Polecamy
red. nauk. Jacek Puchalski 99,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL... więcej >

Praca dla bibliotekarzy w Czersku

Data dodania: 27.11.2017

Praca dla bibliotekarzy w Czersku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy – Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)
1. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – Filia Czersk (na zastępstwo).

Miejscem pracy będzie filia w Czersku – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.
2. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii (umowa o pracę).

Miejscem pracy będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie
2. minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
2. łatwość nawiązywania kontaktu
3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
4. kreatywność, silna motywacja do pracy
5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego
2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
4. opracowywanie zbiorów
5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
6. skontrum księgozbioru
7. dbałość o stan powierzonego mienia
8. promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2. życiorys (CV)
3. dokument potwierdzającego obywatelstwo polskie
4. kopie/skan świadectw pracy
5. kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie
6. kserokopie/skan innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko merytoryczne" lub na adres mailowy zagozdzon.bibliotekagk@gmail.com temat: "Nabór na stanowisko merytoryczne" , w terminie do 15 grudnia 2017 r. (do godz. 18.00).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone/usunięte.
Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 02.01.2018 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP