Polecamy

Konferencja naukowa „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka”, 8-9 listopada 2016 r., Zielona Góra

Data dodania: 31.05.2016

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka” (8-9 listopada 2016 r.).

Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym egzekwowanie swoich praw do wolności słowa i wyrażania poglądów, w tym swobody uzyskiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei na równych zasadach z innymi członkami społeczeństwa, za pomocą wszelkich środków komunikacji międzyludzkiej (...). (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 21)

Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa na równych zasadach z innymi obywatelami w życiu kulturalnym (...). (Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 30)

 

Współczesny, informacyjny i medialny świat generuje wiele niebezpieczeństw – z najgroźniejszym – wykluczeniem na czele. Osoby z niepełnosprawnościami są na te zagrożenia szczególnie narażone. Fakt ten dostrzega Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 r., stojąca na straży idei inkluzji społecznej.

 

Pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym – to także dostęp do informacji i dóbr kultury.

Współczesna biblioteka, z przypisywanymi jej funkcjami: edukacyjną, kulturową, naukową, integracyjną – jest instytucją szczególnie predestynowaną do zapewniania osobom z niepełnosprawnościami szerokiego, wolnego od barier mentalnych i fizycznych, uczestniczenia w świecie informacji i kultury.

Zgodnie z wytycznymi IFLA, gotowość bibliotek do wypełniania tej roli rozpatrywana jest w kilku aspektach: lokal i jego otoczenie, specyfika materiałów czytelniczych (alternative/accessible formats, adapted literature, special-format), specyfika zakresu treściowego kolekcji, zasady kompleksowej informacji o zbiorach, specyfika technologii wspomagających (adaptive technology, assistive technology), dostępność stron internetowych bibliotek, specyfika usług bibliotecznych (zasady udostępniania, informowania), formy i zasady pracy z niepełnosprawnym użytkownikiem, przygotowanie i kompetencje bibliotekarzy w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnościami.

Co współczesna bibliologia i informatologia wie na temat obsługi biblioteczno-informacyjnej osób z niepełnosprawnościami? Jak radzą sobie polskie i zagraniczne biblioteki z wypełnianiem zaleceń Konwencji ONZ i IFLA? Co należy objąć bibliologiczną, informatologiczną, pedagogiczną refleksją badawczą, a co praktyką biblioteczną, aby inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami była nie tylko ideą, ale również rzeczywistością?

Zapraszamy Państwa do wspólnego – teoretyków i praktyków – poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania. Sposobnością do tego będzie organizowana przez nas konferencja.

Nasz teoretyczno-praktyczny dyskurs prowadzić będziemy wokół następujących zagadnień:

  • Osoby z niepełnosprawnościami, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego.
  • Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające - a dostęp do informacji.
  • Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej - do biblioterapii.
  • Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.

Więcej:

 

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP