Podgląd galerii

65-lecie MBP w Żarach

8 maja, w Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach uroczyście obchodzono jubileusz 65-lecie działalności Biblioteki. Wśród licznego grona gości obecni byli: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przedstawiciele samorządu z wicestarostą Danutą Madej, bibliotekarze z regionu i uczestnicy otwartej z tej okazji 9. Krajowej Wystawy z cyklu „Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy”.

Pani Elżbieta Stefańczyk wraz z panią Marią Wasik, honorowym członkiem SBP, wręczy-ły na ręce dyrektora MBP Jana Tyry medal SBP „W DOWÓD UZNANIA” za zasługi dla bi-bliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznany przez Zarząd Główny SBP w dowód wkładu MBP w Żarach w rozwój polskiego bibliotekarstwa i propagowanie czytelnictwa oraz ponadregionalne i międzynarodowe kulturalne inicjatywy biblioteczne.

Życzenia i gratulacje napłynęły z różnych stron: od burmistrza miasta Żary, starosty żar-skiego, bibliotek w regionie oraz od organizacji i instytucji współpracujących z Biblioteką.

W drugiej części spotkania otwarto wystawę pasji twórczych bibliotekarzy. Rezultaty swoich pasji prezentuje 27 twórców z naszego kraju, w wielu dziedzinach – od rękodzieła, przez plastykę do pisarstwa we wszystkich gatunkach (wystawiane są publikacje zwarte i ma-teriały z czasopism). Warto podkreślić, że wśród wystawiających jest trzech bibliotekarzy-emerytów. Bibliotekarze-twórcy, którzy przybyli na wernisaż otrzymali z rąk patronów tego przeglądu dyplomy i drobne upominki.

Nieoficjalną część spotkania wypełniły rozmowy towarzyskie, wymiana doświadczeń i in-tegracja regionalnego środowiska bibliotekarskiego.

9. Krajowa Wystawa „Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy” będzie czynna w Galerii Ekslibrisu MBP w Żarach do dnia 28 maja br., w godzinach otwarcia biblioteki. Zapraszamy też biblioteki w kraju do przyjęcia tej wystawy do swoich galerii, jako element propagowania twórczych postaw bibliotekarzy i ich aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury.

(Opr. J.W-L & J.W.T.)

(Fotografie: K. Cymach)