012

Jubileusz 95-lecia SBP - relacja

W dniu 4 października, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta gala obchodów 95-lecia istnienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także jubileusz ukazywania się czasopism naukowych: 85-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” i 50-lecia „Zagadnień Informacji Naukowej”. Wszystkich zebranych gości (ponad 140 osób) przywitała dyrektor BUW, Pani Ewa Kobierska-Maciuszko, wiceprzewodnicząca SBP. Wśród zebranych obecni byli m.in. Zina Jarmoszuk - Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, prof. dr hab. Barbara Zybert – dziekan Wydziału Historycznego UW, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina – dyrektor Instytutu Informacji i Studiów Bibliologicznych UW, Jacek Wojnarowski – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Jolanta Jeżewska i Jacek Królikowski – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, członkowie honorowi SBP, przedstawiciele Instytutu Książki, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Polskiej Izby Książki, redaktorzy czasopism SBP, przedstawiciele struktur SBP, dyrektorzy bibliotek publicznych, akademickich, pedagogicznych.

Prowadzący spotkanie Piotr Maculewicz, członek Sekcji Bibliotek Muzycznych ZG SBP, przedstawił w skrócie program uroczystości i poprosił o zabranie głosu przewodniczącą SBP, Elżbietę Stefańczyk. Jej wystąpienie oparte było na multimedialnej prezentacji „To jest SBP - 95 lat”, przedstawiającej historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największe dokonania, wybitne osobowości organizacji należące do najważniejszych postaci polskiego bibliotekarstwa, tradycję, ale zarazem i nowoczesność, która wprowadziła Stowarzyszenie w XXI wiek, pomaga mu działać dalej przy wykorzystaniu nowych, cyfrowych narzędzi komunikacji.

Następnie głos zabrała prof. Barbara Sosińska-Kalata, redaktor naczelna „Przeglądu Bibliotecznego”, która omówiła historię rozwoju czasopisma, jego tematykę i siłę oddziaływania na wiele pokoleń bibliotekarzy. Potwierdzeniem wysokiej rangi czasopisma jest przyznanie mu najwyższej punktacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla czasopism polskich z zakresu bibliologii i informatologii. Pani Profesor wspomniała też o elektronicznym wydaniu numeru specjalnego „Przeglądu Bibliotecznego” w wersji angielskiej. Przybliżyła także sylwetki osób tworzących czasopismo – członków redakcji, Rady Redakcyjnej, grono znakomitych recenzentów oraz autorów najczęściej publikujących swoje artykuły.

W kolejnej prezentacji prof. Bożenna Bojar, redaktor naczelna „Zagadnień Informacji Naukowej” zwróciła uwagę, że jubileusz ZIN-u zbiega się z historią informacji naukowej, która pół wieku temu zaczęła kształtować się, jako odrębna dyscyplina wiedzy. Asumptem do powstania czasopisma były nowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze, zmieniające potrzeby użytkowników. „Zagadnienia Informacji Naukowej” są kontynuacją ukazującego się w latach 1962 – 1971 „Biuletynu Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN”. Pod obecnym tytułem czasopismo wydawane jest od 1972 roku. Do 1993 roku wydawcą był Ośrodek Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, a od 1994 r. jest nim SBP oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.
Prelegentka podkreśliła, że czasopismo wykreowało badawcze zainteresowanie językami informacyjnymi, towarzyszyło powstawaniu i patronowało rozwojowi tej specjalizacji. Jest bardzo popularne w środowisku naukowym, co potwierdziły wyniki najnowszych badań wskazujące, że artykuły w nim zamieszczone należą do grupy najczęściej cytowanych. Wyraziła też nadzieję, że ZIN przez kolejne lata będzie inspirował i dostarczał cennej wiedzy całemu środowisku.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Pani Zina Jarmoszuk odczytała list Ministra Bogdana Zdrojewskiego, wspominając jednocześnie osobiste doświadczenia z kilkuletniej współpracy w redakcji ZIN-u. Gratulacje złożyli też na ręce przewodniczącej SBP, Elżbiety Stefańczyk m.in.: dr Tomasz Makowski (BN), prof. dr hab. Dariusz Kuźmina i prof. dr hab. Barbara Zybert (UW), prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ), Grażyna Szarszewska (PIK), czy Jacek Królikowski z FRSI, który wyraził apel, iż SBP powinno zostać uznane za skarb kultury polskiej. Natomiast Danuta Brzezińska, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich podkreśliła, że ich organizacja stara się naśladować SBP, bo jak mawiał Bertolt Brecht, „imitacja jest największą formą pochlebstwa”. Gratulacje złożyli też przedstawiciele firm współpracujących od lat ze Stowarzyszeniem. Listy okolicznościowe przesłali także prof. Władysław Bartoszewski, prof. dr hab. Zbigniew Nowak, członek honorowy SBP, prof. Roman Lasocki, prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, dyrektorzy bibliotek i inni. SBP otrzymało tak że prezent w postaci fotograficznego aparatu cyfrowego od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na wręczenie odznaczeń, wyróżnień i nagród członkom SBP i zasłużonym bibliotekarzom. W pierwszej kolejności przyznano odznaczenia państwowe i resortowe. Wręczała je Pani Zina Jarmoszuk.
Złoty Medal „Za długoletnią służbę” otrzymali: Sylwia Błaszczyk (Biblioteka Śląska, członek ZG SBP), Marianna Brachfogel (pracownik Biura ZG SBP), Stefan Kubów (przewodniczący Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych ZG SBP, dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej) i Elżbieta Matusiak (pracownik Wydawnictwa SBP).

Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowano: prof. Bożennę Bojar, prof. Barbarę Sosińska-Kalatę, Elżbietę Stefańczyk, zaś Brązowym Medalem - Elżbietę Kampę (przewodniczącą okręgu opolskiego SBP). Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Bożena Bartoszewicz-Fabiańska (okręg podlaski), Elżbieta Grzelakowska (okręg łódzki), Barbara Kicińska (okręg kujawsko-pomorski), Elżbieta Nowacka (okręg kujawsko-pomorski). Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały Hanna Okońska (okręg warmińsko-mazurski) oraz Katarzyna Winogrodzka (okręg mazowiecki).

W trakcie uroczystości Elżbieta Stefańczyk i Janina Jagielska (przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP) wręczyły odznaczenia Stowarzyszeniowe. Medalem Bibliotheca Magna Perennisque została uhonorowana Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Odebrała go dyrektor Biblioteki, Anna Paszek.Medal „W dowód uznania” otrzymali Agnieszka Gołębiewska oraz Andrzej Spóz (okręg mazowiecki). Honorowę Odznakę SBP otrzymała Anna Wołodko (okręg mazowiecki).

W końcu nadszedł czas na nagrody przyznane w konkursach SBP. Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za 2011 r. otrzymała dr hab. Małgorzata Korczyńska- Derkacz z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę: „Państwowy Instytut Książki (1946-49) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce”. Nagroda została wręczona autorce wcześniej przez przewodniczącą Komisji Nagrody dr hab. Jadwigę Sadowską. 

W ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku decyzją internautów I miejsce i tytuł Bibliotekarza Roku 2011 zdobyła Małgorzata Kępka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszarawie (woj. śląskie). II miejsce przyznano Małgorzacie Zińczuk, kierowniczce Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie, zaś III miejsce zajęła Danuta Krajewska, kierownik filii nr 11 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

W konkursie na najlepszy program Tygodnia Bibliotek 2012 I miejsce zdobyła Miejska Biblioteka Publiczna – Galeria Książki w Oświęcimiu (nagrodę odebrał dyrektor Leszek Palus), II miejsce otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie (dyrektor Małgorzata Sońska), natomiast III miejsce Biblioteka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyrektor Marzenna Cupa). W tegorocznym konkursie, oprócz nagród książkowych, Instytut Książki (zespół MAK+) ufundował nagrody specjalne w postaci Ipodów. Wręczała je przedstawicielka IK, Sylwia Czub-Kiełczewska.

Po części oficjalnej odbył się koncert muzyczny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej La Tempesta, a następnie spotkanie towarzyskie, które upłynęło w serdecznej atmosferze. Wspomnieniom nie było końca.

Prezentacje:

Listy z okazji 95-lecia SBP od:


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP