Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Deregulacja zawodów - ustawa podpisana

Data dodania: 15.07.2013

Deregulacja zawodów - ustawa podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu znajduje się pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf

Ustęp, o którym mówiono najwięcej w środowisku bibliotekarzy, wszedł do tekstu Ustawy w takiej wersji:

Art. 21. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

W art. 114 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.”;
w art. 116 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113.”;
uchyla się art. 117.

Ale naturalnie (art. 28) osoby, które „nabyły kwalifikacje dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują swoje uprawnienia”.

Czytaj całość.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP