Polskie przepisy prawne

Data dodania: 24.08.2010

Akty normatywne związane z działalnością bibliotek i bibliotekarzy

I.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; zmiany: w 2001 r. Nr 28 poz. 319, w 2006 r. Nr 200 poz. 1471 i w 2009 r. Nr 114 poz. 946. Zobacz dokument

II. Ustawy o bibliotekach

Ustawa obowiązująca:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539; zmiany: w 1998 r. Nr 106 poz. 668, w 2001 r. Nr 129 poz. 1440, w 2002 r. Nr 113 poz. 984, w 2004 r. Nr 230 poz. 2390 i w 2006 r. Nr 220 poz. 1600. Zobacz dokument

Przepisy wykonawcze:

1. Do art. 6 ust. 3 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. Dz. U. z 1998 r. Nr 146 poz. 955; zmian: w 2009 r. Nr 44 poz. 356.

2. Do art. 7 ust. 7 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.
Dz. U. z 1998 r. Nr 47 poz. 297.

3. Do art. 21 ust. 4 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.
Dz. U. z 1998 r. Nr 44 poz. 269.

4. Do art. 26 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi. Dz. U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1309.

5. Do art. 26 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.
Dz. U. z 2000 r. Nr 15 poz. 191.

6. Do art. 26 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.
Dz. U. z 2000 r. Nr 91 poz. 1014; zmiana: z 2007 r. Nr 160 poz. 1138.

7. Do art. 27 ust. 6 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.
Dz. U. z 2008 r. Nr 205 poz. 1283.

8. Do art. 29 ust. 4 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.
Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 419.

Ponadto ważne:

1. Na podstawie art. 33a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1548; zmiany: w Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Nr 190 poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej. Dz. U. z 2004 r. Nr 31 poz.265.

2. Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1548; zmiany: w Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Nr 190 poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. z 2008 r. Nr 225 poz. 1494.

3. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich. Dz. U. z 2008 r. Nr 207 poz. 1303.

4. Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, z 2004 r. Nr 69 poz. 627 i Nr 96 poz. 959): Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych oraz ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1753; zmiana: z 2009 r. Nr 23 poz. 137.

III. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Dz. U. z 1996 r. Nr 152 poz. 722; zmiany: w 2003 r. Nr 130 poz. 1188 i w 2008 r. Nr 171 poz. 1056.

Przepis wykonawczy do art. 3 ust. 5 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania. Dz. U. z 1997 r. Nr 29 poz. 161; zmiana w 1999 r. Nr 50 poz. 513.

IV. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; zmiany: z 2002 r. Nr 41 poz. 364, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz. 1091 Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227 poz. 1658.

Przepisy wykonawcze:

1. Do art. 6 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dz. U z 2010 r. Nr 234 poz. 234; zmiany: w 2003 r. Nr 97 poz. 882, Nr 206 poz. 2003, w 2004 r. Nr 283 poz. 2833, w 2006 r. Nr 34 poz. 238, w 2008 r. Nr 119 poz. 764, z 2010 r. Nr 45 poz. 260.

3. Do art. 7 ust. 5 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie nadawania Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Dz. U. z 2005 r. Nr 149 poz. 1235; zmiana: w 2006 r. Nr 21 poz. 158.

4. Do art. 14 ust. 4 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury. Dz. U. z 1992 r. Nr 20 poz. 80.

5. Do art. 16 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowiskom dyrektora następuje w drodze konkursu. Dz. U. z 2004 r. Nr 242 poz. 2422.

6. Do art. 16 ust. 6 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Dz. U. z 2004 r. Nr 154 poz. 1629.

7. Do art. 28 ust. 1c ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dz. U. z 2007 r. Nr 120 poz. 821.

8. Do art. 31 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 446; zmiany: w 2000 r. Nr 49 poz. 574, w 2001 r. Nr 127 poz. 1396, w 2004 r. Nr 255 poz. 2561, w 2008 r. Nr 122 poz. 785.

9. Do art. 39 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalna prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz. U. z 1992 r. Nr 79 poz. 403.

V. Ustawa o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365; zmiany: w 2006 r. Nr 46 poz. 328, Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 144 poz. 1043, Nr 227 poz. 1658, w 2007 r. Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 176 poz. 1238 i 1240, Nr 180 poz. 1280, w 2008 r. Nr 70 poz. 416, w 2009 r. Nr 68 poz. 584, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1278, Nr 202 poz. 1553, w 2010 r. Nr 57 poz. 359.

Przepisy wykonawcze:

1. Do art. 117 ustawy: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.
Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1112.

2. Do art. 151 ust. 1 ustawy: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1852.

VI. Ustawa o systemie oświaty:

Ustawa z dnia 7 listopada 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; późniejsze liczne zmiany nie dotyczą działalności bibliotek i bibliotekarzy.

Przepisy wykonawcze:
1.Do art. 60 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej.
Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 825.

2. Do art. 71 ust. 1 pkt 3 ustawy: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 824.
Ponadto ważna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674; zmiany: w 2006 r. Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600, w 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369 i Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572 i Nr 97 poz. 800.

VII. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk.
Dz. U. z 1997 r. Nr 75 poz. 469; zmiany: w 1997 r. Nr 141 poz. 943, w 1999 r. Nr 49 poz. 484, w 2004 r. Nr 238 poz. 2390, w 2005 r. Nr 10 poz. 71 i Nr 164 poz. 1365.

VIII. Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dz. U. z 2008 r. Nr 159 poz. 993.

IX. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673; zmiany: w 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 220 poz. 1600, w 2007 r. Nr 64 poz. 426.

Przepis wykonawczy: Do art. 17 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych. Dz. U. z 2008 r. Nr 156 poz. 970.

X.   Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; zmiany: w 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390, w 2006 r. Nr 50 poz. 362 i Nr 126 poz. 875, w 2007 r. Nr 192 poz. 1394, w 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97 poz. 804.

Przepisy wykonawcze:

1. Do art. 61 ust. 1 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o charakterze zabytków za granicę. Dz. U. z 2004 r. Nr 84 poz. 789.

2.  Do art. 101 poz. 1 ustawy: Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami. Dz. U. z 2004 r. Nr 124 poz. 1303. W § 1 pkt. 10 jest mowa o rzeczoznawcach w dziedzinie materiałów b bibliotecznych i archiwalnych.

XI. Ustawa o muzeach

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24; zmiany: w 1998 r. Nr 106 poz. 668, w 2002 r. Nr 113 poz. 984, w 2003 r. Nr 162 poz. 1568, w 2005 r. Nr 64 poz. 565, w 2007 r. Nr 136 poz. 956.

Przepisy wykonawcze:

1. Do art. 5 ust. 5 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. Dz. U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1528.

2. Do art. 21 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach.
Dz. U. z 2004 r. Nr 2020 poz. 2073.

3. Do art. 29 poz. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów.
Dz. U. z 2008 r. Nr 91 poz. 569.

XII.    Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926; zmiany: w 2002 r. Nr 153 poz. 1271, w 2004 r. Nr 25 poz. 219 i Nr 33 poz. 285.

XIII.     Ustawa: Prawo prasowe

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.: Prawo prasowe.
Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24; zmiany: w 1988 r. Nr 41 poz. 324, w 1989 r. Nr 34 poz. 187 i w 1990 r. Nr 29 poz. 174.

XIV.    Ustawa o ochronie baz danych

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz. U. z 2001mr. Nr 128 poz. 1402; zmiany: w 2004 r. Nr 96 poz. 959, w 2007 r. Nr 99 poz.662 i Nr 176 poz. 1238.

XV.    Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych droga elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych droga elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Dz. U. z 2002 r. Nr 126 poz. 1068; zmiany: w 2004 r. Nr 96 poz. 959, w 2005 r. Nr 64 poz. 565 i Nr 267 poz. 2258.

XVI.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204; zmiany: w 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 173 poz. 1808, w 2007 r. Nr 50 poz. 331, w 2008 r. Nr 171 poz. 1056 i Nr 216 poz. 1371.

XVII. Ustawy o samorządzie terytorialnym

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego, trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz. U. z 1998 r. Nr 96 poz. 603.

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206; zmiana: w 2010 r. Nr 40, poz. 230.

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591: zmiany: w 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, w 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, w 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, w 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, w 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, w 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, w 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, w 2010 r. Nr 28 poz. 142.

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie województwa. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590; zmiany: w 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, w 2003 r. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759, w 2006 r. Nr 126 poz. 875 i Nr 227 poz. 1658, w 2007 r. Nr 173 poz. 1218, w 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370 i Nr 223 poz. 1458, w 2009 r. Nr 157 poz. 1241, w 2010 r. Nr 28 poz. 142.

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zmiany: w 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, w 2003 r. Nr 162 poz. 1568, w 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759, w 2007 r. Nr 173 poz. 1218, w 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, w 2009 r. Nr 92 poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, w 2010 r. Nr 28 poz. 142.

XVIII. Ustawa o zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655; zmiany: w 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227 poz. 1505, w 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 65 poz. 545, Nr 91 poz. 742, Nr 157 poz. 1241, Nr 206 poz. 1591, Nr 219 poz. 1706 i Nr 223 poz. 1778.

XIX. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631; zmiany: w 2006 r. Nr 94 poz. 658 i 121 poz. 843 2007 r. Nr 99 poz. 662 i Nr 181 poz. 1293.

Ważne przepisy prawa międzynarodowego i unijnego

1. Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474. Pełen tekst – załącznik nr 1.

2. Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Pełen tekst – załącznik nr 2.

Przepisy wykonawcze:


1. Do art. 20 ust. 5 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów. Dz. U. z 2003 r. Nr 105 poz. 991; zmiana: w 2008 r. Nr 235 poz. 1599..

2. Do art. 201 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych. Dz. U. z 2003 r. Nr 132 poz. 1232.

3. Do art. 40 ust. 3 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości. Dz. U. z 2003 r. Nr 41 poz. 354.

4. Do art. 40 ust. 3 i art. 114 ustawy: Rozporządzenie Ministra kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wysokości opłat na Fundusz Promocji Twórczości od egzemplarzy utworów, których autorska ochrona majątkowa upłynęła, szczegółowych zasad wypłat z tego Funduszu oraz przyznawania z niego stypendiów i pomocy socjalnej. Dz. U. z 1994 r. Nr 138 poz. 735.

5. Do art. 108 ust. 9 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania Komisji Prawa Autorskiego, wynagradzania jej członków, wysokości opłat za postępowanie przed tą Komisją oraz zasad ich wnoszenia. Dz. U. z 1994 r. Nr 138 poz. 736; zmiana: w 2004 r. Nr 84 poz. 788.

6. Do art. 1104 ust. 3 ustawy: Rozporządzenie ministra kultury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru informacji o produkcji nośników optycznych oraz rodzaju kodów identyfikacyjnych. Dz. U. z 2004 r. Nr 124 poz. 1301.

7. Do art. 114 ust. 2 ustawy: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek. Dz. U. z 2003 r. Nr 13 poz. 134.

8.  Do art. 123 ustawy: Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczania sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego. Dz. U. z 2002 r. Nr 180 poz. 1510; zmiany: w 2005 r. Nr 63 poz. 560, Nr 112 poz. 943 i Nr 240 poz. 2024, w 2007 r. Nr 50 poz. 338 i Nr 243 poz. 1792, w 2008 r. Nr 235 poz. 1610.

XX. Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach”

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855; zmiany: w 2003 r. Nr 96 poz. 874, w 2004 r. Nr 102 poz. 1055, w 2007 r. Nr 112 poz. 766.

XXI. Ustawa o fundacjach

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203; zmiany: z 1997 r. Nr 121 poz. 769, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2005 r. Nr 167 poz. 1398 i Nr 175 poz. 1462.

XXII. Ustawa o organizacjach pożytku publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; zmiany: w 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, w 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462 i Nr 249 poz. 2104, w 2006 r. Nr 94 poz. 651, w 2008 r. Nr 209 poz. 1316, w 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120 i Nr 157 poz. 1241, w 2010 r. Nr 28 poz. 146.

XXIII. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382, z. 2008 r. N r74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1320, z. 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540.

XXIII. Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

XXIV.    Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika informacji.


Oprac. Bolesław Howorka
czerwiec 2010 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP