Pomiń nawigację

Kultura w eksiążce i komiksie

Sylabus szkolenia

Autor: Bożena Boryczka

Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami jest grupa 30 bibliotekarzy, którzy zgłosili do SBP chęć wzięcia udziału w szkoleniu.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji informacyjnych bibliotekarzy w zakresie wykorzystania wybranych darmowych aplikacji i narzędzi Web 2.0 do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów utrwalających i promujących kulturę najbliższego regionu w postaci elektronicznych książeczek i komiksów, jak również kształcenie umiejętności organizowania samokształcenia oraz sprawnego korzystania z platformy e-learningowej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej.

Prowadzący szkolenie

Szkolenie prowadzić będą Bożena Boryczka i Hanna Basaj – pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, współpracujący w projekcie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

Opis szkolenia

Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach projektu edukacyjnego „ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2015”.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych. Jego problematyka została podzielona na trzy tygodniowe bloki tematyczne, w których zostały zamieszczone materiały instruktażowe i pomocnicze w postaci tekstowej, filmów wideo oraz obowiązkowe zadania do wykonania. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań. W miarę potrzeb korzystają z pomocy trenerów na Forum Pomocy.

Kolejne części kursu odsłaniane będą w każdy poniedziałek (5, 12 i 19 października) do godziny 9.00 i dostępne do zakończenia kursu – 23 października do godziny 23.55. Zaplanowane do wykonania obowiązkowe zadania należy wykonać w określonym dla każdego z nich czasie. Wyniki za wszystkie oceniane zadania widoczne będą w zakładce Oceny.

Treści kształcenia

 1. StoryJumper
  • Założenie konta
  • Tworzenie książeczki
  • Publikowanie i udostępnianie książeczki
 2. FlipSnack i Youblisher
  • Założenie konta w serwisie FlipSnack
  • Generowanie książeczki – z PDF do Flash
  • Przygotowanie książeczki za pomocą narzędzi FlipSnack
  • Zakładanie konta w serwisie Youblisher
  • Tworzenie książeczki w serwisie Youblisher
 3. ToonDoo
  • Wprowadzenie do komiksów
  • Zakładanie konta
  • Tworzenie pasków komiksowych
  • Tworzenie i publikacja książeczek komiksowych

Procedury komunikacji

W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia komunikacji, a więc Forum aktualności, Forum pomocy, wiadomości wysyłane z platformy Moodle, a także poczta elektroniczna.

Sposób oceny i certyfikacja udziału w szkoleniu

Za wykonanie poszczególnych zadań są przydzielane punkty. Przy ocenie głównymi kryteriami są: terminowość wykonania zadania oraz wykonanie go zgodnie z poleceniem i standardem wykonania.

Zadanie 1 – 10 punktów

Zadanie 2 – 10 punktów

Zadanie 3 – 10 punktów

Zadanie 4 – 10 punktów

Łącznie w kursie można uzyskać 40 punktów. Osoby które wykonają wszystkie zadania i uzyskają minimum 30 punktów (75%) zaliczą szkolenie. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Prezentacja kultury 7-25 września 2015 r.

     

Kultura w eksiążce i komiksie
5 - 23 października 2015 r.