Polecamy

Praca dla bibliotekarzy w Czersku

Data dodania: 27.11.2017

Praca dla bibliotekarzy w Czersku

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy – Młodszy Bibliotekarz/Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy)
1. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – Filia Czersk (na zastępstwo).

Miejscem pracy będzie filia w Czersku – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.
2. Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii (umowa o pracę).

Miejscem pracy będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii – jednak ze względu na specyfikę pracy może wystąpić konieczność zastępowania pracowników w innych placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie
2. minimum wykształcenie wyższe (licencjat), preferowane bibliotekarskie
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
6. dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

1. samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
2. łatwość nawiązywania kontaktu
3. skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
4. kreatywność, silna motywacja do pracy
5. wysoka kultura osobista, komunikatywność
6. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
7. zainteresowanie literaturą, kulturą i sztuką

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa i animacji środowiska lokalnego
2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
3. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
4. opracowywanie zbiorów
5. udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
6. skontrum księgozbioru
7. dbałość o stan powierzonego mienia
8. promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook)

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
2. życiorys (CV)
3. dokument potwierdzającego obywatelstwo polskie
4. kopie/skan świadectw pracy
5. kserokopie/skan dokumentów potwierdzających wykształcenie
6. kserokopie/skan innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane własne pomysły na promowanie działalności bibliotecznej można będzie przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko merytoryczne" lub na adres mailowy zagozdzon.bibliotekagk@gmail.com temat: "Nabór na stanowisko merytoryczne" , w terminie do 15 grudnia 2017 r. (do godz. 18.00).

Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone/usunięte.
Przewiduje się zatrudnienie pracownika od 02.01.2018 r.


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP