Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Umowy o pracę dla bibliotekarzy dyplomowanych

Data dodania: 18.09.2013

Umowy o pracę dla bibliotekarzy dyplomowanych

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym umowy o pracę dla bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w bibliotece akademickiej. Podaję przykład: pracownik jest zatrudniony na stanowisku starszego bibliotekarza z umową na czas nieokreślony, a jego staż pracy wynosi 10 lat. Pracownik zdał egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i w związku z tym moje pytanie: czy jego umowa musi zostać zmieniona, czy wystarczy podpisać aneks? Kolejna moja wątpliwość: czy może być dalej zatrudniony na czas nieokreślony? W przypadku gdy umowa musiałaby zostać zmieniona, czy istnieje możliwość zatrudnienia na czas określony do wieku emerytalnego? Czy można prosić o podanie podstawy prawnej do tego typu uregulowań (jeśli taka w ogóle jest).

Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego (a bibliotekarz dyplomowany jest nauczycielem akademickim) zależy od decyzji władz uczelni. Uczelnia określa liczbę zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich i może się zdarzyć, że mimo zdania egzaminu status bibliotekarza nie ulegnie zmianie. W tej sprawie trzeba złożyć stosowny wniosek o zmianę umowy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość zatrudnienia zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony (art. 25 kp). Ubiegając się o zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza dyplomowanego należy prosić o zawarcie umowy na czas, który pracownik uważa za właściwy.

Z uwagi na wejście w Zycie nowych uregulowań dot. bibliotekarzy dyplomowanych należy spodziewać się, że senat w najbliższym czasie dokona zmian w statucie i dopiero po trym okresie można Bedzie, znając treść statutu uczelni, odpowiedzieć na to pytanie.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w art. 21 stanowi:

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 114 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Na stanowiskach, o których mowa w art. 113, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.”;
w art. 116 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Statut uczelni określa dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 113.”;
uchyla się art. 117.”

Tyle w tej sprawie można dzisiaj powiedzieć, reszta uregulowań stosownie do art. 116 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest w rękach senatu.

Bolesław Howorka


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP