Aktualności

IFLA Wrocław 22 sierpnia

Data dodania: 22.08.2017

IFLA Wrocław 22 sierpnia

Kolejny dzień Kongresu IFLA rozpoczęła sesja plenarna, podczas której wykład The Polish Way to Digital Market wygłosił Krzysztof Szubert, wiceminister resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe oraz Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Minister zaprezentował projekty cyfryzacji dotyczące różnych sfer życia społecznego i podkreślił, że ich wdrożenie jest niezbędnym elementem rozwoju współczesnego polskiego społeczeństwa. Ważne miejsce wśród wprowadzanych projektów zajmują te inicjatywy, które są skierowane do instytucji publicznych, instytucji kultury, w tym bibliotek. Szczególną rolę przypisuje się bibliotekom publicznym, instytucjom powszechnie dostępnym, oferującym bezpłatne usługi w zakresie informacji, kultury, edukacji. Ważne jest zatem, by programy których celem jest dbałość o poziom informatyzacji polskich bibliotek miały charakter stały i  obejmowały wszystkie placówki.

Sesja, która zgromadziła w Hali Głównej liczną grupę uczestników przebiegała pod hasłem Literarty Matters: It takes a community ta raise a reader – building a nation of readers and creating a reading culture – literacy and reading, public libraries, school libraraies. W referatach poruszane były różne kwestie dotyczące organizacji i dostępu oferty dla dzieci i młodzieży niezależnie od typu biblioteki która je przygotowuje (szkolna, publiczna), miejsca kontaktu z dziećmi (np. podczas pobytu w szpitalu), sposobu jej zorganizowania (np. przy dużej aktywności wolontariuszy), stosowanych niestandardowych form (oprócz udostępniania zbiorów książkowych, audiowizualnych, prowadzenie gier, konkursów, akcji zarówno o zasięgu lokalnym, jak i krajowym). Duże zainteresowanie sesją wynika m.in., jak mówiono w dyskusji z faktu, iż młode pokolenie użytkowników bibliotek wymaga szczególnie aktywnej kontaktów z bibliotekami by wykształcić w ich postawach nawyk czytania i oswojenia z biblioteką, która powinna im towarzyszyć przez całe życie.

Kolejna ważna sesja przebiegała pod hasłem Library Associations in Solidarity with Civil Society – Management of Library Associations. Istotnym akcentem w wypowiedziach referentów była kwestia konieczności dostosowywania organizacji i działalności stowarzyszeń bibliotekarskich wynikająca z potrzeby wspierania społeczeństw obywatelskich i problemów z nimi związanych, tj. stosowania nowych technologii w coraz to liczniejszych obszarach życia społecznego, piśmienności obywateli i potrzeby kształcenia przez całe życie, różnorodności i wielokulturowości społeczeństw. Zwrócono także uwagę na współpracę stowarzyszeń bibliotekarskich w ramach prac związanych ze zrównoważonym rozwojem United Nations 2030 Sustainable Development Goals (UN 20230 DSDGs). Dużym zainteresowaniem uczestników sesji spotkało się wystąpienie Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, współorganizatora Kongresu IFLA, która mówiła o historii Stowarzyszenia i współczesnych jego zadaniach związanych z promocją polskich bibliotek, dbałością o efektywność ich pracy.
Kontynuacją tej sesji było kolejne spotkanie pod hasłem Association Members Meeting – IFLA podczas którego omówione zostały założenia programu Global Vision i zasady uczestnictwa w nim. Gerald Leitner zachęcał członków stowarzyszeń bibliotekarskich na całym świecie do aktywnego uczestnictwa w programie, dzięki któremu wypracowane zostaną kierunki działania bibliotek na najbliższą przyszłość.

Inspirującym elementem oprawy Kongresu jest przestrzeń wokół Hali Głównej zajmowana przez postery. W tegorocznym Kongresie jest ich ponad 180. Ekspozycja posterów jest okazją do rozmów z ich autorami, a także okazją do pozyskania różnych materiałów informacyjnych. Kontakt z autorami posterów jest okazją do aktywności oglądających, tzn. zachęcani są oni do wyrażania swoich opinii, odczuć, skojarzeń związanych z tematyką posteru, co jest później zamieszczane na posterowych planszach. Wśród polskich posterów są EVS changes the Library! For plus points z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach (Aleksandra Zawalska-Hawel, Weronika Waszczuk), Polish Libraries for teachers – a worldwide phenomenon (Dorota Walasek), Gdansk University of Technology’s Library as regional leader in creating scientific information skills (Magdalena Szuflita-Żurawska, Anna Walek), "Bibliostory – Educational Comics Stories". A case-based Media and Information Literacy for Children and Youths (Ewa Rozkosz, Zuza Wiorogórska, Agata Matras).

Zakończeniem aktywnego dnia, bogatego w liczne sesje i prace komisji był wieczór kulturalny zorganizowany w ogrodach wokół Hali Stulecia z pokazem multimedialnym Micro and Macro Cosmos’.

nad. Barbara Budyńska

Zobacz też:
Wystąpienie ministra Krzysztofa Szuberta

Relacje:
Relacja z Sesji 142 Parliament and the People: Transparency, Openness, Engagement – Library and Research Services for Parliamnets
Relacja z Sesji 148a: Library as the Best Investment
Relacja z Sesji 151 Hot topic – Academic and Reasaerch Libraries
Relacja z Sesji 164 Staff Development and CPDWL Guidelines: Rapid Fire Cases and Discussion – Continuing Professional Development and Workplace Learning
Relacja z sesji 165a: DailyArt, How a Startup Can Work with Cultural Institutions?