Kongres bibliotek publicznych „Biblioteka z wizją”, 11-12 października, Warszawa

Podczas inauguracji kongresu odbędzie się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka z wizją”. Sesje warsztatowe będą poświęcone sposobom funkcjonowania takiej modelowej biblioteki oraz obszarom świadczonych przez nią usług. W części warsztatowo-integracyjnej znajdzie się 36 warsztatów zgrupowanych w 9 następujących blokach tematycznych:

  • „Z jak Zespół” (blok przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich) - tematyka bloku dotyczy różnych aspektów współpracy w zespole bibliotecznym, np. relacji między dyrektorem a pracownikami, sytuacji zespołu rozproszonego (placówka główna i filie), motywowania pracowników, efektywnego zarządzania.
  • „O jak Otwartość” - blok poświęcony jest zagadnieniom komunikacji w działalności biblioteki. Tematy warsztatów dotyczą badania potrzeb mieszkańców, wychodzenia z informacją do osób, które z usług biblioteki nie korzystają, bycia widocznym w przestrzeni publicznej, aktywnosci bibliotek w świecie wirtualnym.
  • „W jak Współpraca” (blok przygotowany we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej CAL) - blok poświecony jest tworzeniu i funkcjonowaniu lokalnych partnerstw w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
  • „A jak Argumenty w Akcji” - blok prezentuje ideę rzecznictwa na rzecz bibliotek oraz konkretne narzędzia i metody służące do skutecznego prowadzenia działań rzeczniczych.
  • „I jak Informacja” - tematyka warsztatów dotyczy biblioteki jako miejsca udostępniania informacji, w tym: edukacji informacyjnej i medialnej w bibliotece, mobilnych narzędzi dostępu do informacji, usług internetowych dla mieszkańców i wolnych zasobów edukacyjnych.
  • „K jak Kultura” (blok przygotowany we współpracy z Instytutem Książki) - tematyka bloku dotyczy działalności kulturalnej bibliotek, w tym, udostępniania i promocji kultury, animacji kulturalnej i stymulowania tworzenia dóbr kultury.
  • „E jak Edukacja” - podczas warsztatów zostanie zaprezentowana działalność edukacyjna bibliotek publicznych w różnych obszarach tematycznych, takich jak: finanse, praca, zdrowie i sport, edukacja poprzez gry.
  • „I jak Integracja” - tematyka warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak: włączanie mieszkańców i ich grupy w działania lokalne, np. wolontariat, tworzenie stowarzyszeń lokalnych, Ted jako źródło informacji i inspiracji do organizowania ciekawych spotkań, młodzieżowe rady gminy.
  • „I jak Inspiracje” - w bloku zostaną zaprezentowane działania bibliotek wyłonionych w konkursie „Inspiracje”.

 

http://www.biblioteki.org/pl/kongresy/kongres/program/2059

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP