Bibliotekarz Roku 2017

Rozpoczynamy kolejną, VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku 2017. Ma on tym razem szczególny charakter jako impreza kończąca obchody 100-lecia SBP. Dopiero teraz bowiem wybierzemy i zaprezentujemy bibliotekarzy zasługujących na wysoką ocenę za dokonania w roku jubileuszowym. Wybór powinien być zatem przemyślany, a kandydaci najlepsi z najlepszych. 

Zwycięzca wyłoniony zostanie według zasad obowiązujących od VI edycji. To oznacza, że w II etapie, obok głosowania internetowego (w wyniku którego powstaje ranking internautów), wyboru Bibliotekarza Roku dokonują także zarządy okręgów lub powołane przez nich kapituły, które głosują na finalistów I etapu, z pominięciem własnego kandydata. Utworzone w ten sposób rankingi okręgów stanowią obok rankingu internautów podstawę do sporządzenia rankingu finałowego, który wyłania ostatecznego zwycięzcę. 

Oba rankingi stanowią też podstawę do ustalenia kolejności poszczególnych finalistów. Decyduje o tym średnia arytmetyczna uzyskana po zsumowaniu miejsc jakie zajmują oni w każdym z rankingów. W przypadku uzyskania tej samej średniej przez więcej niż jednego finalistę decydujące znaczenie ma wyższe wskazanie w rankingu internautów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, głosowania internautów i zarządów okręgów rozpoczynają się 11.04.2018 r. przy czym internauci mogą glosować do 06.05, natomiast zarządy okręgów powinny przesłać ustalone rankingi na adres Biura ZG SBP do 27.04.2018 r. Zasady głosowania internetowego nie uległy zmianie – można oddać głos tylko raz na każdego z finalistów, po uprzednim zalogowaniu się na portalu. 

Wyniki konkursu Bibliotekarz Roku 2017 zostaną ogłoszone na portalu www. sbp.pl najpóźniej 8 maja 2018 r.

Zachęcam wszystkich pracowników, współpracowników, czytelników i sympatyków bibliotek oraz wszystkich członków SBP do aktywnego udziału w wyborze Bibliotekarza Roku 2017. Pamiętajmy, że jest to doskonała forma promocji naszego zawodu i umacniania jego wizerunku w odbiorze społecznym.

Joanna Pasztaleniec – Jarzyńska, Przewodnicząca SBP

 

Harmonogram:

Założenia ogólne
1. Konkurs trwa od 15.01 do 15.05 każdego roku kalendarzowego. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku.
2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu Komisja Odznaczeń i Wyróżnień czuwa nad przebiegiem tego etapu i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP.
4. Terminy działań w I i II etapie określa szczegółowo Harmonogram działań stanowiący aneks do Regulaminu Konkursu.

Ustalenia szczegółowe
5. Etap I odbywa się w okresie od 15.01 do 25.03, a w tym:

 • 15.01 ZG SBP ogłasza Konkurs na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
 • od 16.01 do 30.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
 • od 31.01 do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach;
 • od 1 do 15.03 zarządy okręgów SBP dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego województwa;
 • do 20.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i opisy dokonań zwycięzców w poszczególnych okręgach (zał. 1 Regulaminu Konkursu, nie więcej niż 2 str. A4), ich zdjęcia oraz protokóły z wyborów (zał.3 Regulaminu Konkursu);
 • do 25.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.

6. Etap II odbywa się w okresie od 03.04 do 15.05, a w tym:

 • od 3.04 do 10.04 trwa redagowanie biogramów finalistów nominowanych do etapu II Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP
 • od 11.04 do 06.05 trwa plebiscyt internetowy, w wyniku czego powstaje ranking internautów
 • od 11.04 do 25.04 zarządy okręgów ustalają rankingi okręgowe i do 27.04 przesyłają je do Biura ZG SBP (zał.4 Regulaminu Konkursu)
 • od 7.05 do 8.05 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ogłasza na portalu SBP ranking internatów, zbiorczy ranking okręgów oraz ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu
 • do 15.05 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwagi:
Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, można przesyłać w postaci skanów przy czym formularz opisujący dokonania finalisty (zał. 1 Regulaminu Konkursu) należy przesłać także w formacie Word, ze względu na prace redakcyjne.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska – Musiał: tel. 605 825 215 e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: