Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

O Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Misja: SBP jako organizacja oparta na jedności i różnorodności stwarza możliwość podnoszenia kompetencji pracowników bibliotek i działa na rzecz poprawy jakości usług.

Wizja:  Chcemy być liderem wyznaczającym kierunki rozwoju bibliotekarzy i bibliotek w zmieniającym się świecie.

Cele strategiczne rozwoju organizacji:

 1. Uzyskanie przez SBP realnego wpływu na kształtowanie polityki i praktyki bibliotecznej w Polsce.
 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ważnym (strategicznym) partnerem w tworzeniu społeczeństwa wiedzy.
 3. Zwiększenie roli SBP w działaniach na rzecz integracji środowiska.
 4. Zwiększenie dostępu do różnych nowoczesnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla każdego bibliotekarza.
 5. Zwiększenie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza.

Realizując swoje cele programowe, SBP współpracuje ściśle z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteką Narodową, bibliotekami naukowymi, wojewódzkimi, bibliotekami publicznymi, Instytutem Książki oraz pokrewnymi stowarzyszeniami prowadzącymi działalność wśród bibliotekarzy. Od 2009 roku SBP jest partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Rozwoju Bibliotek. Aktywnie uczestniczymy w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców.

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju SBP posiada 16 przedstawicielstw wojewódzkich, w postaci zarządów okręgów. Zarządom tym podlega 58 oddziałów, w których działają łącznie 303 koła SBP - zasadnicze ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia, funkcjonujące najczęściej w bibliotekach publicznych.

Członkowie Stowarzyszenia: bibliotekarze, pracownicy naukowi i dydaktyczni wnoszą do organizacji różnorodne doświadczenia, tworzą szeroką platformę dyskusji zawodowej, stanowią siłę SBP.

W strukturze organizacyjnej SBP ważne miejsce zajmują fachowe sekcje, komisje i zespoły, powoływane z myślą o rozwiązywaniu konkretnych zadań związanych z warsztatem bibliotekarza. Ich działalność służy pogłębianiu zawodowej wiedzy i praktycznych umiejętności, które przejawiają się w inicjowaniu i organizowaniu konferencji, warsztatów, szkoleń krajowych i zagranicznych. Tematyka spotkań obejmuje kluczowe problemy współczesnego bibliotekarstwa, jego rolę w kreowaniu społeczeństwa wiedzy, upowszechnianie nowoczesnych technologii w obsłudze informacyjnej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą kilku fachowych periodyków, upowszechniających intelektualny dorobek bibliotekarstwa polskiego oraz zagranicznego:

 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY – kwartalnik; ukazuje się od 1927 roku. Od 2007 roku znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
 • ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ - półrocznik; ukazuje się od 1962 roku. Od 2007 roku jest na liście czasopism punktowanych MNiSzW.
 • BIBLIOTEKARZ – miesięcznik; ukazuje się od 1929 roku
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – miesięcznik; ukazuje się od 1949 roku
 • BIULETYN INFORMACYJNY SBP – półrocznik; ukazuje się od 1993 roku
 • ESPRES ZG SBP – miesięcznik informujący o aktualnych wydarzeniach w bibliotekarstwie

Oprócz czasopism wydajemy książki w następujących seriach:

 • NAUKA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA
 • PROPOZYCJE I MATERIAŁY
 • FORMATY KARTOTEKI FO-KA
 • BIBLIOTEKARZE POLSCY WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH
 • BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

SBP podejmuje szereg inicjatyw ukazujących opinii społecznej znaczenie czytelnictwa w życiu kulturalnym i edukacji społecznej. Należą do nich:

 • obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (co roku w dniu 8 maja)
 • realizacja programu TYDZIEŃ BIBLIOTEK; organizacja konkursów czytelniczych, spotkań autorskich, wystaw, targów książki itp.
 • prowadzenie konkursu MISTRZ PROMOCJI CZYTELNICTWA, który ma za zadanie aktywizować biblioteki w upowszechnianiu dobrej książki.

Za szczególne osiągnięcia w krzewieniu wiedzy zawodowej i rozwoju nauki SBP przyznaje doroczną NAGRODĘ NAUKOWĄ SBP im. Adama Łysakowskiego. Promocji młodych adeptów bibliotekarstwa służy konkurs NAGRODA MŁODYCH SBP im. prof. Marii Dembowskiej, w którym przyznawana jest nagroda za najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Osobom szczególnie zasłużonym dla bibliotekarstwa polskiego i SBP, nadawana jest godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a od Krajowego Zjazdu Delegatów w 2001 r. Honorowego Przewodniczącego SBP.

Stowarzyszenie wyróżnia swoich członków specjalnym medalem W dowód uznania oraz Honorową Odznaką SBP. Są one przyznawane osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia i bibliotek.

Instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju bibliotekarstwa nadawany jest medal Bibliotheca Magna-Perennisque.

Stowarzyszenie od szeregu lat wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz promocji bibliotek, książek i czytelnictwa na arenie międzynarodowej, działając w wielu organizacjach światowych i europejskich: Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA), Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bibliotek Muzycznych (IAML), Lidze Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER), Europejskim Biurze Stowarzyszeń Bibliotek, Informacji i Dokumentacji (EBLIDA).


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP