Cykl warsztatów pt. „Psychologiczne predyspozycje w zawodzie bibliotekarza”

Szczczegółowy program zajęć: 

Doskonalenie kompetencji psychologicznych w pracy bibliotekarza

 1. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku pracy
  • Model przystosowania człowieka do środowiska pracy
  • Kształtowanie optymalnych warunków pracy takich jak: oświetlenie, warunki termiczne, hałas
 2. Uwarunkowania stresu psychospołecznego
  • Stres - analiza pojęcia ze względu na współczesne uwarunkowania
  • Obciążenie psychiczne w pracy bibliotekarza
  • Związek między cechami osobowości człowieka a przezywaniem stresu
  • Rola wsparcia społecznego w sytuacji radzenia sobie ze stresem
  • Style radzenia sobie ze stresem
  • Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy bibliotekarza (radzenie sobie z tzw. trudnym czytelnikiem)
  • Doraźne techniki relaksacyjne umożliwiające obniżenie napięcia
 3. Wypalenie zawodowe jako jedno z zagrożeń występujących  w sytuacji pracy bibliotekarza
  • Definicja wyczerpania emocjonalnego
  • Wypalenie zawodowe a nadmiernie angażujący kontakt interpersonalny
  • Skutki wypalenia zawodowego w pracy bibliotekarza
  • Sposoby zapobiegania wyczerpaniu emocjonalnemu
 4. Budowanie poczucia własnej wartości w kontakcie z czytelnikiem/klientem
  • Rola samowiedzy i samooceny w pracy bibliotekarza
  • Radzenie sobie z próbami dyskredytowania naszej osoby
 5. Praca z różnymi grupami czytelników
  • Praca z młodym czytelnikiem/klientem
  • Praca z czytelnikami starszymi (osobami w okresie późnej dorosłości)
  • Typy czytelników i style komunikowania się
  • Budowanie skutecznych komunikatów i techniki wywierania wpływu w relacjach interpersonalnych
 
 
II Autoprezentacja w kontaktach społecznych -nawiązywanie kontaktu i kreowanie wizerunku
 
 1. Motywy dokonywania autoprezentacji
  • Charakterystyka samoprezentacji
  • Odkrywanie własnych barier autoprezentacyjnych
  • Optymalne poziomy odsłaniania własnej osobowości
  • Rodzaje ekspresji
  • Nawiązywanie kontaktu społecznego
 2. Rodzaje zachowań autoprezentacyjnych
  • Występowanie na forum publicznym (przemawianie)
  • Organizacja prezentacji
  • Analiza audytorium
  • Przygotowywanie wypowiedzi
  • Sposoby radzenia sobie z metakomunikatami
  • Zwiększanie własnej atrakcyjności
  • Sposoby radzenia sobie z tremą w czasie wystąpień publicznych
 3. Komunikowanie się z różnymi grupami odbiorców
  • Sztuka komunikowania z dziećmi
  • Inicjowanie i utrzymanie relacji z osobami w okresie wieku średniego i późnej dorosłości
  • Strategie wzbudzania sympatii
  • Rola kulturowych norm skromności
  • Budowanie kompetencji (deklaracje kompetencji; inscenizacje kompetencji)
  • Zdobywanie wsparcia społecznego
 4. Strategie zarządzania wizerunkiem placówki
  • Budowanie wizerunku placówki bibliotecznej
  • Zasady promocji w środowisku lokalnym działań podejmowanych przez pracowników biblioteki
  • Radzenie sobie z sytuacjami samoutrudniania
  • Budowanie statusu placówki bibliotecznej
  • Zasady prowadzenia rozmowy-wywiadu
 5. Rola i znaczenie postawy asertywnej w komunikacji interpersonalnej
  • Artykułowanie naszych praw w relacjach społecznych
  • Budowanie asertywnej komunikacji
  • Radzenie sobie z krytyką
  • Zamiana stylu komunikacji nieasertywnej w asertywną
  • Obrona poczucia własnej wartości
 
 
III. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy bibliotekarza
 
 1. Przyczyny konfliktów i ich konsekwencje w pracy zawodowej
  • Charakterystyczne cechy relacji zawodowych
  • Trudności w relacjach z pracownikami i z czytelnikami
  • Czynniki wywołujące konflikty
  • Negatywne skutki konfliktów w pracy
  • Rola konfliktu jako elementu stymulującego motywację
 2. Rodzaje konfliktów
  • Konflikt relacji jako wynik niewłaściwej komunikacji
  • Konflikt wartości i jego rola w sytuacji pracy
  • Konflikt strukturalny jako nierównomierny podział zasobów
  • Konflikt interesów
  • Konflikt danych jako wynik odmiennej interpretacji sygnałów komunikacyjnych
 3. Znaczenie działań podejmowanych w sytuacji konfliktu
  • Rola przełożonego
  • Style komunikowania się w sytuacji konfliktu
  • Redukowanie napięć interpersonalnych
  • Znaczenie eskalacji zachowań w sytuacji rozwiązywania konfliktu
 4. Strategie rozwiązywania konfliktów
  • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
  • Rodzaje negocjacji
  • Zasady efektywnych negocjacji
  • Warunki stosowania strategii negocjacyjnych
  • Mediacja
 5. Szukanie satysfakcjonujących rozwiązań w czasie konfliktu
  • Poszukiwanie obustronnych korzyści
  • Obrona własnych interesów w sytuacji konfliktu
  • Skuteczne strategie wpływania na innych
 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP