Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Poniedziałek z Prawnikiem o awansie na kustosza

Data dodania: 18.02.2013

Poniedziałek z Prawnikiem o awansie na kustosza

W tym roku skończyłam studia I stopnia kierunek Pedagogika, specjalność opiekuńczo-wychowawcza. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie ukończyłam w 1997, jestem starszym bibliotekarzem w bibliotece publicznej. Czy istnieje podstawa prawna do przemianowania do stanowiska kustosza? Podejmując studia w 2009 r. czytałam, że pedagogika daje taką możliwość.

Zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 642), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy. Ponadto, do pracowników tych należą:

 1. pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz;
 2. bibliotekarze dyplomowani: asystent, adiunkt, kustosz dyplomowany, starszy kustosz dyplomowany.

Obecnie kwestię wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną regulują przepisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną (Dz.U.2012.1394).

Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 27.12.2012 r. Zgodnie z jego treścią do zajmowania stanowiska kustosza oraz starszego kustosza wymaga się wykształcenia wyższego na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii oraz dorobku zawodowego, zgodnie z treścią § 5 tegoż rozporządzenia.

Tenże stanowi, iż do dorobku zawodowego uprawniającego do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk zalicza się:

 1. uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w zakresie odpowiadającym profilowi biblioteki;
 2. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularnonaukowych lub informacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;
 3. prowadzenie badań naukowych lub prac dokumentacyjnych z zakresu bibliologii i informatologii lub dziedzin związanych z profilem biblioteki;
 4. osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, a także w upowszechnianiu wiedzy z zakresu bibliologii i informatologii;
 5. autorstwo programów nauczania z zakresu edukacji bibliotecznej i informacyjnej oraz programów wspierających rozwój kultury informacyjnej w społecznościach lokalnych;
 6. uczestnictwo w krajowych lub międzynarodowych programach, projektach badawczych i dokumentacyjnych w dziedzinach związanych z profilem biblioteki;
 7. autorstwo referatów lub komunikatów wygłoszonych na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących bibliologii i informatologii lub udział w komitetach organizacyjnych takich konferencji;
 8. prace w komitecie redakcyjnym lub w radzie czasopisma naukowego, zawodowego lub popularnonaukowego z zakresu bibliologii i informatologii;
 9. działalność na rzecz środowiska zawodowego bibliotekarzy i pracowników dokumentacji i informacji naukowej, udział i funkcje sprawowane w krajowych lub międzynarodowych organizacjach naukowych lub zawodowych;
 10. udział w stażach z zakresu bibliologii i informatologii w instytucjach krajowych lub zagranicznych lub kierowanie takimi stażami.

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP