Warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe”, 19 października 2016 r., Warszawa

9.30 - 10.00: Rejestracja Uczestników.

10.00 - 15.00: Warsztaty

 • Regulacje prawne:
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach– po nowelizacji;
  • Rozporządzenia wykonawcze;
 • Rodzaje dokumentacji i zasady postępowania z dokumentacją.
 • Obieg dokumentów:
  • normatywy kancelaryjne (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt);
  • zasady obiegu dokumentacji;
  • zasady gromadzenia dokumentacji spraw bieżących;
 • Archiwum zakładowe:
  • organizacja i zadania archiwum zakładowego;
  • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;
  • ewidencja akt w archiwum zakładowym;
  • przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych;
  • zasady porządkowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej;
  • zasady i procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej ;
  • udostępnianie akt;
  • kontrola archiwum zakładowego;
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Dyskusja/odpowiedzi na pytania
   

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP