Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Po III Forum Prawa Autorskiego

Data dodania: 04.10.2013

Po III Forum Prawa Autorskiego

Dozwolony użytek publiczny oraz prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right) to tematy, nad którymi dyskutowali uczestnicy trzeciego Forum Prawa Autorskiego. Posiedzenie odbyło się 2 października w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki konsultacji społecznych na temat dozwolonego użytku publicznego, czyli opisanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych instytucji, dzięki której określone podmioty mogą korzystać bez zgody twórcy z rozpowszechnionego utworu.

Uczestnicy Forum omówili również kwestie prawa do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right), które reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (2006/115/WE). Zgodnie z jej przepisami państwa członkowskie powinny wprowadzić do krajowych systemów prawnych takie regulacje, które przynajmniej twórcom zapewnią godziwe wynagrodzenie z tytułu publicznego użyczania utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

Chodzi m.in. o wypożyczania książek przez biblioteki. Wyłączenie z systemu wynagrodzeń wszystkich bibliotek - w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE - jest sprzeczne z dyrektywą, co potwierdzają m.in. wyroki w sprawach C- 67/08 Padawan oraz C-271/10 Vewa. Tymczasem zgodnie z art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych biblioteki, archiwa i szkoły mogą w Polsce nieodpłatnie udostępniać egzemplarze rozpowszechnionych utworów. Istnieje zatem obawa, że w przyszłości zostanie wszczęte przeciwko Polsce postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy 2006/115/WE. W chwili obecnej Polska jest jednym z trzech państw Unii Europejskiej - obok Rumunii i Bułgarii - które jak dotąd nie implementowały regulacji dotyczącej wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne.

 

Więcej informacji na stronie Rynek Książki.

 

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP