Bibliotekarz Roku 2020

W imieniu Zarządu Głównego SBP ogłaszam rozpoczęcie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2020 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.  To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej  społecznej aktywności.

Rok 2020 był wyjątkowy. Epidemia wirusa  SARS-CoV-2 ograniczyła lub utrudniła aktywność bibliotek prawie we wszystkich obszarach ich statutowej działalności. Większość  konferencji, spotkań, szkoleń, aktywności na rzecz dzieci, seniorów, specjalnych grup użytkowników, została odwołana lub  przeniesiona do Internetu. Dlatego  w roku 2020, wśród kryteriów merytorycznych będą uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydatów do tytułu Bibliotekarz Roku 2020  wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek i bibliotekarzy w okresie epidemii. Między innymi,  wysoko cenione będą działania na rzecz opracowania, wdrożenia, upowszechniania internetowych form działalności biblioteki w czasie epidemii,  realizowane z  wykorzystaniem platform i aplikacji internetowych,  serwisów społecznościowych, innych narzędzi komputerowych.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlepszym przykładem. Popularyzując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród innych zawodów, nie zawsze właściwie oceniany i doceniany, chociaż pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.  

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2020 cieszącego się największym uznaniem w kraju.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2020 do 28.02.2021 r. Każdy może zgłaszać kandydatów pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w Konkursie: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci),  jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Do przeprowadzenia wyborów w I i II etapie wszystkie zarządy okręgów SBP powołują Okręgowe Kapituły Konkursu Bibliotekarz Roku 2020, składające się co najmniej z członków zarządu okręgu oraz przewodniczących oddziałów. Kapituły powinny być powołane uchwałą zarządu okręgu.

Kapituły dokonują wyboru Bibliotekarza Roku 2020 danego okręgu/województwa do 15.03.2021 r.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2020 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu,  ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata.

Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 29.04.2021 r.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu zawarte są w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku wraz z Aneksem – Harmonogram działań w roku 2021 i załącznikami Formularz zgłoszenia kandydata do ogólnopolskiego konkursu SBP Bibliotekarz Roku 2020, oświadczenia oraz wzory protokołów z przebiegu I i II etapu konkursu. Należy  uważnie zapoznać się z ww dokumentami i przestrzegać ustalonych w harmonogramie terminów.

Informacji o Konkursie udzielają: Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl i i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP  Ewa Stachowska – Musiał:  tel. 605 825 215,  e-mail:  e.stachowska-musial@uw.edu.pl.

Zwracam się z apelem o rozpropagowanie idei konkursu Bibliotekarz Roku 2020 wśród bibliotekarzy, a także innych osób, które, zgodnie z regulaminem konkursowym są upoważnione do zgłaszania kandydatur do nagrody.

XI edycja Konkursu powinna być okazją do spopularyzowania tych bibliotekarzy, którzy dzięki wysokim kompetencjom, kreatywności i umiejętności rozpoznawania potrzeb użytkowników wzmacniają pozycję bibliotek i bibliotekarzy w odbiorze społecznym, nawet w trudnym okresie epidemii.


Joanna Pasztaleniec–Jarzyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, 18 stycznia 2021 r.


Harmonogram działań w 2021 r.

Założenia ogólne:

 1. Konkurs trwa od 18.01 do 30.04.2021 r. Składa się z dwóch etapów i kończy nadaniem tytułu Bibliotekarza Roku 2020.
 2. Etap I organizują zarządy okręgów, a o uzyskanych wynikach (lub ich braku) informują  Biuro ZG SBP na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu.
 3. Etap II organizuje ZG SBP. W jego imieniu  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień udziela informacji,  czuwa nad przebiegiem tego etapu  i ogłasza wyniki końcowe na portalu SBP.
 4. Terminy działań w I oraz II etapie określa szczegółowo Harmonogram działań stanowiący aneks do Regulaminu Konkursu.  
 5. W roku 2020 wśród kryteriów merytorycznych będą uwzględnione dokonania zawodowe, naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie kandydata wynikające ze szczególnej sytuacji bibliotek w okresie epidemii.

Ustalenia szczegółowe:

Etap I odbywa się w okresie od 18.01 do 25.03, a w tym:

 • 18.01 ZG SBP ogłasza rozpoczęcie Konkursu na portalu SBP i zawiadamia zarządy okręgów SBP;
 • od 19.01 do 30.01 zarządy okręgów SBP zawiadamiają o Konkursie podległe struktury SBP, biblioteki, lokalne władze podając obowiązujące zasady i terminy;
 • od 1.02.do 28.02 trwa zgłaszanie kandydatów w poszczególnych okręgach. W tym czasie zarządy okręgów ustalają zasady przeprowadzenia Konkursu w poszczególnych okręgach i powołują Okręgowe Kapituły Konkursu ( które powinny być reprezentatywne dla danego środowiska i składać  się co najmniej z członków zarządów oraz przewodniczących oddziałów tworzących okręg – Reg. Konkursu, p. III.3.1) oraz składy komisji wyborczych, czuwających nad przebiegiem Konkursu w okręgach i wybranych spośród członków  Kapituł;
 • od 1 do 15.03 Okręgowe Kapituły Konkursu dokonują wyboru Bibliotekarza Roku danego  okręgu/ województwa;
 • do 24.03 zarządy okręgów SBP przesyłają do Biura ZG SBP dane i  opisy dokonań zwycięzców przeredagowane tak, aby nie przekraczały 70 wierszy (tj. mieściły się na 2 str. A4 , czcionka Times New Roman, wielkość 12,  w Wordzie – Reg. Konkursu, p. III.4.1),  ich oświadczenia,  zdjęcia oraz protokóły z wyborów I etapu ( zał. 1 - 3 Regulaminu Konkursu);
 • do 30.03 zarządy okręgów SBP zawiadamiają zwycięzców etapu I o terminie i miejscu wręczenia nagród, a osoby lub instytucje, które zgłosiły pozostałych kandydatów, o odrzuceniu ich wniosków.

Etap II odbywa się w okresie od 25.03 do 30.04, a w tym:

 • od 25.03 do 10.04 trwa redagowanie biogramów finalistów Konkursu i umieszczenie ich na portalu SBP oraz w czasopismach bibliotekarskich SBP;
 • od 12.04 do 26.04 Okręgowe Kapituły Konkursu ustalają rankingi okręgowe i przesyłają je do Biura ZG SBP (zał. 4 i 5 Regulaminu Konkursu);
 • od 28.04 do 29.04  Komisja Odznaczeń i Wyróżnień wylicza ranking  zbiorczy okręgów, ustala  ranking finałowy, który wyłania zwycięzcę Konkursu, a następnie  ogłasza wyniki na portalu SBP.
 • do 30.04 Biuro ZG SBP zawiadamia laureatów Konkursu o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień.

Uwagi:

 1. Wszystkie wymagane dokumenty, podpisane i opieczętowane, można przesyłać w postaci skanów na adres biuro@sbp.pl  oraz e.stachowska-musial@sbp.pl. Wyjątek stanowi przeredagowany formularz opisujący dokonania finalisty (zał. 1) który ze względu na potrzeby portalu należy przesłać w formacie Word . Za przygotowanie dokumentów i redakcję w/w formularza odpowiada przewodniczący okręgu.
 2. Informacji o Konkursie udzielają:  Biuro ZG SBP: tel. 22 608 28 27, e-mail: biuro@sbp.pl  i przewodnicząca Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, Ewa Stachowska – Musiał:  tel. 605 825 215,  e-mail: e.stachowska-musial@uw.edu.pl

 Regulamin

Regulamin Konkursu Bibliotekarz Roku 2020 (PDF)

Aneks do Regulaminu Konkursu - Harmonogram działań w 2021 r. (PDF)


Załącznik 1 - Formularz zgłoszenia kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 2 - Oświadczenie kandydata (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 3 - Protokół z posiedzenia Kapituły (.doc - wersja edytowalna)

Załącznik 4 - Ranking członka Kapituły Okręgu (.docx - wersja edytowalna)

Załącznik 5 - Protokół z ustalenia okręgowego rankingu finalistów Konkursu Bibliotekarz Roku 2020 (.doc - wersja edytowalna)


 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP