Warsztaty „Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia”, 21 września 2016 r., Warszawa

Rejstracja rozpocznie sie w godzinach 9.30 - 10.00.

Warsztaty będą trwały w godzinach 10.00 - 15.30 i będą odbywać się według następującego programu:

 1. Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia w nawiązaniu do priorytetów polityki oświatowej Państwa.
 2. Rozwijanie przez czytanie pięciu obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji i odpoczynku.
 3. Książka uczy, bawi, wychowuje - prezentacja różnych form książek (multisensorycznych, e-booków, audio-booków i in.) i możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 4. Zaczytaj się zdrowo - czytanie w promocji zdrowia psychicznego uczniów.
 5. Kształtowanie tożsamości pluralistycznej uczniów tj. postawy szacunku wobec wartości innych krajów i regionów. Wykorzystania literatury różnych kultur, narodów, tradycji i religii w procesie edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. 
 6. Dobór biblioterapeutycznych tekstów refleksyjnych („problemowych”), aktywizujących oraz relaksacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  1. Afirmacja sensu życia w kontekście biblioterapii
  2. Alternatywne materiały czytelnicze
  3. Dostarczenie prospołecznych wzorców na podstawie prozy i poezji dla młodzieży.
 7. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii (logoterapii). Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
  1. Jesteśmy wyjątkowi! Literatura w pracy z odbiorcą o specjalnych potrzebach czytelniczych. Metody zachęcania do czytania.
  2. Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
  3. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów
  4. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych
  5. Ćwiczenia terapeutyczne z zakresu stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz sprawności manualnej
  6. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. 
 8. Tworzenie scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP