Warsztaty „Archiwum zakładowe w bibliotece - organizacja i prowadzenie”, 20 maja 2015 r., Warszawa

9.30 - 10.00: rejestracja Uczestników;

W godzinach 10.00 - 15.00 odbęda się warsztaty w następujących blokach tematycznych:

 • I. Przepisy prawne - Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze.
 • II. Tworzenie i organizacja dokumentacji:
  • - instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt;
  • - przekazywanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego;
 • III. Archiwum zakładowe:
  • - organizacja, zadania archiwum;
  • - omówienie instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;
  • - ewidencja akt w archiwum – omówienie podstawowych środków ewidencyj-nych i ich znaczenia;
  • - przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych;
  • - zasady porządkowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
  • - brakowanie akt – omówienie procedury brakowania dokumentacji niearchi-walnej, przygotowanie spisów i wniosków na brakowanie akt ;
  • - udostępnianie akt – zasady korzystania z dokumentów zgromadzonych w ar-chiwum zakładowym;
  • - przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • IV. Przechowywanie akt:
  • 1. Przechowywanie akt w komórkach organizacyjnych przed przekazaniem do ar-chiwum;
  • 2.Przechowywanie akt w archiwum - wymagania dotyczące warunków przecho-wywania akt;Re

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP