Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Relacja z obrad VI Forum SBP, 11 X 2007 r.

Obrady VI Forum, odbywające się 11 października br. w Bibliotece Narodowej , zgromadziły ok. 250 przedstawicieli wszystkich struktur organizacyjnych SBP, tj kół, oddziałów, okręgów. Obecni byli przedstawiciele organów wykonawczych SBP: członkowie Zarządu Głównego, zarządów okręgów i oddziałów, Głównej Komisji Rewizyjnej, poszczególnych komisji, sekcji i zespołów problemowych, honorowy przewodniczący SBP oraz członkowie honorowi. W obradach uczestniczył dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, również członek Stowarzyszenia.

Tematem przewodnim Forum była rola ustawy o bibliotekach. Otwarcia posiedzenia i powitania uczestników dokonała Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP. Powołano Prezydium Forum, w skład którego weszli: Stanisław Czajka (przewodniczący), Elżbieta Stefańczyk, Maria Burchard, Ewa Kobierska-Maciuszko, Sylwia Błaszczyk. Następnie poczet sztandarowy, złożony z młodych członków Stowarzyszenia (Marcina Sęka, Joanny Czapskiej, Moniki Bobkiewicz) wprowadził uroczyście sztandar na salę obrad. Minutą ciszy uczczono pamięć członków SBP, którzy od nas odeszli w ostatnich 2 latach; listę zmarłych odczytał kol. Ryszard Turkiewicz, członek Zarządu Głównego. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Jerzy Krawczyk (przewodniczący), Janina Halec, Elżbieta Górska, Cecylia Judek, oraz zatwierdzono porządek obrad.

Uroczysty charakter miała dekoracja odznaczeniami zasłużonych bibliotekarzy i działaczy SBP, której dokonał Honorowy Przewodniczący – Stanisław Czajka w towarzystwie obecnego przewodniczącego Stowarzyszenia – Pani Elżbiety Stefańczyk. Listę odznaczonych odczytała Janina Jagielska – przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SBP.

Za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa polskiego, czytelnictwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Medal W Dowód uznania otrzymali:

 • Magdalena Ślusarska – dyrektor Instytutu Książki,
 • Aldona Borowska – przewodnicząca Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów ZG SBP,
 • Oskar Czarnik – kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa, BN,
 • Małgorzata Jezierska – długoletni członek SBP, Zakład Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa, BN
 • Ewa Mahrburg – długoletni członek SBP, kierownik Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej, BN,
 • Marzena Przybysz – przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
 • Maria Wróblewska – b. przewodnicząca Sekcji Fonotek, długoletni członek SBP.

Honorową Odznakę SBP, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa i czytelnictwa, przyczynianie się do rozwoju ruchu społeczno-zawodowego w bibliotekarstwie, wręczono:

 • Bożenie Bednarek-Michalskiej – przewodniczącej EBIB-u,
 • Danucie Bilikiewicz-Blanc – członkowi SBP, kierownikowi Pracowni Bibliografii Poloników Zagranicznych, BN
 • Ewie Kobierskiej-Maciuszko – wiceprzewodniczącej SBP, dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
 • Teresie Majdak – przewodniczącej Oddziału SBP w Radomiu,
 • Jadwidze Sadowskiej – przewodniczącej Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego,
 • Jackowi Wojciechowskiemu – przewodniczącemu Rady Programowej Wydawnictwa SBP,
 • Mirosławie Zygmunt – przewodniczącej Koła SBP w Bibliotece Narodowej..

W imieniu odznaczonych podziękowania złożył prof. dr hab. Oskar Czarnik.

W dalszej części obrad Forum, po przerwie, wystąpiła Maria Burchard - Sekretarz Generalny SBP, która omówiła działalność Zarządu Głównego w latach 2005-2007. Oceny pracy Biura i Wydawnictwa SBP, w świetle wyników kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej, dokonał jej przewodniczący - Janusz Ambroży.

Wiele dyskusji wywołał kluczowy referat nt. Roli ustawy o bibliotekach dla rozwoju bibliotek w Polsce i na świecie, przedstawiony przez Jolantę Stępniak – przewodniczącą Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach, powołanego przez Zarząd Główny SBP w czerwcu br. Zebrani żywo dyskutowali na ten priorytetowy dla bibliotekarstwa temat, dzielili się swoimi uwagami i wątpliwościami, zgłaszali liczne propozycje, które powinny być wzięte pod uwagę przez Zespół w dalszych pracach.. Kol. J. Stępniak poinformowała, że przedstawienia wyników prac Zespołu można oczekiwać najwcześniej w 2009 r., będzie ono poprzedzone licznymi konsultacjami.

VI Forum przyjęło uchwały dotyczące:

 • pozytywnej oceny działalności Stowarzyszenia w I połowie kadencji,
 • przyjęcia wstępnych ustaleń Zespołu ds. opracowania założeń i projektu ustawy o bibliotekach, będących punktem wyjścia do dalszych dyskusji środowiskowych,
 • wystosowania Apelu bibliotekarzy polskich do liderów partii i ugrupowań politycznych startujących w wyborach parlamentarnych 2007, aby włączyli do swoich programów problematykę upowszechniania czytelnictwa, usprawnienia dostępu do informacji dla wszystkich grup społecznych oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy.

W trakcie Forum i towarzyszącej mu konferencji naukowej pt.: Przyszłość bibliotek w Polsce (12-13 października br.) uczestnicy zgłaszali szereg wniosków i postulatów.

Wnioski z VI Forum SBP

Zdjęcia z VI Forum SBP

Oprac. Anna Grzecznowska
Biuro ZG SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP