Aktualności

IFLA Wrocław 23 sierpnia

Data dodania: 24.08.2017

IFLA Wrocław 23 sierpnia

Kongres IFLA zbliża się powoli do końca, o czym świadczą ubywający powoli uczestnicy, wystawcy, ale dla pozostałych kalendarz dnia wypełniony był nadal ciekawymi sesjami.

W sesji plenarnej prof. Ewa Bartnik, biolog i badacz w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także pracownik Polskiej Akademii Nauk wygłosiła referat True or false – Science in the media, w którym nawiązała do popularyzowania nauki, wyników badań w szeroko rozumianych mediach i do społecznego ich odbioru.

Podczas jednej z dzisiejszych sesji przebiegających pod hasłem Engaged communities - transforming the librarian role - library theory and research with new professionals special interest group wygłoszono 7 referatów przez przedstawicieli Polski (prof. Maria Próchnicka), Chile (Pablo Andrade Blanco), Singapuru (Iyra S. Buenrostro), Estonii (Olga Einasto), USA (Danuta A. Nitecki), Danii (Sverre Helge Bolstad), Portugalii (Paula Ochoa).

Referenci zastanawiali się nad zmianami w rozumieniu, kim jest obecnie bibliotekarz i jakie w obrębie zawodu znajdują się specjalności. Prognozowali w jakim kierunku będą zachodziły zmiany, biorąc pod uwagę toczące się procesy społeczne, kulturowe i cywilizacyjne. Nawiązywali także do zmian zachodzących w obrębie biblioteki, jako instytucji która musi zmieniać się podobnie jak ewoluujące wokół niej środowisko. Specjalne oczekiwania związane z kwalifikacjami, umiejętnością współpracy z użytkownikami kierowane były wobec bibliotekarzy, których, zdaniem referentów, należy charakteryzować poprzez pryzmat ich wiedzy i umiejętności.

Kolejna sesja Branding, bridging, building: telling and selling the space story - library buildings and equipment with management and marketing skupiła 8 referatów, które wygłosili Aslak Sira Mhyre (Norwegia), Vivian Lewis (Kanada), Wu Yue (Chiny), Haavisto Tuula (Finlandia), Vicki McDonald (Australia), Vadim V. Duda (Rosja), Danielle Chagnon (Kanada), Jeffrey M. Hoover (USA). Wystąpienia odnosiły się do działań konkretnych bibliotek. W każdym przypadku podkreślana była rola środowiska jako ważnego elementu stanowiącego o zakresie i profilu działania bibliotek. W przypadku bibliotek publicznych ważne jest środowisko zewnętrzne, bowiem są to placówki lokalne spełniające dla mieszkańców rolę miejsca, debaty, spotkania, a także kontaktu z książką, informacją. Biblioteki uczelniane, choć bywają otwarte dla szerszego kręgu odbiorców, skupiają się częściej na środowisku wewnętrznym, które obsługują. Starają się wytworzyć relacje między bibliotekarzami a użytkownikami ułatwiające studentom oraz pracownikom nauki pozyskiwanie informacji, pogłębianie wiedzy.

Członkowie IFLA spotkali się na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, w trakcie którego wysłuchali Raportu Prezydenta IFLA Donny Scheeder. Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej organizacji, a skarbnik Christine Mackenzie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Gerard Leitner przedstawił skład nowego Governing Board na lata 2017-2019 oraz Christine Mackenzie z Australii, która została wybrana na Prezydenta -elekta na lata 2017-2019.

nad. Barbara Budyńska

Zobacz też: