Warsztaty „Prawo autorskie w bibliotece”, 23 listopada 2016 r., Warszawa

9.30 - 10.00: rejestracja uczestników

10.00 - 15.00: warsztaty (w tym przerwy kawowe) wg agendy:

  1. Regulacje prawa autorskiego dotyczące rozpowszechniania utworów przez biblioteki – zakres użytku bibliotecznego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666).
  2. Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia, Dz.U. z 2015 r. poz. 1924).
  3. Zawieranie umów z autorami/wydawcami.
  4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz licencje występujące w obrocie prawnym.
  5. Otwarte licencje w domenie publicznej.
  6. Biblioteka jako dysponent praw autorskich utworu stworzonego przez pracownika.
  7. Kwestie dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich (m.in. tryb i sposoby dochodzenia roszczeń; przedawnienie).
  8. Prawo cytatu.
  9. Dzieła osierocone.
  10. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (m.in. kwestia kopiowania/kserowania utworów; opłaty reprograficzne).
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP