Bibliotekarz Roku 2010

 

Głosowanie trwa do 20 czerwca 2011 r.


Szanowni internauci

Zakończył się I etap konkursu na Bibliotekarza Roku. W 10 okręgach SBP wybrano Bibliotekarzy Roku 2010 poszczególnych województw. Dziękuję Koleżankom i Kolegom ze struktur terenowych naszego Stowarzyszenia za aktywne włączenie się w inicjatywę Zarządu Głównego SBP i jej upowszechnienie w środowiskach lokalnych.

Wszystkim laureatom wojewódzkich konkursów serdecznie gratuluję. Cieszę się, że grono to jest zróżnicowane, zarówno pod względem rodzaju bibliotek, w których pracują zwycięzcy, jak i zajmowanych stanowisk oraz stażu pracy. To dowodzi, że najlepszym bibliotekarzem może zostać każda osoba, realizująca powierzoną temu zawodowi misję społeczną z pasją i oddaniem.

Zgodnie z regulaminem naszego konkursu, laureaci z województw są nominowani do nagrody w konkursie ogólnopolskim. Ich sylwetki, osiągnięcia zawodowe prezentujemy Państwu w naszym portalu. II etap konkursu zakłada wybór najbardziej cenionego bibliotekarza przez internautów. To Państwa głosy zadecydują o tym, kto zostanie Bibliotekarzem Roku w Polsce. Wybór nie jest łatwy, wszyscy nominowani to ludzie, którzy w swoim środowisku są znani z podejmowania różnorodnych przedsięwzięć na rzecz promocji biblioteki i czytelnictwa, kreatywności, wprowadzania nowoczesnych metod organizacji pracy i obsługi użytkowników. Cechuje ich sumienność, obowiązkowość, profesjonalizm.

Zachęcam do wnikliwego zapoznania się z osiągnięciami wszystkich nominowanych i głosowania na tego, kto Państwa zdaniem powinien zdobyć ten zaszczytny tytuł. Mam nadzieję, że nasz konkurs przyczyni się do zainteresowania opinii społecznej zawodem bibliotekarza i jego rolą w edukacji kulturalnej, a także rozbudzi aktywność tych, którzy go wykonują.

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dużym zainteresowaniem i uznaniem obserwuje od lat pracę okręgów i oddziałów Stowarzyszenia nad honorowaniem tytułem „Bibliotekarza Roku” cenionych koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Konkursy te, odbywające się m.in. w okręgach SBP w Kielcach, Wrocławiu, Szczecinie, oddziale SBP w Kłodzku oraz PiMBP w Radomiu mające charakter regionalny, są istotnym elementem umacniania pozycji bibliotekarzy w środowiskach lokalnych.

Rozwijając tę ideę pragniemy, we współpracy ze strukturami SBP, zorganizować ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" zmierzający do wyłonienia najbardziej cenionego i szanowanego w kraju bibliotekarza.

Cele szczegółowe konkursu:

  • podniesienie prestiżu zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej,
  • upowszechnianie wartości określających misję społeczną bibliotekarzy i ich odpowiedzialność w budowie społeczeństwa wiedzy,
  • rozbudzenie aktywności zawodowej bibliotekarzy.

Chcielibyśmy, aby konkurs wpisany został do kalendarza wydarzeń związanych z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, realizacją programu promocji książek i czytelnictwa oraz był skorelowany z regionalnymi konkursami „Bibliotekarz Roku”, organizowanymi przez niektóre struktury terenowe SBP, czy wojewódzkie biblioteki publiczne. Jesteśmy przekonani, że zorganizowanie konkursu na szczeblu krajowym, we współpracy z okręgami, oddziałami i kołami Stowarzyszenia dobrze służyć będzie umacnianiu roli bibliotekarzy i bibliotek w rozwoju kultury, edukacji itp.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów - przedstawicieli zarządów okręgów SBP do czynnego włączenia się w organizację konkursu i jego promocję. Zakładamy, że będzie on przebiegał dwustopniowo:

  1. etap I - wybory Bibliotekarza Roku danego województwa, przeprowadzone przez zarządy okręgów,
  2. etap II - głosowanie internetowe na nowym portalu Stowarzyszenia www.sbp.pl

Z ramienia Zarządu Głównego SBP koordynatorem konkursu - sekretarzem jest członek honorowy SBP - kol. Ewa Stachowska-Musiał, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP