Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Poniedziałek z Prawnikiem raz jeszcze o awansie

Data dodania: 21.01.2013

Poniedziałek z Prawnikiem raz jeszcze o awansie

Mam pytanie dotyczące awansów zawodowych w bibliotece publicznej. Ukończyłam studia zawodowe licencjackie na kierunku Dziennikarstwo ze specjalizacją Komunikacja społeczna, po studiach ukończyłam dwuletnie Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Mój staż pracy w bibliotece to 7 lat, obecnie mój tytuł zawodowy to bibliotekarz. Czy w związku z tym mogę ubiegać się o wyższy tytuł zawodowy?

Bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, czy starszy kustosz (bądź inne) nie są tytułami zawodowymi. Tytuły zawodowe nadawane absolwentom różnego rodzaju studiów określają przepisy ROZRORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U.2011.196.1167) i brak jest w tymże akcie wzmianki o nadawaniu tytułów zawodowych jak na wstępie.

Młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz, czy starszy kustosz to stanowiska bibliotekarskie pracowników służby bibliotecznej. Kwestię wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną regulują przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012.1394) i przykładowo, do zajmowania stanowiska starszego bibliotekarza wymaga się wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii oraz w tym przypadku 2 letniego stażu pracy, bądź wykształcenia wyższego na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz w tym przypadku 3 letniego stażu pracy.

Wskazać jednak należy, że samo spełnienie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonego stanowiska w bibliotece nie oznacza, że na stanowisko to automatycznie „awansuje się”. Wydaje się, iż nie ma przepisu konstytuującego po stronie pracodawcy obowiązek promowania kandydata na wyższe stanowisko w przypadku samego spełnienia przez kandydata wymagań kwalifikacyjnych. Przeniesienie na określone (wyższe, ale i niższe) stanowisko zależy zatem od indywidualnej decyzji pracodawcy, która dyktowana może być także innymi czynnikami, np. koniecznością obsadzenia lub dostępnością stanowiska, potrzebami po stronie pracodawcy, czy nawet jego sytuacją finansową.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP