Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN

W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się... więcej >

Współpraca bibliotek - propozycje FZZPKiS

Data dodania: 25.03.2013

Współpraca bibliotek - propozycje FZZPKiS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z propozycjami współpracy między bibliotekami pedagogicznymi, publicznymi i szkolnymi, które do Biura ZG SBP nadesłała Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

 

 

Sz. Pan Michał Boni
Minister Administracji i Cyfryzacji

Odnosząc się do dyskusji i ustaleń akceptowanych na spotkaniu 18 marca br., Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki przedstawia sugestie dot. zasad i form współpracy bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Sądzimy, że propozycje opracowane z udziałem profesora UJ - p. Jacka Wojciechowskiego, mogą stać się podstawą do ustaleń prawnych, które wzmocnią i rozszerzą zakres funkcjonowania różnych bibliotek na rzecz ich społeczności.

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK: PUBLICZNYCH, SZKOLNYCH, PEDAGOGICZNYCH (SUGESTIE WSTĘPNE)

 1. Ramy (ogólne zasady i formy) współpracy, mogłaby określić ustawa lub wspólne rozporządzenie ministrów: edukacji, kultury i administracji, zalecające, iż - biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne z tego samego obszaru administracyjnego, mają obowiązek stałej współpracy merytorycznej. W szczególności:
 • skoordynowanego świadczenia usług bibliotecznych oraz informacyjnych,
 • wsparcia szkolnych procesów dydaktycznych,
 • komplementarnej realizacji programów ponadusługowych,
 • kompatybilności programów elektronicznych
 • doskonalenia zawodowego pracowników wszystkich rodzajów bibliotek.

ZAKRESY MOŻLIWEJ KOOPERACJI NA POZIOMIE GMINY/MIASTA

 1. DO WZAJEMNEJ REALIZACJI
 • informacje o lokalizacji bibliotek, porach otwarcia, warunkach korzystania
 • stała wzajemna prezentacja aktualizowanych stron www bibliotek
 • stała łączność międzybiblioteczna
 • bezpośrednie spotkania wszystkich bibliotekarzy (raz w roku)
 • kompatybilizacja bibliotecznych programów elektronicznych (środki z MAiC?)
 • wspólna (ew. równoległa) platforma na Facebooku i Twitterze
 • lokalny katalog Sieciowy (ew. w ramach wojewódzkiego) (środki z MAiC?)
 • koordynacja (w bibliotekach pobliskich) prenumeraty czasopism dla dzieci i młodzieży
 • kooperacja w zakresie nowych nabytków piśmienniczych i elektronicznych
 1. DO REALIZACJI PRZEZ BIBLIOTEKI SZKOLNE
 • stała elektroniczna aktualizacja sylabusów, programów, listy podręczników i lektur (dla pobliskich bibliotek publicznych)
 • informacja na temat olimpiad i konkursów (w których szkoła uczestniczy), wymagań, osób biorących udział, potrzebnego wsparcia informacyjnego
 • rejestr kół zainteresowań, dodatkowych programów nauczania i potrzebnego zaplecza informacyjnego
 • bieżący rejestr nowych zasobów
 • informacja o imprezach i przedsięwzięciach szkolnych
 1. DO REALIZACJI PRZEZ BIBLIOTEKI PUBLICZNE
 • dostosowanie pór otwarcia do potrzeb uczniów (także pozalokalnych szkół ponadpodstawowych)
 • bieżąca informacja o nowych zasobach
 • rejestr dostępnych nieodpłatnie materiałów elektronicznych (także komercyjnych)
 • dostosowanie pór otwarcia do potrzeb uczniów (także pozalokalnych szkol ponadpodstawowych)
 • bieżąca informacja o nowych zasobach
 • rejestr dostępnych nieodpłatnie materiałów elektronicznych (także komercyjnych)
 • oferta możliwej pomocy informacyjno-bibliograficznej
 • program przysposobienia informacyjnego (środki z MAiC?)
 • ewentualna oferta wypożyczeń międzybibliotecznych
 • program przedsięwzięć cyfrowych dla młodzieży (cyfrowa kronika lokalna, błogi itp.)
 • koła zainteresowań
 • imprezy dla czytelników - informacja prospektywna
 • specjalny program dla przedszkoli

KOORDYNACJA NA POZIOMIE POWIATOWYM lub WOJEWÓDZKIM

 1. PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE i FILIALNE
 • organizacja lub/i doposażenie działów instrukcyjno-metodycznych dla sprawowania koordynacji i wsparcia merytorycznego bibliotek szkolnych w przyporządkowanym rejonie (dodatkowe środki z MAiC?)
 • organizacja seminariów szkoleniowych pracowników bibliotek szkolnych (1 raz w roku)
 • inne formy pomocy w doskonaleniu zawodowym
 • pomoc inżynieryjno-techniczna i informatyczna dla bibliotek szkolnych (dodatkowe środki z MAiC?)
 1. POWIATOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNE (jeśli istnieją)
 • wspólne konferencje bibliotekarzy publicznych i szkolnych (raz w roku)
 • pomoc inżynieryjno-techniczna i informatyczna dla bibliotek szkolnych (jeżeli możliwa, a nie ma jej ze strony bibliotek pedagogicznych)
 1. WOJEWÓDZKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
 • realizacja wojewódzkich katalogów Sieciowych dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
 • reprezentacja tych bibliotek w ewentualnych konsorcjach międzybibliotecznych
 • doradztwo informacyjne dla wszystkich tych bibliotek
 • oferta bibliograficzna
 • organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów dla wszystkich tych bibliotek (środki z MAiC?)
 • organizacja dorocznych narad kadry kierowniczej bibliotek publicznych i pedagogicznych szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz niektórych bibliotek szkolnych.

Do wiadomości:

 • P. Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • P. Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej
 • P. Elżbieta Stefańczyk Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • P. Sławomir Broniarz Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • P. Danuta Brzezińska Prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Z poważaniem
Jan Budkiewicz, Przewodniczący FZZPKiS


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP