Polecamy
29,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Zaproszenie na konferencję "Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku"

Autor: Biblioteka: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze Województwo: lubuskie
Data dodania: 10.10.2012

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat: Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku (24-25 października 2012 r.)

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem dziejami Ziem Zachodnich proponujemy Państwu udział w konferencji dotyczącej szeroko rozumianyc

h przemian związanych z prasą Ziem Zachodnich po 1945 roku. W zamyśle organizatorów konferencja ma stanowić kontynuację i rozwinięcie badań nad tematyką poruszaną w sposób spójny i metodyczny między innymi w powstałych już opracowaniach monograficznych dotyczących prasy na Ziemi Lubuskiej, np. publikacje Krystyny Kunickiej, Bogdana Janusza Kunickiego, Henryka Szczepańskiego „Prasa gorzowska w latach 1945-1985” (Gorzów Wielkopolski 1987) czy Andrzeja Konrada Piaseckiego pt. „Lubuska czwarta władza: środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim” (Zielona Góra 2000). Istnieje też szereg szczegółowych monografii poszczególnych tytułów czasopism oraz opracowania czasopiśmiennictwa studenckiego autorstwa: Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, Anny Sobeckiej, Eugeniusza Kurzawy czy Andrzeja Bucka. Ponadto kontekst społeczno-polityczny i instytucjonalny powstawania prasy gorzowskiej czy zielonogórskiej opisywali także historycy – regionaliści (m.in. prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, dr hab. Ryszard Zaradny prof. UZ. czy dr Andrzej Buck i inni).
Uważamy, że nadszedł czas, aby te badania uzupełnić i opisać ich aktualny stan w szerszym kontekście Ziem Zachodnich, w szczególności w zakresie: metodologii badań nad prasą regionalną; dziejów czasopism wydawanych po roku 1945 na Ziemiach Zachodnich (zwłaszcza tytuły dotąd nieopracowane); czasopism podziemnych ukazujących się w Polsce Ludowej poza cenzurą (tzw. prasa drugiego obiegu); prasy Ziem Zachodnich w kontekście instytucji cenzury prewencyjnej i represyjnej oraz autocenzury; czasopism, których geneza sięga czasów po roku 1989 i mechanizmów ich powstawania; badań nad czytelnictwem czasopism regionalnych i nie tylko, obecności czasopism w bibliotekach Ziem Zachodnich oraz czasopism elektronicznych.

Zespół organizacyjny konferencji stanowią: dr Andrzej Buck (kierownik organizacyjny) - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze; dr Przemysław Bartkowiak (sekretarz); dr Dawid Kotlarek (sekretarz); dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ.; dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ.; dr Rafał Reczek - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu; dr Agnieszka Łuczak - Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Poznaniu; Przemysław Zwiernik; doc. dr inż. Izabela Wojewoda – Prorektor ds. rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie; Ewa Majcherek - Dyrektor Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski. Zakres terytorialny konferencji obejmuje obszar dzisiejszego województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych metodologów badań prasoznawczych. Zespół organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych referatów.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza, deklaracji udziału i przesłanie ich, do 31 maja 2012 r., za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres:
dr Przemysław Bartkowiak lub dr Dawid Kotlarek
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,
telefon: 68 45-32-618, 68 45-32-619
e-mail: bartkowiakprzemyslaw@wp.pl, d.kotlarek@wimbp.zgora.pl
Organizatorzy przewidują publikację referatów po konferencji, dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 10 listopada 2012 r.

Z przyczyn technicznych zgłoszone artykuły muszą spełniać następujące warunki:
1. Teksty prosimy dostarczyć w wersji elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej lub na płycie CD) na adresy podane powyżej;
2. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 20 stron maszynopisu z ilustracjami (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12; odstęp: 1,5; margines 2,5);
3. Do tekstu prosimy dołączyć krótki biogram autora;
4. Ewentualne materiały ilustracyjne (zdjęcia, mapy itp.) powinny być zapisane w odrębnych od tekstu właściwego plikach graficznych. W tekście właściwym prosimy zaznaczyć jedynie ich położenie; przypisy powinny być umieszczane na stronie z tekstem, do którego się odnoszą, a nie na końcu artykułu, należy w nich stosować wyłącznie łacińskie skróty (ibidem, op. cit.). Pierwsze odwołanie do danej publikacji musi być podane w pełnym opisie bibliograficznym, to znaczy musi zawierać następujące elementy: inicjał imienia i nazwisko autora (lub autorów), tytuł i podtytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz stronę.

Prosimy o sporządzenie przypisów według następujących zasad:
• Książki:
A. Buck, Czasopisma literackie młodych 1944-1971. Szkice, Zielona Góra 1992, s... .
• Artykuły w pracach zbiorowych
P. Bartkowiak, Proces oczyszczania księgozbiorów na Środkowym Nadodrzu w okresie stalinowskim (1948-1956), [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. nauk. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2008, s... .
• Artykuły w czasopismach
D. Kotlarek, Książka i jej twórcy w historii dwóch kultur na Środkowym Nadodrzu, „Pro Libris” 2005, nr 2, s... .
• Artykuł w wersji elektronicznej
J. Wawryk, Netgeneracja, literatura i bibliotekarz, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 1. Dostęp: http://www.bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/pedeefy/bl31_net.pdf [odczyt: 18.01.2012].

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania skrótów i zmian korektorskich w nadesłanych tekstach, jeśli ich objętość łącznie z ilustracjami będzie przekraczać 20 stron. W związku z faktem, że podczas konferencji zostaną przedstawione tylko wybrane referaty (przewidywany czas wystąpienia 20 minut), organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wytypowania tematów do prelekcji oraz publikacji. Natomiast wszystkie zaakceptowane przez kolegium redakcyjne i recenzentów artykuły zostaną opublikowane w wyżej wspomnianej publikacji. Ponadto wydawnictwo w wersji elektronicznej zamieszczone zostanie w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.
Liczymy na Państwa udział w konferencji.


Deklaracja udziału w konferencji: http://www.wimbp.zgora.pl/images/stories/konferencje/Oblicza%20prasy%20Ziem%20Zachodnich/Dokument2.pdf


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP