Bibliotekarz Roku 2018

Rozpoczynamy kolejną, IX. edycję Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2018. Celem konkursu jest popularyzacja zawodu bibliotekarza poprzez wybranie i zaprezentowanie szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2018 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę swoich dokonań.

Jak co roku, konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych, dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2018 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których mogą zgłaszać swoje kandydatury do 28.02.2019 r. zarówno osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i przedstawiciele SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Powołane przez zarządy okręgów Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2018 danego okręgu/województwa do 15.03.2019 r.

Dane kontaktowe zarządów okręgów SBP zob. na portalu www.sbp.pl.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2018 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata. W roku 2019 nie będzie głosowania internetowego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.sbp.pl do 26.04.2019 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku wraz z Aneksem – Harmonogram działań w roku 2019 i załącznikami Formularz zgłoszenia kandydata na ogólnopolski konkurs SBP Bibliotekarz Roku 2018. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z ww. dokumentami i przestrzeganie ustalonych w harmonogramie terminów.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP Ewa Stachowska-Musiał: tel. 605 825 215, e-mail:  e.stachowska-musial@uw.edu.pl

Zwracam się z apelem o rozpropagowanie idei konkursu Bibliotekarz Roku 2018 wśród bibliotekarzy, czytelników, a także innych osób, które zgodnie z regulaminem konkursowym są upoważnione do zgłaszania swoich kandydatur. Jest to doskonała forma promocji naszego zawodu i umacniania jego wizerunku w odbiorze społecznym. Jest wśród nas wiele bibliotekarek i bibliotekarzy, których dokonania zasługują na uznanie i popularyzację.

 

15 stycznia 2019 r.

Joanna Pasztaleniec–Jarzyńska, Przewodnicząca SBP


Harmonogram:

Założenia ogólne

 1. Konkurs trwa od 15.01 do 30.04.2019 r. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku 2018.
 2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
 3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu Komisja Odznaczeń i Wyróżnień udziela informacji, czuwa nad przebiegiem tego etapu i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP.

Ustalenia szczegółowe

Etap I odbywa się w okresie od 15.01 do 25.03, a w tym:

 • 15.01 ZG SBP ogłasza rozpoczęcie Konkursu na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
 • od 16.01 do 31.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
 • od 1.do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach. W tym czasie zarządy okręgów ustalają : zasady przeprowadzenia Konkursu w poszczególnych okręgach, składy Okręgowych Kapituł Konkursu (które powinny składać się co najmniej z członków zarządów oraz przewodniczących oddziałów tworzących okręg) oraz składy komisji wyborczych, czuwających nad przebiegiem Konkursu w okręgach i wybranych spośród członków Kapituł;
 • od 1 do 15.03 Okręgowe Kapituły Konkursu dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego okręgu/ województwa;
 • do 25.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i opisy dokonań zwycięzców w poszczególnych okręgach (zał. 1 Regulaminu Konkursu),ich oświadczenia (zał.2), zdjęcia oraz protokóły z wyborów I etapu (zał.3);
 • do 29.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.

Etap II odbywa się w okresie od 26.03 do 30.04, a w tym:

 • od 26.03 do 08.04 trwa redagowanie sylwetek finalistów nominowanych do II etapu Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP;
 • od 09.04 do 19.04 Okręgowe Kapituły Konkursu ustalają rankingi okręgowe (zał.4 i 5 Regulaminu Konkursu) i do 24.04 przesyłają je do Biura ZG SBP ;
 • od 25.04 do 26.04 Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wylicza ranking zbiorczy okręgów i ustala ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu, a następnie ogłasza wyniki na portalu SBP;
 • do 30.04 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwagi:

Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, można przesyłać w postaci skanów, przy czym formularz opisujący dokonania finalisty (zał. 1 Regulaminu Konkursu) należy, ze względu na prace redakcyjne, przesłać w formacie Word i zredagować tak, aby mieścił się na 2 str. A4 (czcionka Times New Roman, wielkość 12). Za przygotowanie dokumentów i redakcję w/w formularza odpowiada przewodniczący okręgu.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska-Musiał: tel. 605 825 215, e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP