Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Wyszu­ki­warka cza­so­pism punktowanych

Data dodania: 05.12.2012

Na blogu pana dr Ema­nuela Kul­czyckiego ukazała się informacja o inicjatywie społecznej, która wypełnia obowiązki MNiSW w zakresie tworzenia prostych baz danych. W ocze­ki­wa­niu na decy­zję mini­ster­stwa w spra­wie popra­wie­nia aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cego wykazu oraz na nową ocenę cza­so­pism zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowopowstałą wyszukiwarką.

Do tej pory Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego na swo­jej stro­nie zamiesz­cza wykaz jedy­nie w for­mie trzech pli­ków PDF. Więcej na blogu Warsz­tat bada­cza komu­ni­ka­cji.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP