Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Konferencja naukowa „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka”, 8-9 listopada 2016 r., Zielona Góra

Data dodania: 31.05.2016

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka” (8-9 listopada 2016 r.).

Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym egzekwowanie swoich praw do wolności słowa i wyrażania poglądów, w tym swobody uzyskiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei na równych zasadach z innymi członkami społeczeństwa, za pomocą wszelkich środków komunikacji międzyludzkiej (...). (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 21)

Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa na równych zasadach z innymi obywatelami w życiu kulturalnym (...). (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 30)

 

Współczesny, informacyjny i medialny świat generuje wiele niebezpieczeństw – z najgroźniejszym – wykluczeniem na czele. Osoby z niepełnosprawnościami są na te zagrożenia szczególnie narażone. Fakt ten dostrzega Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 r., stojąca na straży idei inkluzji społecznej.

 

Pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym – to także dostęp do informacji i dóbr kultury.

Współczesna biblioteka, z przypisywanymi jej funkcjami: edukacyjną, kulturową, naukową, integracyjną – jest instytucją szczególnie predestynowaną do zapewniania osobom z niepełnosprawnościami szerokiego, wolnego od barier mentalnych i fizycznych, uczestniczenia w świecie informacji i kultury.

Zgodnie z wytycznymi IFLA, gotowość bibliotek do wypełniania tej roli rozpatrywana jest w kilku aspektach: lokal i jego otoczenie, specyfika materiałów czytelniczych (alternative/accessible formats, adapted literature, special-format), specyfika zakresu treściowego kolekcji, zasady kompleksowej informacji o zbiorach, specyfika technologii wspomagających (adaptive technology, assistive technology), dostępność stron internetowych bibliotek, specyfika usług bibliotecznych (zasady udostępniania, informowania), formy i zasady pracy z niepełnosprawnym użytkownikiem, przygotowanie i kompetencje bibliotekarzy w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnościami.

Co współczesna bibliologia i informatologia wie na temat obsługi biblioteczno-informacyjnej osób z niepełnosprawnościami? Jak radzą sobie polskie i zagraniczne biblioteki z wypełnianiem zaleceń Konwencji ONZ i IFLA? Co należy objąć bibliologiczną, informatologiczną, pedagogiczną refleksją badawczą, a co praktyką biblioteczną, aby inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami była nie tylko ideą, ale również rzeczywistością?

Zapraszamy Państwa do wspólnego – teoretyków i praktyków – poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania. Sposobnością do tego będzie organizowana przez nas konferencja.

Nasz teoretyczno-praktyczny dyskurs prowadzić będziemy wokół następujących zagadnień:

  • Osoby z niepełnosprawnościami, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego.
  • Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające - a dostęp do informacji.
  • Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej - do biblioterapii.
  • Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.

Więcej:

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP