Tydzień Bibliotek 2014

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2014

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki: publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne). Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca 2014 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłasza wyniki konkursu nie później niż 15 lipca 2014 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Woźniak:
(22) 608-28-27, m.wozniak@sbp.pl

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


„Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich realizowanym od roku 2004, którego celem jest:

  • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych,
  • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
  • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa,
  • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP