Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Pismo Kuratorium Oświaty ws. likwidacji filii PBW w Katowicach

Data dodania: 21.06.2013

Pismo Kuratorium Oświaty ws. likwidacji filii PBW w Katowicach

Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk otrzymała do wiadomości list z Kuratorium Oświaty w Katowicach skierowany do Rady Biblioteki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, dotyczący zamiaru przekształcenia Biblioteki poprzez likwidację filii w Czeladzi, Piekarach Śląskich i Świętochłowicach.

 

Odpowiadając na pisma z dnia 16 maja 2013 r. skierowane do Kuratorium Oświaty w Katowicach (do Śląskiego Kuratora Oświaty. Wicekuratora oraz Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami) uprzejmie wyjaśniam, iż Śląski Kurator Oświaty jako organ rządowej administracji zespolonej wykonuje w imieniu wojewody na obszarze danego województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256. poz. 2572 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369) filię biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje organ prowadzący na wniosek dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków. Jednostka samorządu terytorialnego podejmująca zamiar likwidacji filii biblioteki zobowiązana jest zatem zasięgnąć opinii Śląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie uchwały o zamiarze likwidacji przekazanej do organu nadzoru pedagogicznego.

Stanowisko Państwa jest ważnym głosem środowiska społecznego. Śląski Kurator Oświaty, wydając opinie w sprawie likwidacji, zawsze bierze pod uwagę również zdanie podmiotów zaangażowanych w daną sprawę. Informuję jednocześnie, że w przedstawionej przez Państwa sprawie zamiaru likwidacji niektórych filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, do Kuratorium Oświaty nie wpłynął dotychczas wniosek właściwego organu o wydanie stosownej opinii.

Wicekurator,
mgr Dariusz Wilczak


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP