Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Konferencja pt. "Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy" , 15-17 kwietnia 2008 w Pile

Serdecznie zapraszamy na II ogólnopolską konferencję bibliotek powiatowych pt. "Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy", organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2008 w Pile, w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita.

Celem konferencji będzie określenie funkcji nowoczesnej biblioteki powiatowej w relacji z jej użytkownikami oraz zdefiniowanie zadań biblioteki powiatowej, jako ośrodka metodycznego dla bibliotek w powiecie, wyposażonego w nowe technologie. Przewiduje się, że konferencja umożliwi uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:


    - kto powinien wypełniać funkcje instrukcyjne i metodyczne, czy bibliotekarz, zwany instruktorem, czy zespół pracowników biblioteki o funkcjach powiatowych?
    - jak powinien być zorganizowany warsztat metodyczny biblioteki powiatowej?
    - jaki powinien być udział bibliotek gminnych w tworzeniu wizerunku bibliotek w powiecie?
    - czy każda z bibliotek powiatowych powinna tworzyć bibliografię powiatu i digitalizować zbiory?
    - czy bazy katalogowe powinny być rozproszone czy zintegrowane?
    - na czym polega obsługa użytkowników specjalnych, ludzi w „trzecim wieku”, osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu i wzroku?
    - jak organizować doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w powiecie i samokształcenie „instruktorów”?
    - jakie funkcje spełniać ma strona www biblioteki powiatowej?


W programie obok referatów przewidujemy komunikaty przedstawicieli bibliotek na temat realizowanych zadań biblioteki powiatowej, organizacji warsztatu metodycznego, form obsługi użytkowników niepełnosprawnych oraz inicjatyw podejmowanych dla zwiększenia zainteresowania biblioteką powiatową w regionie. W związku z tym zachęcamy Państwa do wypowiedzi na ten temat; zgłoszenia prosimy kierować do dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile, Marii Bochan, wiceprzewodniczącej Zarządu Głównego SBP (tel.: (067) 351-79-03, tel./fax: (067) 351-79-05; e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl.
Patronat nad konferencją objęli Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka, zaś patronat medialny Poradnik Bibliotekarza.


Partner Strategiczny:


Sponsorzy:

 

 

 

Sprawozdanie z konferencji
 

      W konferencji organizowanej w dniach 15-17 kwietnia br. przez ZG SBP oraz PiMBP w Pile pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piły, Starosty Pilskiego oraz patronatem medialnym „Poradnika Bibliotekarza” wzięło udział ok. 70 bibliotekarzy z powiatowych, miejskich, gminnych bibliotek publicznych oraz z Biblioteki Narodowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentowała Pani Joanna Cicha, Z-ca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Narodowego. Konferencja stanowiła kontynuację spotkania ubiegłorocznego pt.: „Model biblioteki powiatowej – jaki?”, które odbyło sie w dn. 19-20 kwietnia. W tym roku organizatorzy postawili sobie za cel określenie funkcji nowoczesnej biblioteki powiatowej w relacji z jej użytkownikami oraz zdefiniowanie zadań biblioteki powiatowej, jako ośrodka metodycznego dla bibliotek w powiecie. Po powitaniu gości przez kol. Elżbietę Stafańczyk, przewodniczącą SBP i kol. Marię Bochan – dyrektora PiMBP w Pile, a zarazem wiceprzewodniczącą SBP i gospodarza spotkania, referat wprowadzający na temat szans biblioteki powiatowej wygłosiły Barbara Budyńska i Małgorzata Jezierska z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Referentki przedstawiły wyniki badań własnych dot. uwarunkowań organizacji i rozwoju bibliotek powiatowych. Scharakteryzowały dotychczasowe działania bibliotek powiatowych i pełniących zadania powiatowe, zwracając przy tym uwagę, ze proces ich powoływania ma charakter ciągły i niestabilny.

      Podczas konferencji dużą uwagę poświęcono działalności instruktażu, przedstawiając na przykładzie doświadczeń bibliotek wojewódzkich (Renata Pietrulewicz) oraz powiatowych i gminnych (Monika Jackowicz-Nowak, Bernadeta Kulinska) organizację warsztatu metodycznego bibliotekarzy, działalność instruktażowo-szkoleniową, funkcje nowoczesnego instruktora oraz zakres pomocy udzielanej bibliotekom w powiecie.

      Wyniki pierwszego w 2008 r. naboru wniosków o finansowanie projektów z programów operacyjnych MKiDN przedstawiła Joanna Cicha. Zwróciła również uwagę na nowe programy dla bibliotek, np. „Biblioteka Plus” oraz rozważane w ministerstwie propozycje wprowadzenia finansowania podmiotowego. Poinformowała także o pracach nad nowelizacją Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2007-2013.

      W dalszej części obrad kol. Elżbieta Stefańczyk omówiła podjęte przez SBP działania na rzecz poprawy sytuacji bibliotek powiatowych (m.in. przekazanie do Ministra Tomasza Merty Podsekretarza Stanu w MKiDN informacji o realizacji ustawy o bibliotekach i ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie powoływania bibliotek powiatowych, apel o zainteresowanie wojewodów stopniem przestrzegania tych ustaw i przekazaniu informacji o podjętych działaniach naprawczych, uzyskane odpowiedzi i komentarze).

      Pierwszy dzień obrad zakończyły wystąpienia przedstawicieli firm: Sokrates-Software (sponsora konferencji) nt. powiatowego systemu informacji bibliotecznej oraz Max Elektronik nt. roli bibliotek w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

      Wieczorem uroczystą kolację z udziałem Prezydenta Miasta Piła Zbigniewa Kosmatki uświetnił występ muzykującej rodziny Państwa Czajów.

      W drugim dniu obrad uczestnicy konferencji zapoznali się z:

 

  • doskonaleniem warsztatu bibliotekarza poprzez budowę stron www bibliotek powiatowych (temat przedstawił Aleksander Trembowiecki z Koszalinskiej Biblioteki Publicznej)
  • formami obsługi użytkowników specjalnych w PiMBP w Pile (Katarzyna Staniak-Stelcer, Elzbieta Banach-Wach)
  • problematyką doskonalenia zawodowego i samokształcenia bibliotekarzy (Małgorzata Zychowicz, Koszalińska Biblioteka Publiczna).

      W trakcie kolejnych wystąpień (m.in. Iwony Belter) i dyskusji zastanawiano się, czy każda z bibliotek powiatowych powinna tworzyć bibliografie powiatu i digitalizować zbiory.

      Po południu zwiedzaliśmy wybrane biblioteki powiatu pilskiego. W pamięci utkwiła nam szczególnie wizyta w GBP Miasteczko Krajeńskie, gdzie oprócz kierowniczki biblioteki i podległego jej zespołu przywitał nas wójt gminy, a bibliotekarki przygotowały smaczny poczęstunek oraz prezentację multimedialną dot. biografii słynnego Drzymały. Następnie w strugach deszczu udaliśmy się na jego grób, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów. Zwiedziliśmy również dom rodzinny Stanisława Staszica, Kościół Kapucynów z niezwykła figurą Ukrzyżowanego Chrystusa oraz Muzeum Okręgowe.

     Ostatni dzień konferencji rozpoczął Jerzy Kondras, Dyrektor Biblioteki w Śremie bardzo ciekawą prezentacją projektu Biblioteki „Uniwersytet ludzi ciekawych świata” (cykliczne wykłady z różnych dziedzin wiedzy prowadzone przez nauczycieli akademickich, podróżników, dziennikarzy, polityków; do powołanego „uniwersytetu” należy ok. 250 osób w różnym wieku). Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy również wystąpienia prof. Tomasza Naganowskiego z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, który uświadomił nam, jak często na stronach www łamane jest prawo autorskie. Prezentacji zagadnień bibliotek powiatowych na łamach prasy zawodowej dokonały Jadwiga Chruścińska, redaktor naczelny Poradnika Bibliotekarza oraz Maria Bochan.

      W dyskusji podkreślono konieczność kontynuację problematyki bibliotek powiatowych w następnych spotkaniach, ponownego monitowania poprzez ministerstwo jednostek odpowiedzialnych za organizację bibliotek powiatowych oraz wydania publikacji obejmującej zagadnienia poruszane na tej i ubiegłorocznej konferencji.

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP