REFERATY 

Kulturalny bibliotekarz


Działalność kulturalna bibliotek naukowych - nieograniczone możliwości (na przykładzie PAN Biblioteki Kórnickiej)

Oblicze bibliotek zmienia się. W obliczu powszechnej cyfryzacji i nieograniczonych wprost możliwości kopiowania materiałów większość naukowców i studentów porzuca biblioteki naukowe na rzecz wygodnego fotela we własnym domu. W związku z tym działalność kulturalna tych placówek to dziś nie tylko obowiązek i przywilej, to wręcz konieczność. Biblioteka Kórnicka od trzech lat podnosi nieustannie swoją ofertę w zakresie działań kulturalnych. Ostatnim tego efektem jest duży, trzyletni projekt unijny Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie, który zawiera szeroki wachlarz propozycji dla młodszych i starszych, przyciągając do Kórnika setki zainteresowanych.
Czy i w jaki sposób prowadzić tego typu działalność z instytucji naukowej? Kto powinien się tym zajmować? Jak zabrać się za poszukiwanie odpowiednich środków finansowych? Z jakimi problemami styka się bibliotekarz organizując działania kulturalne w naukowej bibliotece i jak je pokonywać? Kto tak naprawdę staje się odbiorcą tego typu działalności kulturalnej i czego tenże odbiorca oczekuje? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w planowanym referacie.

Opublikuj swoją wiedzę na licencji… : o otwartości w projektach i wolności w ich wykorzystaniu.
Celem wykładu będzie omówienie i zaprezentowanie uczestnikom grupy licencji Creative Commons, które stanowią obecnie jedno z podstawowych narzędzi prawnych stosowanych w ruchu Open Access. Przykłady otwartości i wolnego dostępu do zasobów wiedzy oraz możliwość współuczestnictwa w ich tworzeniu poparte zostanie omówieniem otwartych projektów, do których mogą włączyć się bibliotekarze indywidualnie, lub ze wsparciem instytucji, w której pracują.

Fabularne gry narracyjne – aspekty terapeutyczne
Referat będzie zawierał opis zjawiska narracyjnych gier fabularnych, jego pedagogiczne i terapeutyczne konotacje, z naciskiem na elementy biblioterapeutyczne. W konkluzji zostaną opisane skutki uczestnictwa w sesjach rpg: ćwiczenie wyobraźni, kształtowanie zdolności empatycznych, wyczulenie na kwestie i różnice kulturowe, doskonalenie zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych, konstruktywna organizacja czasu wolnego wychowanków, budowanie pozytywnych relacji na linii wychowawca – uczeń, alternatywa dla działań niepożądanych społecznie, wychowanie dla “kultury słowa”, kształtowanie postaw etycznych oraz skutecznych i wartościowych społecznie postaw życiowych.

Magia w bibliotece na przykładzie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin
Na wstępie krótki opis Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin (działalność, zakres działań). Następnie Harry Potter książka, która przywróciła modę na czytanie i otworzyła biblioteki na nowe działanie (od andrzejek do nocnych premier: promocje książek i filmów o Harry'm Potterze). Noce w bibliotece czyli spanie między regałami zapełnionymi książkami (przygotowania, przebieg i skutki nocnych wizyt młodych czytelników). Magiczny bibliotekarz: ile trzeba mocy magicznej do pracy w bibliotece publicznej (inspiracje, pomysły, przygotowania, organizacja, praca zespołowa).

Strach ma wielkie oczy, a lęk ma wiele twarzy, czyli o oswajaniu bibliotek słów kilka
Lęk i biblioteka – pojęcia pozornie bez związku, w praktyce niemal nierozerwalne. Lęk przed miejscem, lęk przed budynkiem, lęk przed bibliotekarzem, lęk przed innymi czytelnikami, lęk przed wkraczającymi do bibliotek nowościami technologicznymi… Lecz również lęk bibliotekarza przed zmianami w trybie pracy, przed roszczeniowymi czytelnikami, przed apodyktycznymi przełożonymi… I żadne nowinki multimedialne nie pomagają przełamać tych lęków ani jednym, ani drugim. Czyż więc faktycznie nad głowami tak czytelników, jak i bibliotekarzy musi rozlegać się złowieszcze ostrzeżenie rodem z Dantego: „Porzućcie wszelką nadzieję wy, którzy tu wchodzicie”?

Zachęcanie do czytania na podstawie projektu „Bookraft”
Referat dotyczy różnych sposobów zachęcania do czytania z wykorzystaniem technologii Web 2.0 oraz w powiązaniu ze sztuką i rękodziełem.

Czy będziesz wiedział(a), jakim gestem powitania się posłużyć, gdy do biblioteki zawitają Maorysi? Komunikacja niewerbalna a różnice kulturowe
Referat wzbogacony prezentacją skoncentrowany zostanie na uświadomieniu różnic kulturowych związanych z komunikacją niewerbalną, tak w odniesieniu do kultur odległych (Maorysi, Papuasi, Aborygeni, Japończycy), jak i całkiem „swojskich” (Grecy, Amerykanie itd.). Podjęty problem relatywizmu kulturowego przedstawiony zostanie w taki sposób, aby właściwe ilustracje przykładowe współgrały z odpowiednią teorią. Tekst podzielony zostanie na trzy rozdziały z centralnymi kwestiami: 1) komunikacja niewerbalna jako składowa komunikacji interpersonalnej; 2) komunikacja niewerbalna w różnych jej aspektach (wielokulturowe użycie rąk, wielość gestów i różne ich znaczenia itp.); 3) omówienie wybranych przykładów. Celem wystąpienia będzie wywołanie u słuchaczy refleksji nad kontekstem usytuowania kulturowego.

Biblioteki w Europie

Biblioteki w  Republice Czeskiej
Wystąpienie jest bardziej refleksją nad systemem jak i rozwiązaniami technologicznymi w bibliotekach Republiki Czeskiej niż syntetyczną rozprawą. Oscyluje głównie wokół zagadnień związanych z bibliotekami akademickimi oraz naukowymi (ze szczególnym wyróżnieniem Biblioteki Zim Morawskich), lecz zahacza również o problematykę bibliotek publicznych. Stawia pytania o kształt współczesnej biblioteki wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy (jak kształtuje się współpraca z Ikubatorami, czym jest ).  Wskazuje, jaką rolę pełni Biblioteka Narodowa i dlaczego „oko na Pragę” nie spogląda na przechodniów praskiej starówki.

Biblioteki we Włoszech
Prezentacja w power poincie na temat bibliotek we Włoszech, wpisująca się w blok tematyczny na temat bibliotek w Europie, opisująca działalność bibliotek w tym kraju, ich rodzaje, funkcje, struktury, strony pozytywne i negatywne włoskiego bibliotekarstwa  oraz kształcenie bibliotekarzy we Włoszech. Prezentacja zostanie stworzona na podstawie  literatury dotyczącej włoskiego bibliotekarstwa, informacji pochodzących ze źródeł elektronicznych oraz własnych doświadczeń zdobytych podczas uczestnictwa w programie Erasmus Staff Training w Mediolanie.

7 funtów na godzinę
Reportaż o dwóch polkach pracujących w londyńskich bibliotekach. Jak to się stało, że tam pracują, co trzeba zrobić aby dostać prace w angielskiej bibliotece, prestiż zawodu, charakter  pracy,  kierunki rozwoju i perspektywy.

Biblioteki ELLS (The Euroleague for Life Sciences)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie współpracuje w ramach sieci The Euroleague for Life Sciences (ELLS) z wiodącymi uczelniami przyrodniczymi w Europie. W referacie przedstawiono biblioteki trzech z tych uczelni, czyli Uniwersytetów Przyrodniczych w Wiedniu i Pradze oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Porównano ich sposób funkcjonowania i organizację.

Marzenie bibliotekarza – Dania
Referat będzie dotyczył duńskich bibliotek. Sposobu ich funkcjonowania, promocji czytelnictwa, organizacji etc.

Biblioteki Saksonii i Turyngii jako europejskie centra multimedialne
Prezentacja multimedialna z wyjazdu studyjnego po bibliotekach niemieckich. Przedstawione zostaną biblioteki różnego typu: publiczne, szkolne i uniwersyteckie m.in. w Bautzen, Erfurcie, Mittweida, Dreźnie. Będzie można poznać organizację pracy bibliotecznej w Centrum Metodyczno-Informacyjnym dla bibliotekarzy kraju związkowego Turyngii w Erfurcie, oraz bibliotekę uniwersytecką (SLUB) w Dreźnie, którą zalicza się do największych bibliotek naukowych w Niemczech.

Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w Wielkiej Brytanii
Z badań wynika, że po szkołach i szpitalach, biblioteki to instytucje, które są najważniejszą częścią życia publicznego Wielkiej Brytanii. W tym kraju promocja czytelnictwa wśród dzieci bardzo wyraźnie przekłada się na wzrost zapotrzebowania na książkę. Porównanie najpopularniejszych działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, prowadzonych np. w ramach programu „Bookstart” (pierwszy na świecie program ukierunkowany na pracę z najmłodszymi dziećmi) czy w ramach podróży bibliobusu biblioteki w Birmingham, z projektami w Polsce, powinno ukazać sprawdzone rozwiązania i zainspirować polskich bibliotekarzy.

Organizacja, funkcjonowanie oraz wizerunek Biblioteki Uniwersytetu Amsterdamskiego
Struktura, system archiwizacji oraz metody katalogowania, jak również funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Amsterdamie w kontekście społecznego wizerunku jaki posiada instytucja biblioteki w Holandii.

Biblioteka Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego w Sofii -  wrażenia i spostrzeżenia z wyjazdu w ramach programu Erasmus
Przedstawienie działalności i funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Sofii.

Rozwój osobisty

Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki
Współczesna biblioteka to organizacja funkcjonująca w stale zmieniającym się otoczeniu, otwarta na zmiany i wzrastające wymagania czytelnika. Efektywność jej funkcjonowania zależy od tego jak jest zarządzana i zorganizowana . Za pomocą skutecznego zarządzania można osiągnąć większość celów. Odpowiednie kierowanie personelem może uruchomić u pracownika  jego potencjał intelektualny, kreatywność i zaangażowanie w realizowane zadania. Wykorzystanie procesu, jakim jest coaching, pozwala efektywnie radzić sobie z wyzwaniami środowiska, pomaga w budowaniu właściwego wizerunku biblioteki.

Komunikacja z trudnym... bibliotekarzem, czyli o komunikacji w bibliotece inaczej
Referat skupia się na przedstawieniu wizerunku trudnego bibliotekarza z dwóch punktów widzenia – czytelników i samych bibliotekarzy. Autorki zbadają, na jakie problemy napotykają czytelnicy w kontaktach z pracownikami książnic, dlaczego bibliotekarze są “trudni”, jak postrzegają samych siebie i swój stosunek do czytelników (czy uważają się za “trudnych), czy pracują nad sobą i swoim rozwojem w kontekście komunikacji interpersonalnej i polepszenia kontaktów i współpracy z klientami bibliotek. Wnioski zostaną wyciągnięte na podstawie dwóch ankiet – jednej, skierowanej do czytelników bibliotek różnych typów, i drugiej, przeprowadzonej wśród samych bibliotekarzy. Nie jest to praca na temat samego stereotypu, ale raczej jego źródeł i możliwości poprawy stosunków między bibliotekarzami a czytelnikami (w opozycji do tematyki trudnego czytelnika).

Trudny czytelnik w bibliotece – sposoby komunikacji
W pierwszej części referatu chciałabym przedstawić czym jest komunikacja, co jest potrzebne aby przebiegała prawidłowo, a także chcę zwrócić uwagę na podstawowe i najczęściej spotykane bariery w komunikacji.
W rozwinięciu przybliżę zagadnienie tzw. czytelnika trudnego, a w zasadzie odpowiem na pytanie: Jak rozumieć pojęcie "trudny czytelnik"?
Każda z sytuacji, którą zamierzam przedstawić w moim referacie chcę poprzeć przykładami  z codziennej pracy, a przede wszystkim propozycjami postępowania i rozwiązywania ewentualnych problemów.
W podsumowaniu wskażę, że odpowiednia komunikacja zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym pozwoli na wzajemne zrozumienie obu komunikujących się stron, co z pewnością będzie pomocne w wykonywaniu codziennych obowiązków, da satysfakcję, zadowolenie, a przede wszystkim ułatwi kontakt z czytelnikami.

Problematyka komunikacji w środowisku bibliotekarskim.  Ocena zjawiska na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w wybranych bibliotekach krakowskich
Referat jest próbą wyłonienia czynników gwarantujących efektywne porozumiewanie się w środowisku bibliotekarskim. Powstał w oparciu o analizę kwestionariusza ankiety, przeprowadzonej w wybranych krakowskich bibliotekach. Przedstawia wzajemne relacje pracowników, ich interakcje z czytelnikami oraz ukazuje cechy uznane przez bibliotekarzy-praktyków umożliwiające skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Zasugerowano kierunek działań zmierzający do podwyższenia jakości relacji interpersonalnych bibliotekarzy w budowaniu wzorowej kultury organizacyjnej biblioteki.

Gdzie nauczyć się zawodu? Co dają nam studia bibliotekoznawcze?
W Polsce instytuty i katedry kształcące przyszłych bibliotekarzy działają w strukturach wydziałów humanistycznych, za granicą – nie tylko w krajach anglojęzycznych – library and information science (LIS) należy raczej do grupy nauk społecznych, chociaż coraz częściej jest wyodrębniana jako oddzielna, multidyscyplinarna dziedzina, trudna do jednoznacznego sklasyfikowania.
Proponowana prezentacja w zamierzeniach ma być zachętą do szerszej dyskusji na temat ich zagranicznych wyjazdów na studiach (program Erasmus) i od momentu podjęcia pracy. Tłem do dyskusji będzie omówienie systemu szkolnictwa bibliotekarzy we Francji (na przykładzie ENSSIB - École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques w Lyonie) i Wielkiej Brytanii (na przykładzie Information School w Sheffield), z naciskiem na przedstawienie, jak szkolnictwo wpływa na organizacje bibliotek i pracę ich personelu.

Po drugie czytelnik, a po pierwsze ... ?
Bardzo pozytywnie odbieram tegoroczny nurt rozważań Forum Młodych Bibliotekarzy, ukierunkowany w moim odczuciu na bibliotekarza. Pewnego dnia wzięłam do ręki książkę pt. “Po drugie klient”. Jeśli klient po drugie, to po pierwsze kto? Jeśli po drugie czytelnik, to po pierwsze bibliotekarz, który z tym czytelnikiem i dla niego ma pracować. Mnie osobiście bardzo przekonuje filozofia nastawienia na sukces firmy przez inwestowanie w personel, w rozwój osobisty tego personelu.

Asertywność w zawodzie bibliotekarza
Celem referatu jest wykazanie celowości ćwiczenia zachowań asertywnych przez bibliotekarzy i potrzeby stosowania ich w codziennej praktyce zawodowej. Tekst  zawiera precyzyjną definicję asertywności i naświetla te obszary zagadnienia, które mogą mieć zastosowanie w kontakcie z czytelnikami np. umiejętność formułowania myśli w sposób pozytywny, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność odmowy. Zagadnienia teoretyczne zostały omówione za pomocą definicji teoretycznych i przykładów zaczerpniętych z rzeczywistości bibliotekarskiej.

Zacznijmy od samych siebie. Pulowerek.pl, a środowisko bibliotekarskie - czyli dlaczego "Dział Zły" wzbudza emocje
Żadne działania podejmowana na rzecz zmiany postrzegania profesji bibliotekarza w społeczeństwie nie dadzą trwałych skutków dopóki nie zajdą poważnie zmiany wewnątrz mentalności samego środowiska. Na marginesie emocji, które wzbudza  opowiadanie „Dział Zły” chciałbym rozważyć zagadnienie samo-potwierdzającego się wizerunku (stereotypu?) bibliotekarza i braku dystansu do naszego zawodu. Rozważania oparte zostaną na konkretnych przykładach dobrych oraz złych praktyk z Polski oraz zagranicy, na materiale z portali branżowych, portali społecznościowych, literatury fachowej oraz doświadczeniach ponad dwóch lat działalności portalu Pulowerek.pl

E-bibliotekarz

Strona internetowa biblioteki otwarta na użytkowników
Czy każdy bibliotekarz jest architektem informacji lub specjalistą user experience? Z pewnością nie, ale każdy, który opiekuje się stroną internetową choć trochę powinien.
Prowadzący przedstawią najważniejsze zasady, którymi powinny kierować się osoby tworzące strony internetowe bibliotek. Nieważne, czy serwis tworzony jest na Joomli, WordPressie czy jakimkolwiek innym systemie – strony powinny być zrozumiałe i łatwe w obsłudze dla użytkowników.

Biblioteka – pełna MOBIizacja
W obliczu stale wzrastającej popularności technologii mobilnych, biblioteki nie mogą pozostać obojętne na to zjawisko. Celem referatu jest przybliżenie praktycznych zastosowań narzędzi mobilnych w usługach biblioteczno-informacyjnych oraz działaniach marketingowych. Mobilna witryna, mobilny katalog OPAC, aplikacje biblioteczne, wykorzystanie geolokalizacji oraz mobilnych serwisów społecznościowych, a także kodów QR i rozszerzonej rzeczywistości – to podstawowe tematy omawiane podczas wystąpienia. Na zakończenie przedstawione zostaną również praktyczne porady dotyczące rozpoczęcia bibliotecznej przygody w obszarze mobile – na przykładzie doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Strona biblioteki na Facebooku – z czym to się je?
W trakcie prezentacji zostaną przedstawione sposoby na dotarcie do użytkownika za pomocą strony w serwisie Facebook przy użyciu funkcji oferowanych przez tę platformę. Na co pozwala nam regulamin? Czego oczekują użytkownicy? Jak się z nimi komunikować? Jak sprawić, żeby nasza promocja w serwisie była skuteczna?

Fabryka wolnej informacji. Rzecz o serwisach społecznościowych wspierających otwartą produkcję internautów
Serwisy społecznościowe to naturalna przestrzeń komunikacyjna wielu użytkowników Internetu. Część internautów udostępnia tą drogą nie tylko swoje opinie, ale także własną twórczość. Niektóre serwisy przekazują internautom narzędzia umożliwiające precyzyjne określenie zakresu dalszego wykorzystania udostępnionych zasobów. Użytkownik nie posiadający zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, może w bardzo prosty sposób powiązać swój tekst, film lub utwór muzyczny z otwartą licencją, a tym samym pozwolić na jego dalszą redystrybucję, zgodne z prawem - drugie życie. Internauci idący tą drogą dołączają się do grona twórców otwartych zasobów edukacyjnych. Które serwisy społecznościowe wspierają otwartą produkcję? Jak działa ta niezwykła fabryka? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w krótkiej opowieści o otwartym zakątku globalnej pajęczyny.

Social media, a promocja biblioteki
W dzisiejszych czasach biblioteka nie mogłaby wejść w relację z użytkownikiem nie wykorzystując możliwości Internetu. Nie tak dawno korzystaliśmy jedynie z tradycyjnych form promocji – plakaty, ulotki etc. W chwili obecnej dużo łatwiej, a przede wszystkim skuteczniej jest zaprezentować profil firmy na portalach społecznościowych, tworząc tzw. Fan Page. Media społecznościowe umożliwiły kreowanie wizerunku biblioteki w oparciu o najnowsze technologie. Pojęcie „social media” ciągle rozwija się. Czytelnicy nie muszą być już tylko biernymi obserwatorami, mogą wpływać na postrzeganie naszej placówki w oczach innych.

Czy bibliotekarz może być Ogrodnikiem Cyfrowym?
Na to pytanie chcemy odpowiedzieć twierdząco przedstawiając serwis Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (www.bpwola.waw.pl) jako ogród, w którym bibliotekarze mogą, pod czujnym okiem administracji, pielęgnować działki czyli strony internetowe swoich filii. Podczas wystąpienia odpowiemy na pytanie po co nam ładny ogród i jakich narzędzi używamy, aby go uprawiać. Przedstawimy swój warsztat, aby pokazać jak wykorzystujemy CMS Joomla, jego moduły i pluginy to publikacji treści, np. przewodnika dla Nowych Użytkowników Biblioteki. Zwrócimy uwagę na standard WCAG, którego stosowanie zapewnia dostępnośd Ogrodu-Serwisu, szczególnie Biuletynu Informacji Publicznej (wymagana przez ustawę), osobom niepełnosprawnym. Pokażemy też jak pozyskujemy nowych klientów na takich “targowiskach” jak Facebook, NK.pl, YouTube i Wikipedia. Dzięki dobremu wypozycjonowaniu ogrodu w wyszukiwarce Google, nasz Serwis może być odwiedzany nie tylko przez użytkowników ze środowiska lokalnego. Podczas wystąpienia podzielimy się owocami naszej pracy przedstawiając je za pomocą narzędzia Google Analytics.

O blogowaniu i podróżowaniu, czyli bibliotekarz na miarę swoich czasów
Referat będzie dotyczył prowadzeniu bloga – zaletach i wadach, typach, blog jako narzędzie pracy. Ponieważ od ponad roku sama bloguję, chciałabym się podzieli z moimi doświadczeniami z innymi uczestnkami forum. Mój blog “God Save The Book”
Drugi punkt wystąpienia to podróże służbowe tj. Wizyty w innych bibliotekach – duńskiej, francuskiejw ramach projektu “Comenius – biblioteki szkolne w Europie”

Wykorzystanie programów firmy Google przy tworzeniu Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
W referacie przedstawione zostały trzy programy firmy Google: Picasa, Google maps Image Cutter i Google Street View. Szczegółowo zostały omówione programy Picasa i Google Maps Image Cutter, które wykorzystano w projekcie Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. W artykule na przykładach została omówiona praca z tymi programami przy tworzeniu kolekcji cyfrowych udostępnianych w Internecie. Opisany został również program Google Street View i możliwość wykorzystania go w przyszłości do tworzenia wirtualnych wystaw.WARSZTATY

Kulturalny bibliotekarz

Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych
Warsztaty pokazowe, zajęcia z elementami biblioterapii z wykorzystaniem tekstów literackich i działaniami twórczymi; materiał pochodzi z programu Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych autorstwa E. Surniak i A. Sabiłło (w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy). Celem programu jest przeciwstawienie się monotonii życia codziennego, pobudzenie do działania, wzbudzenie refleksji nad sobą i otoczeniem, relaks. Bezpośrednim adresatem zajęć są osoby dorosłe. Materiał polecany jest szczególnie osobom prowadzącym zajęcia z elementami biblioterapii, arteterapii, pedagogiki zabawy i dramy.

Książki wśród kwiatów
Warsztat będzie zawierał część teoretyczną i praktyczną. Przedstawię: najpopularniejsze i najłatwiejsze gatunki roślin nadające się do uprawy w bibliotekach, wpływ roślinności na człowieka (czytelnika), podstawowe zasady kompozycji roślinnych w instytucjach użytku publicznego. W części praktycznej uczestnicy będą mogli wykonać własnoręcznie kwiatowe dekoracje, pod opieką instruktora.

Tańce izraelskie
Celem warsztatu jest nauka uczestników kilku prostych tańców żydowskich i izraelskich. Tańce te cechuje olbrzymia różnorodność ze względu na losy Żydów (to w jak wielu odrębnych kulturowo miejscach powstawały) i lokalizację państwa Izrael. Idea tańców izraelskich nawiązuje do najnowszej historii – tańce te w niewielkim stopniu mają charakter religijny. Wyrażają przede wszystkim poczucie wspólnoty, radość z posiadanej ziemi. Obecnie układy choreograficzne powstają do współczesnych przebojów muzyki popularnej.… Większość tańców tańczymy w kręgu; obok motywów nawiązujących do tradycyjnej muzyki żydowskiej, wiele utworów zawiera elementy muzyki greckiej, arabskiej… Podczas zajęć poznamy m.in. Nigun Atik, Horę Chederę, Horę Nirkodę, Hava Nagilę.

Tańce bretońskie
Tańce bretońskie pochodzą z terenów Dolnej i Górnej Betanii - te proste tańce ludowe uczą koordynacji ruchowej i trudnej sztuki współtworzenia jednolitego kręgu tańca, a przede wszystkim maja na celu wytworzenie w uczestnikach  poczucia radości z bezinteresownego spędzania czasu z innymi ludźmi.

Wyobraźnia do dzieła, czyli wiersze Jana Brzechwy po nowemu
Uczestnicy warsztatów: - rozwijają swoją kreatywność, przełamują nieśmiałość, - poznają pozapoetyckie sposoby interpretacji wierszy porzez wykorzystanie działań plastycznych, dramowych, muzycznych, - pokazują, że każdy może być reżyserem, aktorem – na miarę swoich możliwości, - poznają ciekawe a zarazem proste i metody wykorzystania materiałów plastycznych w działaniach z dziećmi.

Rozwój osobisty

Powiedz „nie”, gdy chcesz powiedzieć nie” – asertywność w praktyce
Asertywność jest umiejętnością, która przejawia się w bezpośrednim sposobie wyrażania własnych potrzeb, myśli, uczuć oraz dbałości o własne prawa bez naruszania praw innych osób. Nie jest cechą osobowości, a to oznacza, że każdy może ją posiąść. Celem warsztatu będzie przekazanie wiedzy na temat tego czym jest i czym nie jest asertywność oraz przećwiczenie asertywnej odmowy.

Ile dobrego, a ile złego daje konflikt w miejscu pracy?
Konflikt w większości przypadków postrzeganym jest w kategoriach bardzo trudnej sytuacji interpersonalnej, w której ponosi się wysokie koszty emocjonalne. Celem warsztatu będzie zdefiniowanie destrukcyjnej strony konfliktu  oraz poszukiwanie sposobów na wykorzystanie energii konfliktu w celach innowacyjnych.

Bibliotekarz też człowiek: postawa w pracy
Warsztat ma na celu uświadomienie mechanizmów związanych z gromadzeniem się napięć, które bezpośrednio przekłada się na relacje z otoczeniem. Porusza zagadnienia  pracy z ciałem – umiejętność relaksacji.
Pytania jakie stawia warsztat przed uczestnikami: Jak mija Ci dzień w pracy? Co pochłania najwięcej czasu? Jak się czujesz wychodząc z pracy? Czy myślisz czasem, że praca kosztuje Cię sporo nerwów? Czy masz ochotę na chwilę wytchnienia, odpoczynku? Jeśli interesują Cię techniki relaksacyjne ten warsztat jest dla Ciebie.

Masz w sobie siłę – sięgnij po nią już dziś. Poczucie własnej wartości jako nauka bycia ze sobą
Celem warsztatu jest ukazanie znaczenia "wartości człowieka". Problemy jakich doświadczają ludzie często wynikają z barier własnego umysłu: nawyków, przekonań, mentalnych zahamowań, nawarstwień, a nie z powodu innych ludzi, świata zewnętrznego. Na warsztacie doświadczysz jak nasz wewnętrzny świat uniemożliwia BYCIE w świecie tak, jakbyśmy tego naprawdę chcieli.

,,Bibliotekarz winien uważać czytelnika za wroga...” Może jednak spróbować okiełznać nieprzyjaciela?
W pracy bibliotekarza często spotyka się czytelników, którzy nie są wymarzonymi klientami. Wynika to z ich uosobienia, gorszego dnia, ale także z ich niewiedzy dotyczącej organizacji  biblioteki. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą w jaki sposób komunikować się z  czytelnikami, także z tymi trudnymi, jak uniknąć konfliktów z nimi, a gdy już do niego dojdzie to jak go rozwiązać, by nie zniechęcić czytelnika do kolejnych wizyt w bibliotece. Warsztaty będą zawierać ćwiczenia rozwijające m.in. empatię wobec czytelnika, efektywną komunikację, asertywność, aktywne słuchanie.

Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, co ci się trafi, czyli jak sobie radzić z trudnym czytelnikiem metodą Forresta Gump’a
Podczas warsztatu zostanie poruszone zagadnienie radzenia sobie z niestandardowymi sytuacjami, za pomocą dwóch strategii: PRZED oraz PO. Analizować będziemy przyczyny postrzegania czytelników jako trudnych. Celem będzie wypracowanie algorytmu postępowania odpowiedniego do okoliczności.

E-bibliotekarz

Blog to za mało... czyli podstawy platformy Wordpresss praktycznie dla każdego bibliotekarza
Nie będę się starał pokazać krok po kroku jak stworzyć stronę biblioteki lub bibliotekarskiego bloga z wykorzystaniem platformy Wordpress, gdyż ostatecznym efektem warsztatów powinno być dostarczenie uczestnikom wirtualnej wędki zamiast wirtualnej ryby. Warsztaty chciałbym podzielić na trzy części (po ok 30 minut), w których przedstawione będą kolejne etapy, nie tyle tworzenia stron, co procesu myślowego (nastawienia i sposobu podejścia) który związany jest z zakładaniem, tworzeniem oraz administrowaniem strony z wykorzystaniem jednej z najpopularniejszych i najprostszych platform do tworzenia stron internetowych.

Google dla zaawansowanych
Tematyka pokazu dotyczyć będzie różnorodnych narzędzie oferowanych bezpłatnie przez firmę Google. Spotkanie będzie miało formę warsztatu w pracowni komputerowej, a uczestnicy będą mieli okazję nie tylko wysłuchać referenta i zobaczyć jego prezentację ale przede wszystkim będą mieli okazję wdrażać przedstawiane rozwiązania w czasie rzeczywistym. Jedną z największych bolączek związanych z rozwojem technologii jest brak świadomości wśród potencjalnych odbiorców bogactwa narzędzie oferowanych bezpłatnie w Internecie. Na podstawie oferty Google uczestnicy doświadczą łatwości dostępu do tych technologii oraz poznają korzyści wynikające z dostępu do nich zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP