Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Czy wójt ma prawo ustalić godziny pracy biblioteki publicznej?

Data dodania: 13.05.2013

Czy wójt ma prawo ustalić godziny pracy biblioteki publicznej?

Czy wójt ma prawo ustalić godziny pracy biblioteki publicznej? Konkretnie wydać polecenie dyrektorowi aby biblioteka na wsi bez środków dojazdu dla czytelników w godzinach popołudniowych była czynna od godziny 12.00 do 20.00? Jeśli nie, to jak ma ten problem rozwiązać dyrektor biblioteki?

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o bibliotekach, biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora. Statut biblioteki powinien określać w szczególności: cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz oddziałów, nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki - w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, czy też źródła finansowania działalności biblioteki (vide: ust. 3 tegoż przepisu).

Wydaje się, że z literalnego brzmienia przywołanych przepisów wynika, że kwestia organizacyjna, jaką są godziny otwarcia biblioteki może być określona przez jej organizatora w statucie. Odpowiedź na pytanie, czy organizator może ustalić nowe godziny pracy biblioteki wymaga jednak zapoznania się ze stanem faktycznym sprawy, w szczególności z treścią statutu, ponadto wiedzy, czy biblioteka ma swój regulamin – nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której to statut biblioteki nie zawiera zapisu o godzinach jej pracy, a przewiduje za to, iż szczegółowe zasady działalności biblioteki w zakresie świadczenia usług biblioteczno-informacyjnych (w tym np. godziny pracy) określa regulamin ustalony przez dyrektora (kierownika).

mec. Michał Pankiewicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP