Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Grażyna Szafraniak

starszy bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. J. Wojciechowskiego w Barcinie
wykształcenie: wyższe ekonomiczne
30 lat pracy w bibliotece

Kujawsko-pomorski Bibliotekarz Roku 2012

Zarządzanie biblioteką
Dba o rozwój biblioteki i potrafi zdobywać fundusze na ten cel. Dzięki Jej staraniom biblioteka otrzymała w 2012 r. dotację celową z Programu Wieloletniego Kultura+ na projekt „Rozbudowa bazy bibliotecznej na terenie gminy Barcin” w wysokości 1.000.000 zł. Jej zasługą jest, że Gmina Barcin, w marcu 2012 r., przekazała BPMiG aktem notarialnym grunt i budynek biblioteki w Piechcinie oraz grunt pod budowę biblioteki w Barcinie o łącznej wartości 502.993,42 zł. W 2012 r. laureatka uzyskała jeszcze dla biblioteki dwa granty z Programu Rozwoju Bibliotek: 1. Aktywna Biblioteka - „Rodzinne czytanie- książka łączy pokolenia” - 5.000 zł; 2. Organizacje Pozarządowe Bibliotekom - „Edukacja zdrowotna w bibliotece” – 1.000 zł. ( do realizacji w 2013 r.).

Doceniając znaczenie wolontariatu G. Szafraniak zaprosiła do pracy w bibliotece młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz seniorów (m.in. słuchaczy UTW). Kontynuowała ponadto współpracę z wieloma instytucjami: Młodzieżowym Domem Kultury, szkołami i przedszkolami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin, Barcińskim Klubem Inicjatyw Gospodarczych itp. W kwietniu 2012 r. z Jej inicjatywy zawiązane zostało Partnerstwo na rzecz rozwoju kultury w Gminie Barcin pn. „Kultura - radycja- Nowoczesność”. Efektywne zarządzanie przyniosło BPMiG w Barcinie 10 miejsce w II Rankingu Bibliotek Polskich dziennika „Rzeczpospolita” na 700 bibliotek biorących tym udział.

Modernizacja biblioteki i procesów bibliotecznych
W II połowie 2012 r. przeprowadzono przetarg na budowę biblioteki, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Na koniec 2012 r. zamknięto stan surowy i rozpoczęto prace wewnątrz budynku. Otwarcie nowej biblioteki planowane jest na II poł. października 2013 r. Z inicjatywy laureatki w BPGiM zmieniono system biblioteczny SOWA na SOWA2, a na stronie internetowej biblioteki udostępniono katalog on-line. G. Szafraniak wyposażyła też w nowe meble Kąciki Małego Czytelnika we wszystkich placówkach bibliotecznych. Działające tam czytelnie internetowe oferowały bezpłatny dostęp do Internetu.

Obsługa użytkowników
Dbając o czytelników laureatka zapewnia szeroki dostęp do nowości książkowych - barcińska biblioteka była w 2012 r. jedną z najlepiej zaopatrzonych placówek w województwie (od lat osiąga najwyższe wskaźniki zakupów książek). Z inicjatywy G. Szafraniak biblioteka ta, jako jedyna instytucja na terenie gminy, gromadzi i udostępnia zbiory regionalne oraz DŻS-y. Laureatka stara się uwzględniać potrzeby wszystkich grup użytkowników organizując w bibliotece różnego rodzaju spotkania edukacyjno-kulturalne, konkursy: „Moda na czytanie”, „Czytelnik Roku w Gminie Barcin”, „Młody Czytelnik Roku”, „Rodzinne Czytanie” ( dla dzieci do 7 roku życia z opiekunami), „5 minut z książką” (warsztaty plastyczne dla różnych grup wiekowych), „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” cykl zajęć dla dzieci młodzieży).

Umożliwia tez czytelnikom dostęp do kursów nauki jęz. angielskiego online („FunEnglish w bibliotece” oraz „Angielski 123”) W ramach Partnerstwa na rzecz rozwoju kultury zorganizowano 5 imprez promujących książkę i czytelnictwo. Biblioteka obejmuje swoimi działaniami także osoby niepełnosprawne - w 2012 r. zorganizowano Festyn Integracyjny wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy, a w ofercie biblioteki znajdowała się usługa „Książka na telefon”. G. Szafraniak stara się promować lokalną twórczość oraz dziedzictwo kulturowe i historię regionu. W 2012 r. zorganizowano cykliczne spotkania połączone z wystawami prac pn. „Artyści Gminy Prezentują” (prezentowano także prace dzieci i uczniów),oraz konkursy : „Barcin moje Miasto- moja Mała Ojczyzna” oraz Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia - gwara pałucka”.

Promocja biblioteki
Z inicjatywy G. Szafraniak w 2012 r. zorganizowano dla różnych grup wiekowych cykl imprez „Drzwi Otwarte Bibliotek”. Do promocji biblioteki wykorzystano także lokalne media – prasę i Telewizję Lokalną Barcin (wywiady, udział w programie Panorama na Śniadanie).

Cechy osobowościowe
G. Szafraniak wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Dzięki swojej pracowitości i sumienności cieszy się dużym zaufaniem społecznym i autorytetem wśród władz lokalnych. Nieustannie podejmuje nowe inicjatywy oraz przedsięwzięcia. Dba o wysoką jakość świadczonych usług, a jej działania koncentrują się zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności. W pełni świadoma spoczywającej na Niej odpowiedzialności, stara się wywiązywać z podejmowanych zadań możliwie najlepiej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP