Cykl warsztatów „Psychospołeczne funkcjonowanie w zawodzie bibliotekarza”, 1, 2, 3 października 2014 r., Warszawa


I Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza, 1 października 10.00-15.00

Program:

1.    Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka
w środowisku pracy

•    Model przystosowania człowieka do środowiska pracy
•    Kształtowanie optymalnych warunków pracy takich jak: oświetlenie, warunki termiczne, hałas

2.    Uwarunkowania stresu psychospołecznego

•    Stres – analiza pojęcia ze względu na współczesne uwarunkowania
•    Obciążenie psychiczne w pracy bibliotekarza
•    Związek między cechami osobowości człowieka a przezywaniem stresu
•    Rola wsparcia społecznego w sytuacji radzenia sobie ze stresem
•    Style radzenia sobie ze stresem
•    Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy bibliotekarza ( radzenie sobie z tzw. trudnym czytelnikiem)
•    Doraźne techniki relaksacyjne umożliwiające obniżenie napięcia

3.    Wypalenie zawodowe jako jedno z zagrożeń występujących w sytuacji pracy bibliotekarza

•    Definicja wyczerpania emocjonalnego
•    Wypalenie zawodowe a nadmiernie angażujący kontakt inter -  personalny
•    Skutki wypalenia zawodowego w pracy bibliotekarza
•    Sposoby zapobiegania wyczerpaniu emocjonalnemu

4.     Budowanie poczucia własnej wartości w kontakcie
    z czytelnikiem/klientem

•    Rola samowiedzy i samooceny w pracy bibliotekarza
•    Radzenie sobie z próbami dyskredytowania naszej osoby

5.    Praca z różnymi grupami czytelników

•    Praca z młodym czytelnikiem/klientem
•    Praca z czytelnikami starszymi (osobami w okresie późnej dorosłości)
•    Typy czytelników i style komunikowania się
•    Budowanie skutecznych komunikatów i techniki wywierania wpływu w relacjach interpersonalnych


II. Profesjonalna obsługa czytelnika, 2 października 10.00-15.00


Program:


1.    Model obsługi czytelnika/klienta palcówki bibliotecznej

•    Znaczenie dobrej obsługi czytelnika/klienta dla kształtowania wizerunku placówki
•    Nawiązywanie kontaktu
•    Schematy budowania wypowiedzi

2.    Wysyłanie wiadomości do czytelników drogą elektroniczną

•    Rola nowoczesnego komunikowania się z czytelnikami
•    Sposób budowania relacji na odległość

3.    Standard obsługi przez telefon

•    Specyfika sytuacji komunikacyjnej
•    Struktura rozmowy telefonicznej – rozmowa „przychodząca” i rozmowa „wychodząca”
•    Podstawowe zasady prowadzenia rozmowy przez telefon z czytelnikiem (tembr głosu, struktura rozmowy)
•    Podstawowe standardy telefonicznej obsługi klienta/czytelnika (procedury zgłoszeniowe, zasady przełączania rozmów)

4.    Aktywna rozmowa przez telefon

•    Zasada pauzy, odzwierciedlanie komunikatów
•    Zadawanie pytań ,klaryfikowanie
•    Diagnozowanie problemu czytelnika
•    Przejmowanie inicjatywy w czasie rozmowy z klientem/czytelnikiem
•    Sterowanie rozmową (kontrola czasu i celu rozmowy)

5.    Obiekcje i reklamacje czytelników

•    Typologia niezadowolonych czytelników
•    Zasady postępowania z niezadowolonym czytelnikiem
•    Postawa asertywna w relacji : bibliotekarz-czytelnik


III. Zarządzanie zespołem – doskonoalenie umiejętności kierowniczych w pracy bibliotekarza, 3 października 10.00-15.00


Program:

1.    Charakterystyka „miękkich kompetencji” wykorzystywanych      w pracy bibliotekarza

•    Komunikowanie się w małej grupie
•    Etyka członkostwa w grupie
•    Perspektywa aktora/obserwatora
•    Implikacje dla komunikowania się w małej grupie

2.     Postawy społeczne jako determinanty zachowania

•    Koncepcje wymiany społecznej
•    Nawiązywanie relacji interpersonalnych
•    Rola inteligencji emocjonalnej
•    Uprzedzenia społeczne
•    Akceptacja i tolerancja a przejawy dyskryminacji

3.    Sztuka zarządzania sobą

•    Kierowania a kompetencje społeczne
•    Bieżąca ocena własnej efektywności
•    Projektowanie własnego rozwoju zawodowego
•    Efektywne zarządzanie pracą
•    Motywowanie zespołu

4.    Umiejętność podejmowania decyzji

•    Struktura podejmowania decyzji w zarządzaniu
•    Rodzaje decyzji i strategie decyzyjne
•    Podejmowanie decyzji niepopularnych
•    Błędy decyzyjne i ocena procesu podejmowania decyzji

5.    Style kierowania zespołem, umiejętność komunikowania się i motywowania innych

•    Poziomy przywództwa
•    Delegowanie zadań
•    Motywowanie grupy pracowniczej
•    Kierowanie i egzekwowanie
•    Style liderowania

6.    Ocena wyników pracy

•    Kontrola i ocena pracy
•    Planowanie pracy
•    Organizowanie pracy
•    Zarządzanie stosunkami społecznymi w organizacji
•    Zarządzanie zmianą

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP