Warsztaty „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji" - biblioterapia I stopnia, 1-2 lutego 2018 r., Warszawa

Termin spotkania: 1-2 luty 2018 r.:

 • godz. 10.00 – 15.00 (1 luty),
 • godz. 09.00 – 14.00 (2 luty).

Tematyka zajęć:

I. Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia w nawiązaniu do priorytetów polityki oświatowej Państwa.

II. Rozwijanie przez czytanie pięciu obszarów kompetencyjnych: koncentracji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, emocji i odpoczynku.

III. Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży

 1. Rodzaje biblioterapii i jej wykorzystanie w edukacji, terapii, profilaktyce i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
 2. Warsztat biblioterapeutyczny
 3. O uzdrawiającej mocy dzieła literackiego i innych jego funkcjach. Etapy modelu postępowania biblioterapeutycznego.

IV. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w pracy z dziećmi

 1. Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej
 2. Wykorzystanie baśni, bajek filozoficznych oraz tekstów terapeutycznych w pracy z dziećmi, w tym:
  1. bajek psychoedykacyjnych
  2. bajek psychoterapeutycznych
  3. bajek relaksacyjnych.

V. Kształtowanie tożsamości pluralistycznej uczniów oraz postawy szacunku wobec wartości innych krajów, regionów i kultur poprzez bajki, baśnie i legendy narodowe. Rola „tradycyjnych” legend oraz „neolegend” w edukacji, wychowaniu i terapii dzieci i młodzieży.

VI. Odpowiedź literatury na współczesne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

 1. Po co komu plotka? Warsztaty o sile słów na podstawie książki Madonny Jabłka Pana Peabody'ego
 2. Żyć bez sztucznych rajów... (dopalaczy, narkotyków, alkoholu, złudnego świata wykreowanego przez TV i Internet)
 3. Jestem kowalem swojego losu, mam na niego wpływ...
 4. Dobry adres to Człowiek... W dżungli życia znajdź swoje miejsce
 5. W sidłach anoreksji i bulimii.

VII. Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania biblioterapeutycznego:

 1. Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym
 2. Wzmacniający poczucie własnej wartości
 3. Wspomagający proces adaptacji ucznia w grupie
 4. Wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.

VIII. Dobór biblioterapeutycznych tekstów refleksyjnych („problemowych”), aktywizujących oraz relaksacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 1. Afirmacja sensu życia w kontekście biblioterapii
 2. Alternatywne materiały czytelnicze
 3. Dostarczenie prospołecznych wzorców na podstawie prozy i poezji dla młodzieży.

IX. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii (logoterapii). Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi

 1. Jesteśmy wyjątkowi! Literatura w pracy z odbiorcą o specjalnych potrzebach czytelniczych. Metody zachęcania do czytania.
 2. Metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 3. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów
 4. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych
 5. Ćwiczenia terapeutyczne z zakresu stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz sprawności manualnej
 6. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

X. Tworzenie scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP