Polecamy
Tomasz Kędziora 17,50 PLN 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa,... więcej >

Konferencja naukowa z cyku „Człowiek w świecie informacji” ph. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i Praktyka”, 9 i 23 października 2015 r., Kraków i Katowice

Data dodania: 19.02.2015

Aby umożliwić udział we wspólnej refleksji nad kulturą informacyjną większemu kręgowi osób, także studentom, Organizatorzy zaproponowali obrady jednodniowe w dwóch ośrodkach akademickich, w dwóch nieodległych od siebie terminach. Konferencja rozpocznie się 9 października 2015 roku w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na ulicy Ingardena 4, a następnie 23 października 2015 roku w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA) w Katowicach na ulicy Bankowej 11a.

http://konferencja-upkrakow.wix.com/kulturainformacyjna

Problematyka konferencji wypłynęła z potrzeby szerszego spojrzenia na zagadnienie kultury informacyjnej współczesnego człowieka, nie tylko z perspektywy kształcenia kompetencji informacyjnych, informatycznych i samokształceniowych młodego pokolenia oraz osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W ostatnich latach kultura informacyjna stała się przedmiotem analizy badaczy zajmujących się problemami wielokulturowości, ekonomii, psychologii, informatyki, techniki, socjologii, filozofii, etyki, ekologii, informatologii, bezpieczeństwa społecznego, andagogiki, pedagogiki, komunikacji społecznej itd.

Tematy wystąpień będą skupiać się wokół następujących zagadnień:

 • kultura informacyjna komponentem kultury bezpieczeństwa w zglobalizowanym świecie;
 • bezpieczeństwo informacji i człowieka w społeczeństwie informacyjnym;
 • kultura informatyczna obywateli w e-Państwie;
 • kultura informacyjna w firmie, wpływ kultury organizacyjnej na kulturę informacyjną pracowników i klientów firmy (przedsiębiorstwa, instytucji non profit);
 • kultura informacyjna w edukacji międzykulturowej;
 • kultura informacyjna przedmiotem rozważań pedagogicznych;
 • wychowanie do informacji powinnością demokratycznego państwa;
 • problemy aksjologiczne i etyczne w zglobalizowanym i technokratycznym świecie w kontekście kultury informacyjnej;
 • odpowiedzialność i etyka w pracy z informacją;
 • ekologia informacji a kultura informacyjna współczesnego człowieka;
 • zachowania informacyjne w kontekście badań informatologicznych i edukacji informacyjnej;
 • psychologia wobec postaw i zachowań człowieka w sytuacji przeciążenia informacją i przyspieszenia technologicznego, przeciwdziałanie stresowi informacyjnemu;
 • kultura informacyjna – kultura wiedzy – kultura mądrości - obszary komplementarne;
 • kompetencje informacyjne w kontekście kluczowych kompetencji współczesnego człowieka;
 • information literacy jako nowoczesna sztuka wyzwolona i samodzielna dyscyplina naukowa, której przedmiotem jest człowiek funkcjonujący w świecie informacji;
 • kultura informacji a kultura informacyjna jednostki.

Konferencja będzie miejscem podjęcia wspólnej refleksji na temat interdyscyplinarnego rozumienia pojęcia ‘kultura informacyjna’, a jej podsumowaniem monografia skupiająca różne stanowiska i otwierająca przed badaczami różne perspektywy analizy zjawiska kultury informacyjnej i kultury informacji.

Patronat nad konferencją objął z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Pan Profesor dr hab. Michał Śliwa, a z ramienia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach Dyrektor CINIBA Pan Profesor dr hab. Dariusz Pawelc.

Również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło swoim patronatem konferencję.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP