Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Awans na starszego bibliotekarza

Data dodania: 14.01.2013

Awans na starszego bibliotekarza

Mam pytanie dotyczące awansu na stanowisko starszego bibliotekarza. Ale od początku, ukonczyłam studia licencjackie nie dotyczące biblioteki, później ukończyłam studium bibliotekarskie dające mi możliwość pracy w bibliotece publiczmej. Pracę zaczęłam 1.10.2005 roku. Według ustawy po 4 latach pracy powinnam awansować na starszego bibliotekarza. Niestety do tej pory (mimo pism o awans do dyrektora) nie otrzymałam. Proszę o odpowiedź czy ten awans mi się należy, czy wymogi już się zmieniły. Na jakiej podstwie dyrektor placówki może odmówić awansu?

Zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 642), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. Ponadto, do pracowników tych należą:

  1. pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz;
  2. bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany.

Obecnie kwestię wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną regulują przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012.1394).

Do zajmowania stanowiska starszego bibliotekarza wymaga się wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii oraz w tym przypadku 2 letniego stażu pracy, bądź wykształcenia wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz w tym przypadku 3 letniego stażu pracy.

Wskazać jednak należy, że samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece nie oznacza, że na stanowisko to automatycznie „awansuje się”. Wydaje się, iż nie ma przepisu konstytuującego po stronie pracodawcy obowiązek promowania kandydata na wyższe stanowisko w przypadku samego spełnienia przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych.

Przeniesienie na określone (wyższe, ale i niższe) stanowisko zależy zatem od indywidualnej decyzji pracodawcy, która dyktowana może być także innymi czynnikami, np. koniecznością obsadzenia lub dostępnością stanowiska, potrzebami po stronie pracodawcy, czy nawet jego sytuacją finansową.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP