Bazy danych

Materiał źródłowy jest prezentowany w dwóch bazach danych: Artykuły, książki i prace dyplomowe oraz Recenzje z czasopism. Forma prezentacji pozwala na porządkowanie materiału według potrzeb wyszukiwawczych użytkownika – kliknięcie strzałki w prawym dolnym rogu nagłówka rubryki układa materiał zgodnie z alfabetycznym układem danych w tej rubryce. Funkcja jest dostępna po włączeniu trybu edycji. 

Baza danych Artykuły, książki i prace dyplomowe prezentuje znaczną część dotychczas opublikowanych książek, innych druków i niepublikowanych prac dyplomowych w języku polskim, poświęconych fonografii oraz w wyborze artykuły z czasopism, takich jak Gramophone (fonografia polska), Ruch Muzyczny, Muzyka, Studio i inne. Dostępne są informacje o tytułach prac i ich autorach, a także o miejscu i roku wydania publikacji książkowych lub w przypadku czasopism – o ich tytułach, rocznikach, numerach i stronach.

Baza danych Recenzje z czasopism zawiera przede wszystkim materiały z następujących periodyków: Gramophone z lat 1923-1968, 1986-2004, Ruch Muzyczny 1959- 2014, Muzyka, Studio (wybór), a także z polskiej prasy przedwojennej i powojennej. Wyróżniono nazwiska polskich wykonawców i kompozytorów. Polscy kompozytorzy powiązani są z wykonawcami ich utworów, a polscy wykonawcy z kompozytorami, których utwory wykonują. Ponadto dostępne są informacje o tytule czasopisma (roczniku, numerze i stronach), z którego pochodzi recenzja i autorach recenzji. Dostęp do nazwisk w kolejnych rubrykach będzie uzupełniany.

Obie bazy danych będą aktualizowane i uzupełniane. 


baza Artykuły, książki i prace dyplomowe

baza Recenzje z czasopism

Bazy danych (zawartość i układ) są własnością Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kopiowanie jest dozwolone tylko w ramach użytku osobistego. Wykorzystywanie baz danych w publikacjach może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.