Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Laureaci Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za lata 1983-2009

Data dodania: 06.10.2010

Za rok 2009:

W kategorii „prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym”:

Angielsko-polski słownik informacji naukowej i bibliotekoznawstwa / Jacek Tomaszczyk. - Katowice : Studio NOA ; Uniwersytet Śląski, 2009.- 213 s.

Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. – 544 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

W kategorii „prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym”:

Współczesne księgozbiory polskie za granicą: 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji / Barbara Bieńkowska, Elżbieta Maruszak, Jacek Puchalski, Agata Bastrzyk. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009.- 740 s., il. + CD-ROM. – (Poza Krajem).

Za rok 2008:

w kategorii  „prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym”:

Druki XVI wieku w zbiorach biblioteki katedralnej we Lwowie / Jolanta Gwioździk, Edward Różycki. – Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2008, 252s.

w kategorii  „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”:

Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 183 s. – (Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; 16)

Za rok 2007:

Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1948. Studium bibliologiczne / Jacek Puchalski . - Warszawa: Wydaw. SBP 2007, 333 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 90)

Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie / Janusz Tondel . - Toruń: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydaw. Bernardinum w Pelplinie 2007, 619 s.

Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Jerzy Maj . - Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, 191 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 89)

Za rok 2006:

Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym:

Z uśmiechem przez wszystkie granice : recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989 / Bogumiła Staniów.– Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.– 339 s. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2803)

Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym:
Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947 / Ryszard Nowicki.– Poznań 2006. – 305 s.

Podręczniki akademickie:
Informacja naukowa : rozwój – metody – organizacja / pod redakcją Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006. - 318 s. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)

Za rok 2005:

W kategorii prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym:
Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska ; przy współpracy Elżbiety Maruszak.- Warszawa : CEBID, 2005

W kategorii prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym:
Dzieła Jana Pawła II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską / Anna Wolnik ; Instytut Bibliograficzny.- Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005

W kategorii prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym:
Jakość usług bibliotecznych : badanie metodą SERVQUAL / Maria Wanda Sidor. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 73)

Za rok 2004:

W kategorii prac teoretyczno-metodologicznych:
Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69)

W kategorii prac dokumentacyjno-źródłowych:
Prasa Księstwa Warszawskiego / Kazimierz Ossowski ; Instytut Książki i Czytelnictwa. –Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2004. – (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce ; 16)

W kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych:
Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ; Z. 6 [8])

Za rok 2003:

za pracę o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych / wybór i opracowanie Andrzej Mężyński ; współpraca Hanna Łaskarzewska ; Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. - Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2003. - 540 s.

Za rok 2002:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

1. Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny / Marta Skalska-Zlat. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 401 s.

2. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar ; [współpraca: Wiesław Babik, Jarosław Bojar, Zina Jarmoszuk, Hanna Popowska, Jadwiga Sadowska, Barbara Sosińska-Kalata, Barbara Wereszczyńska-Cisło, Jadwiga Woźniak]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - 364 s.

W kategorii prac dokumentacyjno-źródłowych:

1. Dyskopedia poloników do 1918 roku / Katarzyna Janczewska-Sołomko. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 3 t. (1794 s.)

W kategorii prac praktyczno-wdrożeniowych:

1. Praca : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 226 s.

1a. Prawo : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 116 s.

1b. Prawo karne : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska-Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 108 s.

1c. Rolnictwo : mikrotezaurus / oprac. Ewa Chmielewska Gorczyca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2002. - 206 s.

Za rok 2001:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

Komisja nie zgłosiła publikacji do nagrody w tej grupie.

W grupie prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990. T. 1-2 / pod red. Stefanii Skwirowskiej ; [oprac. materiału Stefania Skwirowska i Joanna Podurgiel ; przy współpr. Wojciecha Jankowernego i in.]. Warszawa : BN, 2001.

W grupie prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Adaptacja formatu USMARC do polskich zasad katalogowania : opis bibliograficzny i zasady wyboru haseł / oprac. Maria Janowska. Warszawa : BN, 2001.

Za lata 1996-2000:

W grupie prac o charakterze teoretyczno-metodologicznym

Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach / Barbara Sosińska-Kalata. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1999. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 33)

Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka. - Toruń : Wydaw. UMK, 2000

W grupie prac o charakterze dokumentacyjno-źródłowym

Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. / oprac. Konrad Zawadzki ; przy współudz. Zofii Brulińskiej [ i in.] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Warszawa : BP BG, 1994-2001.
Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej : informator / red. nauk. Barbara Bieńkowska ; oprac. Urszula Paszkiewicz, Hanna Łaskarzewska, Janusz Szymański, Stanisław Waligórski ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 1998. (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo)

Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegewart : Bibliographie 1900-1998. T. 1-4.[Stosunki polsko-niemieckie w historii i teraźniejszości. Bibliografia] / red. Andreas Lawaty, Wiesław Mincer przy współpr. Anny Domańskiej [i in.]. Wiesbaden : Harassovitz Verlag, 2000.

Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. T. 1-3. / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Warszawa : "DiG", 1996-2000. (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria B, Wspólne Dziedzictwo)

W grupie prac o charakterze praktyczno-wdrożeniowym

Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1-2. / Jadwiga Andrzejewska. Warszawa : Wydaw. SBP, 1996. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 16/17)

Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki / Maria Lenartowicz, Anna Paluszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000. (Formaty, Kartoteki ; 7)

Za rok 1995:

Bogumił Karkowski za pracę:

Dzieje bibliotek Joachima Lelewela : studium bibliologiczne. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego

Barbara Górska i Wiesław Tyszkowski za pracę:

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T.1-8, Polonica wieku XVII. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1996

Za rok 1994:

Jerzy Ratajewski za pracę:

Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej). - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1415)

Krystyna Bednarska-Ruszajowa za pracę:

Das polnische Buchwessen : bibliographische EinfA±hrung. - Frankufrt am Main ; Berlin : P. Lang. - (Arbeiten und Bibliographien zum Buch- und Bibliothekswesen ; Bd 11)

Za rok 1992:

Wojciech Tomaszewski za pracę:

Warszawskie edytorstwo muzyczne w latach 1772-1865. - Warszawa : Biblioteka Narodowa. - (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce ; 5)

Za rok 1991:

Jan Ożóg za pracę:

Katalog poloników XVI w. Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 838)

Za rok 1989:

Janina Trzcińska i Ewa Stępniakowa za pracę:

Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. - Stan na dzień 30 czerwca 1986 r. - Warszawa : Biblioteka Narodowa

Władysław Chojnacki i Wojciech Chojnacki za pracę;

Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce = Bibliography of underground publications in Poland: 13 XII 1981 - VI 1986 / Józefa Kamińska [pseud. zbior.]. - Paris : Editions Spotkania, cop. 1988

Alodia Kawecka-Gryczowa za pracę:

Biblioteka ostatniego Jagiellona : pomnik kultury renesansowej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Za rok 1988:

Danuta Kamolowa i Krystyna Muszyńska za pracę:

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce : [przewodnik]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa

Za rok 1987:

Barbara Stefaniak za pracę:

Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej : (1977-1984). - Warszawa : Centrum IINTE. - (Prace IINTE ; 64)

Zbigniew Żmigrodzki za pracę:

Racjonalizacja pracy bibliotecznej

Za rok 1985:

Henryk Sawoniak za pracę:

Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1987. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Za rok 1984:

Maria Lenartowicz za pracę:

Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Za rok 1983:

Zofia Gaca-Dąbrowska za pracę:

Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej : zarys problemów organizacyjnych i badawczych. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego. - (Acta Universitatis Wratislviensis. Bibliotekoznawstwo ; 12)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP